Określenie wzoru karty drogowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.155.1291

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 17 września 2002 r.
w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354 i z 2002 r. Nr 155, poz. 1286) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór karty drogowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Strona 1

KARTA DROGOWA NR
1. Pracodawca (nazwa i adres)1)2. Właściciel pojazdu (imię i nazwisko

lub nazwa oraz adres)1)

3. Imię i nazwisko kierowcy2)4. Nr prawa jazdy
5. Numer(y) rejestracyjny(e) pojazdu(ów)
6. Data wystawienia karty7. Cel wyjazdu
8. Data wyjazdu
9. Stan licznika

Zakończenie jazdy:

Rozpoczęcie jazdy:

Liczba przejechanych kilometrów:

10. Miejsce rozpoczęcia przewozu:

Miejsce zakończenia przewozu:

11. Czas pracy3), 4)

Zakończenie:

Rozpoczęcie:

12. Czas prowadzenia pojazdu3)

Ogółem:

Ogółem godzin pracy: 13. Dobowy czas odpoczynku3)

Ogółem .... kolejnych godzin

14. Podpis wystawiającego kartę

...........................

15. Podpis kierowcy

...............................

16. Kontrola drogowa

Strona 2

17. Czynności: Okresy (w godzinach i minutach)Razem
1 2345678910111213
17.1. Czas prowadzenia pojazdu
17.2. Wykonywanie innej

pracy4),5)

17.3. Przerwa w prowadzeniu
17.4. Czas przestoju4)
17.5. Czas dyżuru4)
17.6. Czas odpoczynku
18. Uwagi:6)
Objaśnienia:
1) Niepotrzebne skreślić.
2) Karta drogowa jest imienna i ważna na dzień wystawienia.
3) Rubryki 11, 12 i 13 wypełnia się w oparciu o dane zapisane w rubryce 17.
4) Rubryk 11, 17.2, 17.4 i 17.5 nie wypełniają kierowcy, którzy nie pozostają w stosunku pracy.
5) "Inne prace" obejmują czynności zaliczane do czasu pracy, z wyjątkiem okresu prowadzenia pojazdu.
6) W rubryce 18 kierowca wpisuje informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu, wydarzeń w drodze,

opóźnień itp.