Określenie wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2220

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 2140) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
zaświadczenia powiatowego urzędu pracy potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną posiada status osoby bezrobotnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm. 2 ), albo poszukującej pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 tej ustawy, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zaświadczenia kierownika centrum integracji społecznej lub podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną uczestniczyła w zajęciach centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), albo w klubie integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ust. 5a tej ustawy, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że spełnia kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. 3 ), który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że jest uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że jest osobą usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) lub w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zaświadczenia zakładu opieki zdrowotnej potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), który stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zaświadczenia zakładu karnego lub zakładu poprawczego potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą pozbawioną wolności, osobą opuszczającą zakład karny albo osobą pełnoletnią opuszczającą zakład poprawczy, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną potwierdzającego, że jest osobą starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), który stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
zaświadczenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, który stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Do wniosków o wpis spółdzielni socjalnych do Krajowego Rejestru Sądowego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną posiada status osoby bezrobotnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), albo poszukującej pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 tej ustawy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE kierownika centrum integracji społecznej lub podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną uczestniczyła w zajęciach centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.), albo w klubie integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ust. 5a tej ustawy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

OŚWIADCZENIE osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że spełnia kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OŚWIADCZENIE osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że jest uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OŚWIADCZENIE osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że jest osobą usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) lub w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE zakładu karnego lub zakładu poprawczego potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą pozbawioną wolności, osobą opuszczającą zakład karny albo osobą pełnoletnią opuszczającą zakład poprawczy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

OŚWIADCZENIE osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną potwierdzające, że jest osobą starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE Urzędu do Spraw Cudzoziemców potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

wzór

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812 i 2140.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127 i 2140.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. poz. 1051), które na podstawie art. 74 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.