§ 1. - Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1190

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.
§  1. 
Określa się wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT/TP), stanowiący załącznik do rozporządzenia.