Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. - Dz.U.2017.1190 - OpenLEX

Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1190

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT/TP), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

CIT/TP UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).