Określenie wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.515

Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się następujące wzory sprawozdań:
1)
wzór rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Uczelnie niepubliczne, z wyłączeniem uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, składając pierwsze sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, nie wypełniają kolumn dotyczących planu rzeczowo-finansowego po zmianach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

ALBO ZWIĄZKU UCZELNI1)

Sprawozdanie za rok ...........

Część 1. Informacje ogólne

Dane podstawowe o uczelni albo związku uczelni
Pełna nazwa:
REGON:
Dane adresowe

siedziby uczelni albo

związku uczelni:

Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Poczta:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr budynku:
Telefon:
Faks:
Strona internetowa:
Organy jednoosobowe uczelni albo związku uczelni
Funkcja:
Imię i nazwisko:
Stopień naukowy lub tytuł naukowy,

stopień w zakresie sztuki lub tytuł w zakresie

sztuki:

Stopień służbowy*:
Kadencja:Data rozpoczęcia:
Data upływu:

* Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

1) Sprawozdanie jest składane za rok akademicki według stanu na dzień 30 września.

Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne realizujące zadania dydaktyczne*
Nazwa jednostki organizacyjnej:
Dane adresowe:Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Poczta:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr budynku:
Telefon:
Faks:
Podstawowa jednostka organizacyjna (tak/nie):
Prowadzi kształcenie na studiach (tak/nie):Poziom kształcenia:
Prowadzi studia podyplomowe (tak/nie):
Inny rodzaj zadań dydaktycznych

realizowanych przez jednostkę (szkolenia,

kursy dokształcające itp.):

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej:
Imię i nazwisko:
Tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł

naukowy,

stopień w zakresie sztuki lub tytuł w zakresie

sztuki:

Stopień służbowy**:
Kadencja:Data rozpoczęcia:
Data upływu:
Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie

art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej

"ustawą", przez Polską Komisję Akredytacyjną,

a także akredytacje i certyfikaty uzyskane

w wyniku oceny przeprowadzonej przez

międzynarodowe i krajowe komisje branżowe

dokonujące ocen w wybranych obszarach

kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne

zarejestrowane w Europejskim Rejestrze

Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub

agencje, z którymi Polska Komisja

Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności

ocen akredytacyjnych***:

Pozostałe jednostki organizacyjne
Nazwa jednostki organizacyjnej:
Rodzaj wykonywanych zadań:

* Z uwzględnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych ośrodków

dydaktycznych oraz jednostek prowadzących indywidualne studia międzyobszarowe. Informacje na temat

zamiejscowych ośrodków dydaktycznych należy podawać do czasu zakończenia w nich kształcenia.

** Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych.

*** Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Prowadzone kierunki studiów
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:
Nazwa kierunku studiów:
Obszar kształcenia, w ramach którego jest

prowadzony kierunek

studiów:

Profil kształcenia:
Studia pierwszego stopnia (tak/nie):
Forma studiów pierwszego stopnia:
Studia drugiego stopnia (tak/nie):
Forma studiów drugiego stopnia:
Jednolite studia magisterskie (tak/nie):
Forma jednolitych studiów magisterskich:
Specjalności prowadzone w ramach kierunku

studiów:

Kształcenie prowadzone w zamiejscowym

ośrodku dydaktycznym (tak/nie):

Zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość (tak/nie):

Ocena programowa dokonana na podstawie

art. 48a ust. 3 ustawy przez Polską Komisję

Akredytacyjną, a także akredytacje

i certyfikaty uzyskane w wyniku oceny

przeprowadzonej przez międzynarodowe

i krajowe komisje branżowe dokonujące ocen

w wybranych obszarach kształcenia oraz przez

agencje akredytacyjne zarejestrowane

w Europejskim Rejestrze Agencji

Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje,

z którymi Polska Komisja Akredytacyjna

zawarła umowy o uznawalności ocen

akredytacyjnych:

Część 2. Studenci i absolwenci

Liczba studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy i poziomy kształcenia
Kierunek studiów:
Forma studiów*:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Studenci
Liczba studentów ogółem (łącznie z

cudzoziemcami):

Liczba studentów cudzoziemców:ogółem:
w tym cudzoziemcy, o których

mowa w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których

mowa w art. 43 ust. 3 ustawy:

Liczba studentów będących osobami

niepełnosprawnymi ogółem

(łącznie z cudzoziemcami):

Absolwenci
Liczba absolwentów ogółem

(łącznie z cudzoziemcami):

Liczba absolwentów cudzoziemców:ogółem:
w tym cudzoziemcy, o których

mowa w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których

mowa w art. 43 ust. 3 ustawy:

Liczba absolwentów będących osobami

niepełnosprawnymi ogółem

(łącznie z cudzoziemcami):

* Należy podać odrębnie informacje o liczbie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Część 3. Opłaty za studia oraz pozostałe odpłatności

Wysokość opłat (w zł) pobieranych na danym kierunku studiów, z podziałem na formy

i poziomy kształcenia

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:
Kierunek studiów:
Forma studiów*:
Poziom kształcenia:
Liczba semestrów:
Opłata związana z kształceniem

na studiach:

Opłata za semestr:wariant I**
wariant II***
Liczba studentów

wnoszących opłaty

za studia:

wariant I****
wariant II*****
Opłata związana z kształceniem

studentów na studiach

stacjonarnych, jeżeli są to ich studia

na drugim lub kolejnym kierunku

studiów stacjonarnych:

Opłata za semestr:
Liczba studentów

wnoszących opłaty

za studia:

Opłata związana z kształceniem

studentów na studiach stacjonarnych

w przypadku korzystania z zajęć

poza dodatkowym limitem punktów

ECTS:

Opłata za semestr:
Liczba studentów

wnoszących opłaty

za studia:

Opłata związana z powtarzaniem

określonych zajęć:

Opłata za powtarzanie semestru:
Opłata za powtarzanie przedmiotu

rocznego:

Opłata za powtarzanie przedmiotu

semestralnego:

Opłata za powtarzanie roku studiów:
Opłata za studia w języku obcym:
Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów:
Opłata związana z przyjęciem na studia (opłata rekrutacyjna):
Jednorazowa opłata za wydanie:dyplomu:
świadectwa lub innego dokumentu

związanego z tokiem studiów:

* Należy podać odrębnie informacje o opłatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Opłaty pobierane od osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa

w art. 43 ust. 2 ustawy.

*** Opłaty pobierane od cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

**** Liczba studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2

stawy.

***** Liczba studentów cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

Część 4. Studia doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia

Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora
Nazwa jednostki organizacyjnej:
Dziedzina nauki/sztuki:
Dyscyplina naukowa/artystyczna:
Forma studiów*:
Średnia opłata za semestr**:
Liczba

doktorantów:

ogółem:
w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

Liczba

absolwentów:

ogółem:
w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym cudzoziemcy, o których mowa

w art. 43 ust. 3 ustawy:

w tym osoby, które nie przystąpiły

do obrony pracy doktorskiej:

Liczba otwartych

przewodów

doktorskich:

Liczba nadanych

stopni naukowych

doktora:

ogółem:
w tym nadanych cudzoziemcom, o których

mowa w art. 43 ust. 2 ustawy:

w tym nadanych cudzoziemcom, o których

mowa w art. 43 ust. 3 ustawy:

w tym nadanych osobom, które nie

uczestniczyły w studiach doktoranckich:

* Należy podać odrębnie informacje o studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

** Nie dotyczy studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji budżetowej.

Informacja o studiach podyplomowych
Nazwa jednostki organizacyjnej:
Nazwa studiów:
Obszar kształcenia, w ramach którego są prowadzone studia:
Liczba semestrów:
Średnia opłata za semestr:
Liczba słuchaczy*:ogółem:
w tym cudzoziemcy:
Liczba absolwentów:ogółem:
w tym cudzoziemcy:

* Należy wskazać liczbę osób, które w trakcie roku akademickiego nie zostały skreślone z listy słuchaczy.

Informacja o podyplomowym kształceniu prowadzonym w celu zdobywania specjalizacji

przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne

oraz diagnostów laboratoryjnych

Nazwa jednostki organizacyjnej:
Specjalizacja:
Liczba słuchaczy:
Liczba godzin dydaktycznych:

Część 5. Współpraca międzynarodowa

Informacje o podjętej współpracy międzynarodowej*
Umowy/porozumienia**:
Partner umowy/porozumienia:
Status:
Okres trwania umowy:
Zakres współpracy (maksymalnie 255 znaków):
Liczba studentówprzyjeżdżający:
wyjeżdżający:
Liczba nauczycieli akademickichprzyjeżdżający:
wyjeżdżający:
Liczba pracowników uczelni niebędących nauczycielami

akademickimi

przyjeżdżający:
wyjeżdżający:

* Z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

lub innych źródeł zagranicznych.

** Z uwzględnieniem umów dotyczących współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań, projektów

naukowych, wdrożeniowych i innowacyjnych.

Część 6. Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów

Liczba nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową, z podziałem na kierunki,

poziomy i profile kształcenia*

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej:
Nazwa kierunku:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Liczba nauczycieli akademickich:ogółem:
z tego:
posiadających tytuł

profesora:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających stopień

naukowy doktora

habilitowanego:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających stopień

naukowy doktora

i uprawnienia

równoważne

z uprawnieniami

doktora

habilitowanego

na podstawie art. 21a

ustawy z dnia

14 marca 2003 r.

o stopniach

naukowych i tytule

naukowym

oraz o stopniach

i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. Nr 65,

poz. 595 z późn. zm.):

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających stopień

naukowy doktora:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających tytuł

zawodowy magistra

lub równorzędny:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

Liczba nauczycieli akademickich

cudzoziemców:

ogółem:
z tego:
posiadających tytuł

profesora:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających stopień

naukowy doktora

habilitowanego:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających stopień

naukowy doktora

i uprawnienia

równoważne

z uprawnieniami

doktora

habilitowanego

na podstawie art. 21a

ustawy z dnia

14 marca 2003 r.

o stopniach

naukowych i tytule

naukowym

oraz o stopniach

i tytule w zakresie

sztuki:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających stopień

naukowy doktora:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

posiadających tytuł

zawodowy magistra

lub równorzędny:

ogółem:
w tym

zaliczanych

do minimum

kadrowego:

* Według stanu na dzień rozpoczęcia roku akademickiego następującego po roku sprawozdawczym.

Data złożenia sprawozdania ...............................

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO*

wzór

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz.U.13.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.762) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 czerwca 2014 r.