Dz.U.2018.2523

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy, po wykazaniu interesu faktycznego przez osobę lub jednostkę organizacyjną wnioskującą o udostępnienie danych jednostkowych. Wystąpienie, w formie pisemnej, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.
§  3.  Wystąpienie, o którym mowa w § 2, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
2) wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca;
3) informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane;
4) termin na udzielenie odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni;
5) pouczenie, że zgody na udostępnienie danych udziela się w formie pisemnej i opatruje własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono, albo w formie dokumentu elektronicznego i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osoby, do której wystąpiono.
§  4.  Wystąpienie doręcza się przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 2286).