Określenie wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.913

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór formularza:
1)
zawiadomienia o zakończeniu budowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
wniosku o pozwolenie na użytkowanie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy (PB-16)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

wzór

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).