Określenie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu. - Dz.U.2004.84.784 - OpenLEX

Określenie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.84.784

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

Na podstawie art. 103 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

ZAŁĄCZNIK

VAT-23

INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).