Określenie wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.36.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 kwietnia 1992 r.
w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych korzystają z prawa do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i samochodowego w regularnej komunikacji otwartej oraz środkami komunikacji miejskiej od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły na podstawie zaświadczenia według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wystawia szkoła specjalna, do której uczęszcza uczeń.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

(grafikę pominięto)