Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.53.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 6 maja 1997 r.
w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzory upoważnień do przeprowadzania kontroli dla członków zespołów kontrolnych, określonych w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), zwanej dalej "ustawą":
1) wzór upoważnienia jednorazowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) wzór upoważnienia stałego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Upoważnienia wymienione w § 1 upoważniają do przeprowadzania kontroli określonych w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.
§  3. W upoważnieniu jednorazowym określa się datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz wymienia podmioty podlegające kontroli.
§  4. Upoważnienie stałe wydaje się na czas określony i upoważnia ono do przeprowadzania kontroli na obszarze całego kraju.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 95, poz. 460).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Upoważnienie jednorazowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Upoważnienie stałe