Określenie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.140

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), oraz o zapoznaniu się z:
1)
przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego;
2)
informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.
2. 
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORAZ O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO ORAZ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

grafika