Określenie wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2435

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Na podstawie art. 321h ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2022 r. 3

ZAŁĄCZNIK

OEMIS INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY EMISYJNEJ

wzór
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127 i 2375.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej (Dz. U. poz. 2331), które zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.