Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2293

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767 oraz z 2016 r. poz. 1311 i 1933) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

CIT-VC INFORMACJA O NABYTYCH UDZIAŁACH (AKCJACH) W SPÓŁKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2015 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE WSPIERANIEM INNOWACYJNOŚCI

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).