Określenie wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2331

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Na podstawie art. 321h ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OEMIS INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY EMISYJNEJ

wzór

1 Minister Środowiska kiemje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).