Określenie wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJA 1
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy

Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753 i 2066) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066), zwanego dalej "wnioskiem";
2)
sposób przyznawania pomocy, o której mowa w pkt 1.
Wzór formularza wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Świadczenie pieniężne jest wypłacane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
2. 
Wypłata świadczenia w formie gotówkowej następuje w kasie urzędu obsługującego starostę właściwego do wypłaty świadczenia.
3. 
Świadczenie pieniężne jest wypłacane w formie bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez osobę, której przyznano świadczenie, jeżeli złoży ona do właściwego starosty oświadczenie o wyborze takiej formy wypłaty świadczenia pieniężnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZAGOSPODAROWANIA I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POSIADACZOWI KARTY POLAKA, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY Z POWOŁANIEM SIĘ NA OKOLICZNOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W ART. 195 UST. 1 PKT 9 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R. O CUDZOZIEMCACH (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1990, 1948 I 2066)

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).