Określenie wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.68

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 9 stycznia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dotacji, należy przez to rozumieć dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, dokonywanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanej dalej "ustawą".
1. 
Wojewodowie przekazują dotacje gminom na dany kwartał na podstawie wniosków o przyznanie dotacji sporządzonych przez gminy, które określają zapotrzebowanie na dotację zgodnie z:
1)
art. 11 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
art. 12 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wojewodowie sporządzają zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji na dany kwartał według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Kwartalne rozliczenie dotacji jest sporządzane według wzoru stanowiącego:
1)
załącznik nr 4 do rozporządzenia - przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 11 ustawy,
2)
załącznik nr 5 do rozporządzenia - przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 12 ustawy.
2. 
Wojewodowie sporządzają zbiorcze kwartalne rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

................

(pieczęć gminy)

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

na ....... kwartał ............ r.

1.Kwota dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji o ich przyznaniu wydanych przed datą złożenia wniosku............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
2.Kwota dodatków mieszkaniowych przewidywana do wypłacenia w okresie objętym wnioskiem, nieujęta w poz. 1,............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
3.Kwota dodatków mieszkaniowych ogółem (1 + 2)............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
4.Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych przyznanych użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych (1a:1).............%
5.Kwota zapotrzebowania na dotację............zł
Dane uzupełniające:
Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem...............
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy...............
b) pozostałych...............
z tego:
- spółdzielczych...............
- innych...............
Sporządził:...............................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

.................

(wójt, burmistrz

lub prezydent miasta)

............dnia........................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...............

(pieczęć gminy)

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

na ....... kwartał ........... r.

1.Kwota dodatków mieszkaniowych wynikająca z decyzji o ich przyznaniu wydanych przed datą złożenia wniosku............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
2.Kwota dodatków mieszkaniowych przewidywana do wypłacenia w okresie objętym wnioskiem, nieujęta w poz. 1,............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych ............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
3.Kwota dodatków mieszkaniowych ogółem (1 + 2),............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
4.Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy1)............zł
5.Liczba mieszkańców gminy według stanu na 30 czerwca roku bazowego..............
6.Kategoria gminy...............
7.Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy
w przeliczeniu na 1 mieszkańca...............
8.Średnia podstawowych dochodów podatkowych gmin za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca2)..............
9.Kwota zapotrzebowania na dotację............zł
Dane uzupełniające:
Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem...............
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy...............
b) pozostałych...............
z tego:
- spółdzielczych...............
- innych...............
Sporządził:...............................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

.................

(wójt, burmistrz

lub prezydent miasta)

............dnia........................

Objaśnienia:

1) w pozycji 4 podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy dzieli się przez 4,

2) w pozycji 8 należy podać średnią podstawowych dochodów podatkowych gmin za rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, według obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

................

(pieczęć urzędu

wojewódzkiego)

o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

na ....... kwartał............ r.

1.Kwota dodatków mieszkaniowych przewidywanych do wypłacenia ogółem............zł
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy............zł
b) pozostałych............zł
z tego:
- spółdzielczych............zł
- innych............zł
2.Liczba dodatków mieszkaniowych przewidywanych do wypłacenia ogółem..............
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy...............
b) pozostałych...............
z tego:
- spółdzielczych...............
- innych...............
3.Kwota zapotrzebowania na dotację.............zł
z tego:
a) wynikająca z poz. 5 wniosków gmin sporządzonych
według załącznika nr 1 do rozporządzenia.............zł
b) wynikająca z poz. 9 wniosków gmin sporządzonych
według załącznika nr 2 do rozporządzenia.............zł
Sporządził:...............................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

.................

(wojewoda)

............dnia........................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

...............

(pieczęć gminy)

dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

za okres od 1 stycznia do .........................

1.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych od początku roku..............zł
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy..............zł
b) pozostałych..............zł
z tego:
- spółdzielczych..............zł
- innych..............zł
2.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w ostatnim kwartale objętym rozliczeniem..............zł
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy.............zł
b) pozostałych.............zł
z tego:
- spółdzielczych.............zł
- innych.............zł
3.Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej kwocie dodatków mieszkaniowych wypłaconych w ostatnim kwartale objętym rozliczeniem (2a:2)...............%
4.Kwota zapotrzebowania na dotację ogółem..............zł
5.Kwota zapotrzebowania na dotację na ostatni kwartał objęty rozliczeniem..............zł
6.Stosowana przez gminę w ostatnim kwartale objętym rozliczeniem maksymalna stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego....zł/1m2 p.u.
7.Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalony, w drodze obwieszczenia, przez wojewodę dla ostatniego kwartału objętego rozliczeniem....zł/1m2 p.u.
8.Obliczona równowartość 1/12 kwoty stanowiącej:
a) 2% wskaźnika przeliczeniowego, o którym mowa

w poz. 71)

.............zł
b) 2,5% wskaźnika przeliczeniowego, o którym mowa

w poz. 72)

.............zł
9.Kwota zmniejszenia dotacji 3).............zł
10.Kwota zapotrzebowania na dotację ogółem, obliczona z uwzględnieniem poz. 9 (4-9).............zł
11.Kwota zapotrzebowania na dotację na ostatni kwartał objęty rozliczeniem, obliczona z uwzględnieniem poz. 9 (5-9).............zł
12.Dotacja otrzymana 4).............zł
13.Nadpłata (+) lub niedobór (-) (12-10).............zł
Dane uzupełniające:
1.Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem...............
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy................
b) pozostałych................
z tego:
- spółdzielczych................
- innych................
Sporządził:...............................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

.................

(wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

............dnia........................

Objaśnienia:

1) poz. 8a należy wypełnić w latach 2003 - 2004,

2) poz. 8b należy wypełnić począwszy od roku 2005,

3) w poz. 9 należy podać kwotę stanowiącą:

- 15% kwoty wykazanej w poz. 5 - w latach 2003 - 2004,

- 20% kwoty wykazanej w poz. 5 - począwszy od roku 2005,

4) w poz. 12 należy podać kwotę dotacji otrzymanej przez gminę w okresie objętym rozliczeniem, z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów dotacji dokonanych w tym okresie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

...............

(pieczęć gminy)

dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do .........................

1.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych od początku roku.............zł
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy.............zł
b) pozostałych.............zł
z tego:
- spółdzielczych.............zł
- innych.............zł
2.Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy1).............zł
3.Liczba mieszkańców gminy według stanu na 30 czerwca roku bazowego...............
4.Kategoria gminy...............
5.Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy
w przeliczeniu na 1 mieszkańca.............zł
6.Średnia podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.............zł
7.Kwota zapotrzebowania na dotację ogółem.............zł
8.Kwota zapotrzebowania na dotację na ostatni kwartał objęty rozliczeniem.............zł
9.Stosowana przez gminę w ostatnim kwartale objętym rozliczeniem maksymalna stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego...zł/1m2 p.u.
10.Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalony, w drodze obwieszczenia, przez wojewodę dla ostatniego kwartału objętego rozliczeniem...zł/1m2 p.u.
11.Obliczona równowartość 1/12 kwoty stanowiącej:
a) 2% wskaźnika przeliczeniowego, o którym mowa

w poz. 102)

.............zł
b) 2,5 % wskaźnika przeliczeniowego, o którym mowa

w poz. 103)

.............zł
12.Kwota zmniejszenia dotacji 4).............zł
13.Kwota zapotrzebowania na dotację, obliczona z uwzględnieniem poz. 12 (7 - 12).............zł
14.Kwota zapotrzebowania na dotację na ostatni kwartał objęty rozliczeniem, obliczona z uwzględnieniem poz. 12

(8-12)

.............zł
15.Dotacja otrzymana 5).............zł
16.Nadpłata (+) lub niedobór (-) (15-13).............zł
Dane uzupełniające:
1.Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem..............
z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy..............
b) pozostałych..............
z tego:
- spółdzielczych..............
- innych..............
Sporządził:...............................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

.................

(wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

............dnia........................

Objaśnienia:

1) w pozycji 2 podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy dzieli się przez 4 i mnoży przez liczbę kwartałów objętych rozliczeniem,

2) poz. 11a należy wypełnić w latach 2003 - 2004,

3) poz. 11b należy wypełnić począwszy od roku 2005,

4) w poz. 12 należy podać kwotę stanowiącą:

- 15% kwoty wykazanej w poz. 8 - w latach 2003 - 2004,

- 20% kwoty wykazanej w poz. 8 - począwszy od roku 2005,

5) w pozycji 15 należy podać kwotę dotacji otrzymanej przez gminę w okresie objętym rozliczeniem, z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów dotacji dokonanych w tym okresie.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

................

(pieczęć urzędu

wojewódzkiego)

dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

za okres od 1 stycznia do .........................

1.Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych od początku roku..............zł
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy.............zł
b) pozostałych.............zł
z tego:

- spółdzielczych

.............zł
- innych.............zł
2.Kwota zapotrzebowania na dotację wynikająca z rozliczeń gmin.............zł
z tego:
a) sporządzonych według załącznika nr 4 (suma poz. 4

tych rozliczeń)

.............zł
b) sporządzonych według załącznika nr 5 (suma poz. 7

tych rozliczeń)

.............zł
3.Kwota zmniejszenia dotacji wynikająca z rozliczeń gmin.............zł
z tego:
a) według załącznika nr 4 (suma poz. 9 tych

rozliczeń)

.............zł
b) według załącznika nr 5 (suma poz. 12 tych

rozliczeń)

.............zł
4.Kwota zapotrzebowania na dotację obliczona z uwzględnieniem kwot zmniejszeń dotacji.............zł
z tego:
a) według załącznika nr 4 (suma poz. 10 tych

rozliczeń)

.............zł
b) według załącznika nr 5 (suma poz. 13 tych

rozliczeń)

.............zł
5.Dotacja otrzymana przez gminy 1).............zł
6.Limit wydatków na dotacje w budżecie wojewody 2).............zł
7.Suma nadpłat dotacji w gminach.............zł
8.Suma niedoborów dotacji w gminach.............zł
9.Nadpłata (+) lub niedobór (-) dotacji w budżecie wojewody (6-4).............zł
Dane uzupełniające:
1.Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych od początku roku...............
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy...............
b) pozostałych...............
z tego:
-spółdzielczych...............
- innych...............
2.Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 p.u.b.m.3)....zł/1m2 p.u.
Sporządził:...............................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

.................

(wojewoda)

............dnia........................

Objaśnienia:

1) w pozycji 5 kwota dotacji otrzymanej przez gminy powinna być zgodna z danymi dotyczącymi kwot tej dotacji w sprawozdawczości budżetowej (sprawozdanie RB - 28) oraz z danymi wynikającymi z rozliczeń z gmin,

2) w pozycji 6 kwota limitu wydatków na dotacje w budżecie wojewody powinna być wykazana za okres objęty rozliczeniem, według stanu na dzień sporządzenia rozliczenia,

3) należy dołączyć kopię obwieszczenia wojewody o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla ostatniego kwartału objętego rozliczeniem.