Określenie wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2296

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

Na podstawie art. 767 § 33 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór urzędowego formularza skargi na czynności komornika, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Urzędowy formularz skargi na czynności komornika, zwany dalej "urzędowym formularzem", wykonany według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 3c.
1. 
Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie w kancelariach komorniczych oraz w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych.
2. 
Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, urzędowy formularz udostępnia się w formie umożliwiającej edycję jego treści.
1. 
Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4.
2. 
Wydruk komputerowy urzędowego formularza odzwierciedla strukturę wzoru tego formularza.
3. 
Do wydruków komputerowych urzędowego formularza nie stosuje się wymogów określonych w § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI
SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKAData wpływu

(wypełnia komornik)

Pouczenie

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Jeżeli w rubryce występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.

2. Wypełnieniu podlegają wyłącznie rubryki niezacieniowane: przez wypełnienie odpowiednią treścią lub przez skreślenie niepotrzebnej opcji.

3. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników w celu

Data wpływu

(wypełnia sąd)

doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Jeżeli do skargi nie dołączono załącznika w oryginale, to należy też dołączyć odpis każdego załącznika do akt sądowych (liczba odpisów = liczba stron i innych uczestników + 1 do akt sądowych).

4. Jeżeli wpisywana treść nie mieści się w rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodawaną w ten sposób treścią należy złożyć podpis. Jeżeli skarga jest sporządzana przy użyciu komputerowego edytora tekstu, można zwiększyć rozmiary poszczególnych rubryk.

5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności albo zaniechał dokonania czynności.

6. Skarga podlega opłacie sądowej.

1. Komornik sądowy, do którego jest wnoszona skarga

Należy podać imię i nazwisko komornika, numer porządkowy kancelarii oraz sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

2. Sygnatura akt sprawy egzekucyjnej

Skarga może dotyczyć jednej lub kilku czynności (zaniechań) komornika w tej samej sprawie egzekucyjnej.

3. Wnoszący skargę i strony postępowania

W rubrykach 3.1.-3.4. należy podać imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Skarżący lub jego pełnomocnik może też podać numer telefonu.

3.1. Wnoszący skargę

Jeżeli skargę wnosi osoba, która nie jest stroną ani uczestnikiem postępowania, należy też podać:

a) miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adres osoby wnoszącej skargę;

b) gdy skargę wnosi przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do tej ewidencji;

c) numer PESEL lub NIP skarżącego będącego osobą fizyczną, a jeżeli skarżący nie jest osobą fizyczną, należy wskazać jego numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP, o ile skarżący jest obowiązany do jego posiadania; numer ten należy podać obok imienia i nazwiska lub nazwy w rubryce 3.1.1.

3.1.1. Imię i nazwisko lub nazwa

wnoszącego skargę

3.1.2. Miejsce zamieszkania i adres zamieszkania lub siedziby (dodatkowo można podać adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
3.2. Przedstawiciel ustawowy wnoszącego skargę lub pełnomocnik

Jeżeli skargę wnosi przedstawiciel ustawowy (np. rodzic albo opiekun) skarżącego albo pełnomocnik, który dotychczas nie brał udziału w postępowaniu egzekucyjnym, należy podać także adres przedstawiciela albo pełnomocnika.

3.2.1. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego3.2.2. Adres przedstawiciela ustawowego
3.2.3. Imię i nazwisko pełnomocnika3.2.4. Adres pełnomocnika
3.3. Wierzyciel, który złożył wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę, a jeżeli wierzycieli jest dwóch lub więcej, należy wymienić wszystkich (nie jest wymagane podanie adresów wierzycieli ani wymienienie ich pełnomocników).

3.4. Dłużnik, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne

Należy podać imię i nazwisko lub nazwę, a jeżeli dłużników jest dwóch lub więcej, należy wymienić wszystkich (nie jest wymagane podanie adresów dłużników ani wymienienie ich pełnomocników).

4. Oznaczenie zaskarżonej czynności albo zaniechania dokonania czynności
4.1. Zaskarżam:

- czynność (czynności) komornika*

- zaniechanie dokonania czynności przez komornika*

4.2. Opis zaskarżonej (zaskarżonych) czynności lub przedmiotu zaniechania

Należy dokładnie określić zaskarżoną czynność lub czynności komornika w sposób umożliwiający identyfikację (np. przez wskazanie rodzaju czynności, daty dokonania, osoby lub przedmiotu, do którego się odnosiła). Jeżeli skarga dotyczy części czynności, należy wskazać zaskarżoną część (np. jeden z punktów postanowienia komornika). W razie zaskarżenia zaniechania dokonania czynności przez komornika należy wskazać, jakiej lub jakich czynności komornik zaniechał.

5. Wniosek

Należy wskazać, jakich działań ze strony komornika lub sądu domaga się skarżący. Może to być żądanie uchylenia zaskarżonej czynności albo zmiany tej czynności. W razie zaniechania dokonania czynności przez komornika skarżący może domagać się dokonania czynności.

5.1. Wnoszę o:

- uchylenie zaskarżonej czynności*

- zmianę zaskarżonej czynności*

- nakazanie dokonania czynności*

5.2. Zwięzły opis wniosku

Jeżeli żądanie dotyczy zmiany czynności, należy wskazać, na czym ma polegać zmiana. W razie skargi na zaniechanie dokonania czynności należy wskazać czynność, której komornik powinien dokonać.

6. Uzasadnienie skargi

Należy zwięźle opisać zarzuty, które według skarżącego przemawiają za uwzględnieniem skargi. Skarżący może też zgłosić dowody potwierdzające fakty, na które się powołuje.

7. Inne wnioski- zasądzenie kosztów postępowania wywołanego wniesieniem skargi*

- pozostałe* (podać jakie):

8. Załączniki (należy wymienić wszystkie dokumenty dołączone do skargi):
1) .......... odpisów skargi i wszystkich załączników,

2) pełnomocnictwo*,

3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu skarżącego niebędącego osobą fizyczną*,

4) ........................................

9. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej (wnoszących) skargę

oraz odręczny podpis

10. Data

POUCZENIE

1. Formularze są dostępne w kancelariach komorniczych, budynkach sądów rejonowych i okręgowych oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl oraz na stronach internetowych sądów powszechnych.

2. Skarga nie musi być złożona na formularzu.

3. Skargę należy złożyć albo przesłać do kancelarii komornika, który dokonał zaskarżonej czynności albo zaniechał dokonania czynności. Zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do komornika (datą wniesienia jest data nadania).

4. Niezachowanie warunków formalnych skargi, które uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu, spowoduje, że skarżący zostanie wezwany do uzupełnienia braków skargi (art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

5. Przedmiotem skargi może być czynność komornika albo zaniechanie dokonania czynności przez komornika, które są niezgodne z przepisami prawa procesowego. Jeżeli strona kwestionuje zasadność nadania klauzuli wykonalności, to powinna wnieść zażalenie albo skargę na postanowienie o jej nadaniu (art. 795 k.p.c.). Jeżeli strona kwestionuje istnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym (np. twierdzi, że dług został spłacony albo roszczenie się przedawniło), to powinna wnieść pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zainteresowany twierdzi, że to jemu, a nie dłużnikowi przysługuje prawo do zajętej rzeczy (np. prawo własności), to powinien wnieść pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia dowiedzenia się o zajęciu przedmiotu przez komornika. Możliwe jest jednak złożenie skargi na zajęcie ruchomości w związku z naruszeniem przez komornika art. 845 § 2 k.p.c. W takim przypadku termin do wniesienia pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji zaczyna biec dla osoby, która złożyła skargę, od dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę (art. 845 § 23 k.p.c.).

6. Nie jest dopuszczalna skarga na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności, na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.), na wybór komornika, któremu przekazano sprawę (art. 7731 § 4 k.p.c.), na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu (art. 870 § 1 k.p.c.) oraz na sporządzony przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Plan podziału podlega zaskarżeniu w drodze zarzutów przeciwko planowi podziału (art. 1027 k.p.c.).

7. Zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c. skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia:

a. dokonania czynności, jeżeli skarżący był obecny podczas czynności albo był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;

b. zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był obecny podczas czynności i nie był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;

c. dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był przy niej obecny i nie został zawiadomiony o jej terminie ani o jej dokonaniu;

d. dowiedzenia się, że czynność miała być dokonana, gdy skarga dotyczy zaniechania dokonania czynności przez komornika.

8. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie (art. 7673 § 1 k.p.c.).