Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1070 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, 1961 i 2255) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się wzory:
1) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Określa się wzory:
1) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (PIT-28/A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
2) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
3) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
4) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia

- stanowiące załączniki do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

§  2. 
1.  Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1672).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PIT-16A DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PIT-19A DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4  3  

PIT-28/A INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ NA WŁASNE NAZWISKO, Z NAJMU, PODNAJMU, DZIERŻAWY, PODDZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE ORAZ ZE SPRZEDAŻY PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

PIT-28/B INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI

PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

PIT/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

PIT/D INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2218) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2017 r.