Określenie wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.117.1224

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór:
1)
wniosku o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosku o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych, o których mowa w pkt 1 i 2, który określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2004 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich / śródlądowych drogach wodnych*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich / śródlądowych drogach wodnych*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich / śródlądowych drogach wodnych*

wzór