Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru

Na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.), jest tożsamy z zakresem danych objętych wzorem pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 1.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

wzór