Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2495

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2020 r. do: 29 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się wzory dokumentów:
1) zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZUA, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - o symbolu ZUS ZCNA, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - o symbolu ZUS ZZA, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej - o symbolu ZUS ZIUA, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wyrejestrowanie z ubezpieczeń - o symbolu ZUS ZWUA, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - o symbolu ZUS ZPA, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej - o symbolu ZUS ZFA, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - o symbolu ZUS ZIPA, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) wyrejestrowanie płatnika składek - o symbolu ZUS ZWPA, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - o symbolu ZUS ZBA, stanowiąca załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - o symbolu ZUS ZAA, stanowiące załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - o symbolu ZUS RCA, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne - o symbolu ZUS RCA cz. II, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14) imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - o symbolu ZUS RZA, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek - o symbolu ZUS RSA, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16) imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej - o symbolu ZUS RPA, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17) deklaracja rozliczeniowa - o symbolu ZUS DRA, stanowiąca załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18) deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie - o symbolu ZUS DRA cz. II, stanowiąca załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19) informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - stanowiąca załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20) informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - stanowiąca załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21) zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - o symbolu ZUS ZSWA, stanowiące załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22) raport informacyjny - o symbolu ZUS RIA, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23) oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - o symbolu ZUS OSW, stanowiące załącznik nr 23 do rozporządzenia.
2.  Dla imiennych raportów miesięcznych korygujących ustala się odpowiednio te same wzory, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 14-16, dla imiennego raportu cz. II korygującego - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, dla deklaracji rozliczeniowej korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, dla deklaracji rozliczeniowej cz. II korygującej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, dla informacji miesięcznej korygującej dla osoby ubezpieczonej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, dla informacji rocznej korygującej dla osoby ubezpieczonej - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, a dla raportu informacyjnego korygującego - ten sam wzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 22.
§  2.  Dokumenty są wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz jest określony w załączniku nr 24 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-11 i 21-23, określa się kolor pantone nr 224, pkt 12-16 - kolor pantone nr 158, pkt 17 i 18 - kolor pantone nr 172 oraz pkt 19 i 20 - kolor pantone nr 340.
2.  Dokumenty, w postaci papierowej, stanowiące wydruk ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wydruk dokumentu pobranego przy użyciu oprogramowania interfejsowego, albo kopie tych dokumentów mogą być przekazywane bez zachowania kolorów, o których mowa w ust. 1.
§  4.  W przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 804), obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZUS ZUA ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ / ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZUS ZCNA ZGŁOSZENIE DANYCH O CZŁONKACH RODZINY DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZUS ZZA ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZUS ZIUA ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZUS ZWUA WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZUS ZPA ZGŁOSZENIE / ZMIANA DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK - OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJACEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZUS ZFA ZGŁOSZENIE / ZMIANA DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK - OSOBY FIZYCZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZUS ZIPA ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH PŁATNIKA SKŁADEK ZUS Z W PA WYREJESTROWANIE PŁATNIKA SKŁADEK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZUS ZWPA WYREJESTROWANIE PŁATNIKA SKŁADEK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZUS ZBA INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH PŁATNIKA SKŁADEK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZUS ZAA ADRESY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZUS RCA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH I WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13  2  

ZUS RCA cz. II IMIENNY RAPORT cz. II DLA OSOBY FIZYCZNEJ WYKONUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA MNIEJSZĄ SKALĘ, KTÓRA KORZYSTAZ OBNIŻENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZUS RZA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O NALEŻNYCH SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZUS RSA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH I PRZERWACH W OPŁACANIU SKŁADEK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

ZUS RPA IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY O PRZYCHODACH UBEZPIECZONEGO/ OKRESACH PRACY NAUCZYCIELSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18  3  

ZUS DRAcz. II DEKLARACJA ROZLICZENIOWA cz. II DLA OSOBY FIZYCZNEJ WYKONUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA MNIEJSZĄ SKALĘ, KTÓRA KORZYSTA Z OBNIŻENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I OPŁACA SKŁADKI WYŁĄCZNIE ZA SIEBIE

ZAŁĄCZNIK Nr  19

INFORMACJA MIESIĘCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

ZUS ZSWA ZGŁOSZENIE / KOREKTA DANYCH O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

ZUS RIA RAPORT INFORMACYJNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23

ZUS QSW OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA RAPORTÓW INFORMACYJNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  24  4  

KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2020 r.
3 Załącznik nr 18 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2020 r.
4 Załącznik nr 24 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.102) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.