§ 2. - Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.513

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2016 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 885), które traci moc na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437).