Określenie wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.146

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

Na podstawie art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE

UBEZPIECZONEGO O STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY UBEZPIECZONYM A JEGO WSPÓŁMAŁŻONKIEM

grafika

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).