Określenie wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów... - Dz.U.2000.24.300 - OpenLEX

Określenie wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.24.300

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 2000 r.
w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

Na podstawie art. 45c ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46 i Nr 5, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dotacji, należy przez to rozumieć dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, dokonywanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46 i Nr 5, poz. 67), zwanej dalej "ustawą".
1.
Wojewodowie przekazują dotacje gminom na dany kwartał na podstawie wniosków sporządzonych przez gminy, które określają zapotrzebowanie na dotację zgodnie z:
1)
art. 45a ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
art. 45b ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wojewodowie sporządzają zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji na dany kwartał według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Kwartalne rozliczenie dotacji jest sporządzane według wzoru stanowiącego:
1)
załącznik nr 4 do rozporządzenia - przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 45a ustawy,
2)
załącznik nr 5 do rozporządzenia - przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 45b ustawy.
2.
Wojewodowie sporządzają zbiorcze kwartalne rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 1

WNIOSEK

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

na ....... kwartał .............. r.

1. Kwota dodatków mieszkaniowych wynikająca

z decyzji o ich przyznaniu wydanych przed

datą złożenia wniosku ........ zł

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

2. Kwota dodatków mieszkaniowych przewidywana

do wypłacenia w okresie objętym wnioskiem, ........ zł

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

3. Kwota dodatków mieszkaniowych ogółem (1 + 2) ........ zł

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

4. Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych

przyznanych najemcom lokali mieszkalnych

tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej

kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych

(1a:1) ..........%

5. Kwota zapotrzebowania na dotację ........ zł

Dane uzupełniające:

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem ...........

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ...........

b) pozostałych ...........

z tego:

- spółdzielczych ...........

- innych ...........

Sporządził: ................................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

............................

(wójt, burmistrz lub

prezydent miasta)

................ dnia ............

ZAŁĄCZNIK Nr  2 2

WNIOSEK

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

na ....... kwartał .............. r.

1. Kwota dodatków mieszkaniowych wynikająca

z decyzji o ich przyznaniu wydanych przed

datą złożenia wniosku ........ zł

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

2. Kwota dodatków mieszkaniowych przewidywana

do wypłacenia w okresie objętym wnioskiem,

nie ujęta w poz. 1 ........ zł

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

3. Kwota dodatków mieszkaniowych ogółem (1 + 2) ........ zł

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

4. Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok

bazowy ........ zł

5. Liczba mieszkańców gminy wg stanu na

30 czerwca roku bazowego ...........

6. Kategoria gminy ...........

7. Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok

bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca .........zł

8. Średnia podstawowych dochodów podatkowych

gminy za rok bazowy w przeliczeniu na

1 mieszkańca .........zł

9. Kwota zapotrzebowania na dotację .........zł

Dane uzupełniające:

Liczba dodatków mieszkaniowych ogółem ...........

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ...........

b) pozostałych ...........

z tego:

- spółdzielczych ...........

- innych ...........

Sporządził: ................................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

............................

(wójt, burmistrz lub

prezydent miasta)

................ dnia ............

*Objaśnienia:

1) w pozycji 4 podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy dzieli się przez 4,

ZAŁĄCZNIK Nr  3 3

ZBIORCZY WNIOSEK

wojewódzkiego

o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na ....... kwartał .............. r.

1. Kwota dodatków mieszkaniowych przewidywanych

do wypłacenia ogółem ........ zł

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

2. Liczba dodatków mieszkaniowych przewidywanych

do wypłacenia ogółem ...........

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ...........

b) pozostałych ...........

z tego:

- spółdzielczych ...........

- innych ...........

3. Kwota zapotrzebowania na dotację ........ zł

z tego:

a) wynikająca z poz. 5 wniosków gmin

sporządzonych wg załącznika nr 1 do

rozporządzenia ........ zł

b) wynikająca z poz. 9 wniosków gmin

sporządzonych wg załącznika nr 2

do rozporządzenia ........ zł

Sporządził: ................................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

............................

Wojewoda

(Dyrektor Wydziału Urzędu

Wojewódzkiego)

................ dnia ............

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ROZLICZENIE

Pieczęć gminy

dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

za okres od 1 stycznia do ..........................

1. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych

od początku roku ....... zł

z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

2. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w

danym kwartale ........ zł

z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

3. Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych

wypłaconych najemcom lokali mieszkalnych

tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej

kwocie dodatków mieszkaniowych wypłaconych

w danym kwartale (2a:2) ..........%

4. Kwota zapotrzebowania na dotację ........ zł

w tym na dany kwartał ........ zł

5. Dotacja otrzymana* ........ zł

6. Nadpłata (+) lub niedobór (-) dotacji (5-4) ........ zł

Dane uzupełniające:

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych

od początku roku ...........

z tego dla użytkowników mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ...........

b) pozostałych ...........

z tego:

- spółdzielczych ...........

- innych ...........

Sporządził: ................................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

............................

(wójt, burmistrz lub

prezydent miasta)

................ dnia ............

*Objaśnienia:

1) w poz. 5 należy podać kwotę dotacji otrzymanej przez gminę w okresie objętym rozliczeniem, z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów dotacji dokonanych w tym okresie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ROZLICZENIE

Pieczęć gminy

dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

za okres od 1 stycznia do ..........................

1. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych od

początku roku ........ zł

z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

2. Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok

bazowy* ........ zł

3. Liczba mieszkańców gminy wg stanu na 30 czerwca

roku bazowego ...........

4. Kategoria gminy ...........

5. Podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy

w przeliczeniu na 1 mieszkańca ........ zł

6. Średnia podstawowych dochodów podatkowych gminy

za rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca ........ zł

7. Kwota zapotrzebowania na dotację ........ zł

8. Dotacja otrzymana* ........ zł

9. Nadpłata (+) lub niedobór (-) dotacji (8-7) ........ zł

Dane uzupełniające:

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych

od początku roku ...........

z tego dla użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ...........

b) pozostałych ...........

z tego:

- spółdzielczych ...........

- innych ...........

Sporządził: ................................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

............................

(wójt, burmistrz lub

prezydent miasta)

................ dnia ............

*Objaśnienia:

1) w poz. 2 podstawowe dochody podatkowe gminy za rok bazowy dzieli się przez 4 i mnoży przez liczbę kwartałów objętych rozliczeniem,

2) w poz. 8 należy podać kwotę dotacji otrzymanej przez gminę w okresie objętym rozliczeniem, z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów dotacji dokonanych w tym okresie.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZBIORCZE ROZLICZENIE

Pieczęć urzędu

wojewódzkiego

dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

za okres od 1 stycznia do ..........................

1. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych od

początku roku ....... zł

z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ........ zł

b) pozostałych ........ zł

z tego:

- spółdzielczych ........ zł

- innych ........ zł

2. Kwota zapotrzebowania na dotację ........ zł

z tego:

a) wynikająca z rozliczeń gmin sporządzonych wg

załącznika nr 4 ........ zł

b) wynikająca z rozliczeń gmin sporządzonych wg

załącznika nr 5 ........ zł

3. Dotacja otrzymana przez gminy* ........ zł

4. Limit wydatków na dotacje w budżecie wojewody* ........ zł

5. Suma nadpłat dotacji w gminach ........ zł

6. Suma niedoborów dotacji w gminach ........ zł

7. Nadpłata (+) niedobór (-) dotacji w budżecie

wojewody (4-2) ........ zł

Dane uzupełniające:

1. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych

od początku roku ...........

z tego użytkownikom mieszkań:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy ...........

b) pozostałych ...........

z tego:

- spółdzielczych ...........

- innych ...........

2. Wartość odtworzeniowa budynków ......... zł/1m2 p.u.

Sporządził: ................................

(nazwisko, imię, nr telefonu)

............................

Wojewoda

(Dyrektor Wydziału Urzędu

Wojewódzkiego)

................ dnia ............

*Objaśnienia:

1) kwota dotacji otrzymanej przez gminy (poz. 3) powinna być zgodna z danymi dotyczącymi kwot tej dotacji w sprawozdawczości budżetowej (sprawozdanie RB-28) oraz z danymi wynikającymi z rozliczeń gmin,

2) kwota limitu wydatków na dotacje w budżecie wojewody (poz. 4) powinna być wykazana za okres objęty rozliczeniem, według stanu na dzień sporządzenia rozliczenia.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.U.01.13.105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2001 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.U.01.13.105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2001 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.U.01.13.105) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2001 r.