Określenie wzoru ewidencji przebiegu pojazdu. - Dz.U.2000.108.1152 - OpenLEX

Określenie wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.108.1152

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 grudnia 2000 r.
w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816 i Nr 104, poz. 1104) oraz w związku z art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958 i Nr 103, poz. 1100) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 22 i art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIK

Wzór

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Oznaczenie przedsiębiorcy (pieczęć firmowa)

Nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby

używającej pojazd (pracownika/właściciela)*

Numer rejestracyjny pojazdu ...............

Pojemność silnika .........................

Nr kolejny wpisuData wyjazduOpis trasy wyjazdu (skąd - dokąd)Cel wyjazduLiczba faktycznie przejechanych kilometrówStawka za 1 kilometr przebiegu

zł gr

Wartość

[5] x [6]

zł gr

Podpis pracodawcyUwagi
123456789
Podsumowanie miesiąca:

* Niepotrzebne skreślić.