Określenie wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1903

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Wzór, o którym mowa w § 1, stosuje się do zdarzeń mających miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

PIT-16Z INFORMACJA O ZMIANACH WE WNIOSKU O ZASTOSOWANIE KARTY PODATKOWEJ LUB LIKWIDACJI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).