§ 2. - Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1190

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.