§ 3. - Określenie wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.68

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  3. 
1. 
Kwartalne rozliczenie dotacji jest sporządzane według wzoru stanowiącego:
1)
załącznik nr 4 do rozporządzenia - przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 11 ustawy,
2)
załącznik nr 5 do rozporządzenia - przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 12 ustawy.
2. 
Wojewodowie sporządzają zbiorcze kwartalne rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.