Określenie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności... - Dz.U.2004.259.2588 - OpenLEX

Określenie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.259.2588

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące wzory umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744):
1)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Pomocy technicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ..........., tytuł Projektu: .........................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług

(KSU)

zawarta w dniu ..................... w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Zarządzającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

............................................................

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ......., ul. .........., NIP ....., REGON ....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU),

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Prefinansowaniu - należy przez to rozumieć pożyczkę udzielaną na podstawie art. 30g ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

........................................

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie, jako refundację części bądź całości poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzać i dostarczać Instytucji Zarządzającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
5)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
6)
udzielać Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nią podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
7)
na potrzeby Projektu wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiednio ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych;
8)
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Zarządzającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6.000 do 60.000 euro zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
4.
Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent obowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem możliwości otrzymywania płatności pośrednich, otrzyma dofinansowanie w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące łącznie ......... % przewidywanych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do sfinansowania pozostałej części wydatków kwalifikowanych Projektu ze środków własnych lub innych, w skład których może wchodzić kredyt bankowy lub pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach prefinansowania.
4.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
6.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
7.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż zmiany, o których mowa w ust. 5, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione:
a)
po dniu 1 stycznia 2004 r. lub
b)
po dniu 3 marca 2004 r. - w przypadku wydatków wymagających stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
3)
zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy stosowanie tych przepisów jest obowiązkowe, jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedstawi Instytucji Zarządzającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Zarządzającej sprawozdanie roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od dnia upływu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedłoży Instytucji Zarządzającej sprawozdanie końcowe, obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach, Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Zarządzającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Zarządzająca oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent obowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Zarządzająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent obowiązany jest wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, Instytucja Zarządzająca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących prawidłowości wydatkowania środków, Instytucja Zarządzająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym oraz technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych: oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac);
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań z realizacji Projektu, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Zarządzającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w przypadku stosowania przez niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Zarządzającą o posiedzeniu komisji przetargowej, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Zarządzającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany, oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni po upływie okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od prawidłowego przedkładania sprawozdań.
5.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność, Instytucja Zarządzająca dokonuje jego zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
6.
Instytucja Zarządzająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.
Instytucja Zarządzająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Zarządzająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przestanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
8.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
9.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 8 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn o których mowa w ust. 7, Instytucja Zarządzająca odmawia refundacji i przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
10.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Zarządzająca pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta ............................. .

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

11.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
12.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Zarządzającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
1.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji.
2.
W okresie realizacji Projektu Instytucja Zarządzająca może zakwestionować wydatki poniesione przez Beneficjenta.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany:
1)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu przekracza 3 miliony euro, do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej; najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu prac tablica reklamowa powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną przynajmniej na okres jednego roku w miejscu powszechnie dostępnym; wygląd i treść tablicy reklamowej oraz tablicy pamiątkowej powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE;
2)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu nie przekracza 3 milionów euro, do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując:
a)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
b)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn, powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
Instytucja Zarządzająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielić w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu, Beneficjent, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub zakończenia etapu Projektu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Zarządzająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Zarządzająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Zarządzająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Zarządzającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Beneficjent może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od rozliczenia Projektu; przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy, w trybie określonym w ust. 1, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Zarządzającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
5)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
6)
przedstawił sprawozdania, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
7)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

9)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 8 i § 13 ust. 1.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
7.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8.
W przypadku gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3 Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie niniejszej Umowy na wezwanie Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 15 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia skutecznej windykacji Instytucja Zarządzająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą, Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Zarządzająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o swojej decyzji.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Zarządzającej przyjmuje się dzień ich odbioru przez Instytucję Zarządzającą;
2)
Instytucja Zarządzająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
2.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 10.
3.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Zarządzająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są zobowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Zarządzającej.
§  21.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  22.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej.
§  23.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Zarządzającej W imieniu Beneficjenta

.................................. .......................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ........., tytuł Projektu: ...........................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - Pomoc techniczna

zawarta w dniu ............ w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Zarządzającą", reprezentowanym/reprezentowaną przez

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ......, ul. ..........., NIP ....., REGON ....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

............................................................

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć jedno z Działań w ramach Pomocy technicznej,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem Umowy,

Publicznych środkach wspólnotowych - należy przez to rozumieć tę część dofinansowania, która jest pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Publicznych środkach krajowych - należy przez to rozumieć tę część dofinansowania, która pokrywana jest z krajowych środków publicznych, w szczególności ze środków budżetu państwa i środków powierzonych jednostkom sektora finansów publicznych lub innym jednostkom w celu udzielania dofinansowania, z wyłączeniem środków jednostek samorządu terytorialnego,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych1),

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych, poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego, mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych, dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych, dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

...................................

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie całości poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzać i dostarczać Instytucji Zarządzającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
5)
udzielać Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nią podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
6)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu, objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
7)
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Zarządzającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6.000 do 60.000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... .............................złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ....... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie z:
1)
publicznych środków wspólnotowych w łącznej maksymalnej kwocie...............złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowanych w formie refundacji;
2)
publicznych środków krajowych2) w łącznej kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), co stanowi minimalnie 25 % wydatków kwalifikowanych w formie zaliczki lub refundacji.
3.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
4.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
5.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
6.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż określone w ust. 5, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2004 r. lub po dniu 3 marca 2004 r.3);
2)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
3)
zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w przypadkach gdy stosowanie tych przepisów jest obowiązkowe, jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada Instytucji Zarządzającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Zarządzającej sprawozdania roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Zarządzającej sprawozdanie końcowe, obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach, Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Zarządzającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Zarządzająca, w okresie realizacji Projektu, oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, może zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu, przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Zarządzająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli; inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
6.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
7.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych, przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od podpisania Umowy, Instytucja Zarządzająca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości ich poniesienia.
9.
W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości wydatkowania środków, Instytucja Zarządzająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
10.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych: oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac);
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Zarządzającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu, mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych, w przypadku stosowania przez niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Zarządzającą o posiedzeniu komisji przetargowej na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Zarządzającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany, oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnienie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od przedkładania sprawozdań w terminach, o których mowa w § 6 ust. 3-5.
5.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność, Instytucja Zarządzająca dokonuje zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
6.
Instytucja Zarządzająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku Beneficjenta o płatność występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.
Instytucja Zarządzająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Zarządzająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
8.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
9.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 8 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn o których mowa w ust. 7, Instytucja Zarządzająca odmawia refundacji oraz przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
10.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Zarządzająca, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta .

.......................................................................

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

11.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Zarządzającą informacji o dostępności środków.
12.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na rzecz realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany do informowania o udziale w Projekcie częściowo finansowanym przez Unię Europejską w wybrany przez siebie sposób, wykorzystując:
1)
tablice reklamowe lub pamiątkowe ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
2)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
Instytucja Zarządzająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu, Beneficjent, nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia realizacji Projektu lub jego etapu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Zarządzająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Zarządzająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Zarządzająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Zarządzającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Beneficjent może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy, w trybie określonym w ust. 1, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Zarządzającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
5)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
6)
przedstawił sprawozdania nieodpowiadające stanowi faktycznemu;
7)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

9)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 7 i § 13 ust. 1.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
6.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
7.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać Umowę w trybie określonym w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3, Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 15 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia skutecznej windykacji Instytucja Zarządzająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą, Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Zarządzająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o swej decyzji.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Zarządzającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Zarządzającej;
2)
Instytucja Zarządzająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
2.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 10.
3.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Zarządzająca

................

...............;

2)
Beneficjent

...............

............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są zobowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Zarządzającej.
§  21.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  22.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej.
§  23.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Zarządzającej W imieniu Beneficjenta

................................ ......................

______

1) Przekazanie środków krajowych dotyczy tylko Projektów składanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) Dotyczy tylko Projektów składanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) W przypadku gdy zachodzi konieczność stosowania do przedmiotu zamówienia procedury wynikającej z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ......, tytuł Projektu: ..............................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, zawarta w dniu ........................ w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ........, ul. ........, NIP ....., REGON .....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu.

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

..........................................

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie, jako refundację części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzać i dostarczać do Instytucji Wdrażającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1;
3)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
4)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
5)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o upadłość w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
6)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
7)
udzielać Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
8)
na potrzeby Projektu wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiednio ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych;
9)
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Wdrażającej, przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6.000 do 60.000 euro zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.);
10)
w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć do Instytucji Wdrażającej weksel in blanco, opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania wraz z deklaracją wekslową - weksel po złożeniu stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy1).
4.
Wszelkie koszty zabezpieczeń zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.
5.
W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja Wdrażająca zwróci Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, po upływie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
6.
Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane pod warunkiem dostarczenia do Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, w terminie przewidzianym Umową.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ........ do ........ (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ........ złotych (słownie: ........ złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ........ złotych (słownie: ........ złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem możliwości otrzymywania płatności pośrednich, otrzyma dofinansowanie w kwocie ........ złotych (słownie: ........ złotych), stanowiące łącznie ........ % przewidywanych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1.
3.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
4.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
5.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
6.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż zmiany, o których mowa w ust. 4, mają zastosowanie postanowienia § 13.
7.
Beneficjent zobowiązuje się do sfinansowania pozostałej części wydatków kwalifikowanych Projektu ze środków własnych lub innych, w skład których może wchodzić kredyt bankowy lub pożyczka.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w wypadkach obowiązkowego stosowania tych przepisów, jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Wdrażającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, za jaki przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdania roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od upływu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe, obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach, Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Wdrażająca i Instytucja Zarządzająca oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości wydatkowania środków, Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz systemu komputerowego, a także wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych: oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac);
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań z realizacji Projektu, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Wdrażającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w przypadku stosowania przez niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Wdrażającą o posiedzeniu komisji przetargowej, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany, oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty, jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich2) - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni po upływie okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od prawidłowego przedkładania sprawozdań.
5.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność, Instytucja Wdrażająca dokonuje jego zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
6.
Instytucja Wdrażająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.
Instytucja Wdrażająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Wdrażająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
8.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą biegnie na nowo od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
9.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 8 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 7, Instytucja Wdrażająca po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
10.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą, oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta

........................................

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

11.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
12.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany:
1)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu przekracza 3 miliony euro, do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej; najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu prac tablica reklamowa powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną przynajmniej na okres jednego roku w miejscu powszechnie dostępnym; wygląd i treść tablicy reklamowej oraz tablicy pamiątkowej powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE;
2)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu nie przekracza 3 milionów euro, do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując:
a)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
b)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian, złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
Instytucja Wdrażająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielić w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu, Beneficjent nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia realizacji Projektu lub jego etapu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Wdrażającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu i osiągnięcie jego celów.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Beneficjent, po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych, może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków z dofinansowania w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, o parametrach nie niższych niż zbyty, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy; przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy, w trybie określonym w ust. 1, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Wdrażającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
5)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
6)
przedstawił sprawozdania, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
7)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

9)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 8 i § 13 ust. 1.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
7.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3, Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 15 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia skutecznej windykacji Instytucja Wdrażająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą, Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o swojej decyzji.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Wdrażającej;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
2.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - weksel in blanco zostaje dołączony w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 10;
4)
załącznik nr 4 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 10.
3.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  21.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  22.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  23.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

................................ ......................

______

1) Zabezpieczenie to nie jest stosowane w przypadku Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

2) Dotyczy tylko sytuacji, kiedy okres realizacji Projektu jest dłuższy niż 12 miesięcy oraz kwota przyznanego dofinansowania przekracza 120.000 PLN.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ........, tytuł Projektu: ...........................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,

zawarta w dniu .............. w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ....., ul. .........., NIP ....., REGON ......,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem Umowy,

Premii - należy przez to rozumieć publiczne środki wspólnotowe, przekazywane zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206),

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielonego na zasadach refundacji lub premii przeznaczonego na pokrycie części wydatków, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego, mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Siła Wyższa - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

............................... .

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie, w formie wpłaty gotówkowej na podniesienie kapitału zarządzanego funduszu, przeznaczone na pokrycie wnioskowanych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.

III.

Obowiązki Beneficjenta

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem zadaniowo-finansowym).
2.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej, przy korzystaniu podczas realizacji Projektu z innych środków stanowiących pomoc publiczną;
3)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku;
4)
w przypadku realizacji dostaw lub usług w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
5)
udzielać Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
6)
w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy składa do Instytucji Wdrażającej akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do 100 % kwoty dofinansowania; akt po złożeniu do Instytucji Wdrażającej stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.
4.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu zadaniowego Projektu zgodnie z harmonogramem zadaniowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania danego etapu Projektu odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.
5.
Realizacja Projektu nie może zakończyć się później niż z dniem 30 czerwca 2008 r.
6.
Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane pod warunkiem dostarczenia do Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w terminie przewidzianym Umową.

IV.

Zmiany Umowy

§  4.
1.
Zmiany zakresu zadaniowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999), prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian, złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
Instytucja Wdrażająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielić w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu, Beneficjent, nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub zakończenia etapu Projektu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, w przypadku gdy zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Wdrażającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na dokonanie zmian, Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu i osiągnięcie jego celu.

V.

Wartość i finansowanie Projektu

§  5.
1.
Wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), co stanowi łącznie ......... % wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu w pozostałej kwocie ze środków własnych lub pochodzących z innych źródeł.
4.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie większej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem procentowego poziomu współfinansowania określonego w ust. 2.
6.
W wypadku niezrealizowania Projektu w pełnym wymiarze, Beneficjent jest obowiązany do zwrotu pełnej wypłaconej kwoty, którą fundusz został dokapitalizowany w ramach Działania wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty dofinansowania.
7.
W przypadku uzyskiwania przez Beneficjenta, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, przychodów pochodzących z wykorzystania środków dofinansowania, Beneficjent ma obowiązek przekazać uzyskane przychody na cele realizacji Projektu.
8.
Jeżeli w okresie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, mają zastosowanie postanowienia § 4.

VI.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  6.
1.
Warunkiem ostatecznego potwierdzenia wydatków kwalifikowanych i uzyskania płatności końcowej jest prawidłowe realizowanie i rozliczanie Projektu przez Beneficjenta.
2.
Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych na rachunek bankowy Beneficjenta

........................................

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

prowadzony w złotych.

3.
Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
§  7.
1.
Dofinansowanie może być przekazane Beneficjentowi w następujących transzach: premia, płatności pośrednie i płatność końcowa.
2.
Kwota środków przekazanych na zasadach premii nie może przekroczyć 20 % kwoty przyznanego dofinansowania.
3.
Dofinansowanie w formie premii może być przekazane wyłącznie przy pierwszej transzy; kolejne transze są wypłacane na warunkach określonych w § 9 ust. 1.

VII.

Wydatki kwalifikowane

§  8.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
2)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
3)
zostały, w okresie realizacji Projektu, przeznaczone na udzielenie przedsiębiorstwu z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w zależności od rodzaju funduszu, poręczeń, pożyczek lub objęcia udziałów w przedsiębiorstwie oraz na wydatki związane z zarządzaniem funduszem w kwocie, która nie przekracza średniorocznej kwoty 5 % dofinansowanego kapitału dla funduszy mikropożyczkowych i kapitału zalążkowego oraz 2 % w przypadku funduszy poręczeniowych;
4)
nie przekraczają kwoty kapitału funduszu dofinansowanego w ramach Projektu.
2.
Wszelkie płatności w ramach Projektu muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta; potwierdzenia przelewów stanowią część dokumentacji realizacji Projektu.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  9.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
w przypadku premii:
a)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206),
b)
dokumentów potwierdzających posiadanie przez Beneficjenta środków na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w proporcji odpowiedniej do kwoty przekazywanego dofinansowania,
c)
umowy o utworzeniu funduszu mikropożyczkowego/poręczeń kredytowych/kapitału zalążkowego1), która stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy;
2)
w przypadku płatności pośrednich oraz płatności końcowej:
a)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń,
b)
kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych,
c)
dokumentów potwierdzających posiadanie przez Beneficjenta środków na pokrycie wydatków kwalifikowanych w proporcji odpowiedniej do kwoty przekazywanego dofinansowania.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa:
1)
w przypadku premii - po podpisaniu Umowy;
2)
w przypadku pierwszej płatności pośredniej - po wykorzystaniu co najmniej 50 % kwoty dofinansowania przekazanego w postaci premii;
3)
w przypadku drugiej płatności pośredniej - po wykorzystaniu kwoty dofinansowania przekazanego w postaci premii;
4)
w przypadku kolejnych płatności pośrednich - po wykorzystaniu 50 % kwoty dofinansowania przekazanego w ramach poprzedniej płatności pośredniej;
5)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 10 ust. 5.
3.
Łączna suma premii oraz płatności pośrednich przekazanych Beneficjentowi przed złożeniem wniosku Beneficjenta o płatność końcową, nie może przekroczyć 95 % kwoty przyznanego dofinansowania.
4.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca zatwierdza je lub odrzuca, albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
5.
Instytucja Wdrażająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c;
2)
we wniosku Beneficjenta o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz w ust. 1 pkt 2 lit. a, występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku Beneficjenta o płatność;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem zadaniowo-finansowym.
6.
Instytucja Wdrażająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Wdrażająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 8 ust. 1;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
7.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą biegnie na nowo od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
8.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 7 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 6, Instytucja Wdrażająca, po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą, przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
9.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta.

IX.

Sprawozdawczość

§  10.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia każdego okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada sprawozdania okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia każdego roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada sprawozdania roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe, obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach, Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia poprawionego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Wdrażająca lub Instytucja Zarządzająca, w okresie realizacji Projektu oraz w terminie 5 lat od dnia podpisania Umowy, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

X.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji lub premii.

XI.

Monitorowanie

§  12.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli; inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
6.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
7.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie wraz z określonym w nim terminem wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
W przypadku kontroli, badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych, przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w czasie 5 lat od podpisania Umowy, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości poniesienia wydatków.
9.
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków, Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
10.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  13.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, a także dostęp do systemu komputerowego, wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  14.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią w szczególności:
1)
zatwierdzony wniosek o dofinansowanie i podpisana Umowa z ewentualnymi aneksami;
2)
wszelkie odpowiednie materiały księgowe;
3)
kopie sprawozdań, o których mowa w § 10 ust. 1;
4)
kopie wniosków Beneficjenta o płatność.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.

XII.

Promocja

§  15.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie finansowanym przez Unię Europejską, wykorzystując:
1)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
2)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  16.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy, w trybie określonym w ust. 1, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
nie złożył wniosku o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, lub nie przedstawił uzasadnionego pisemnego wyjaśnienia o przyczynach niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu;
2)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Wdrażającej o przyczynach opóźnienia;
3)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
4)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 12;
5)
zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
6)
przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty w celu uzyskania dofinansowania;
7)
przedstawił sprawozdania nieodpowiadające stanowi faktycznemu;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;
9)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
10)
pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej kwocie;

oraz

11)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1, § 10 ust. 7 i § 12 ust. 7.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Rozwiązanie Umowy, z przyczyn określonych w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania z Programu przez okres 3 kolejnych lat od dnia rozwiązania umowy.
6.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.
7.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 3, Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie niniejszej Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
8.
W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie niniejszej Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z niniejszej Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
9.
Instytucja Wdrażająca może, w celu prowadzenia skutecznej windykacji, udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do działania w jej imieniu.
10.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 9, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
11.
Beneficjent, który po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez zgody Instytucji Wdrażającej zlikwidował fundusz mikropożyczkowy, fundusz poręczeniowy albo fundusz kapitału zalążkowego bądź zmienił zasady gospodarowania tym funduszem, jest obowiązany wpłacić Instytucji Wdrażającej kwotę równą kwocie wykorzystanego dofinansowania powiększoną o odsetki ustawowe naliczone od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.
12.
W przypadku niezrealizowania Projektu w pełnym wymiarze, spowodowanego działaniem Siły Wyższej, Instytucja Wdrażająca żąda zwrotu różnicy pomiędzy kwotą, jaką Beneficjent został dokapitalizowany, a kwotą faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych od dnia podpisania Umowy.

XIV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; o decyzji tej Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta.
3.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Wdrażającej;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
2.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - dołączony w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 6;
3)
załącznik nr 3 - umowa o utworzeniu funduszu mikropożyczkowego/poręczeń kredytowych/kapitału zalążkowego1);
4)
załącznik nr 4 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 6 ust. 2.
3.
Wszelka korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  21.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  22.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

................................ ......................

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ....., tytuł Projektu: ...............................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm,

zawarta w dniu ............. w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ........., ul. ......., NIP ......, REGON ....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego, mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych, dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

.....................................

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie, jako refundację całości lub części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzać i dostarczać do Instytucji Wdrażającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy1);
4)
wykorzystać efekt realizacji Projektu doradczego w celu prawidłowej realizacji Projektu inwestycyjnego;2)
5)
zapewnić korzystanie z usług dostarczanych w ramach Projektu doradczego wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie Umowy;
6)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
7)
udzielać Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
8)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
9)
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Wdrażającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6.000 do 60.000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.);
10)
do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej, przy korzystaniu podczas realizacji Projektu z innych środków stanowiących pomoc publiczną;
11)
w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć do Instytucji Wdrażającej potwierdzony notarialnie weksel in blanco, opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania wraz z deklaracją wekslową - weksel in blanco po złożeniu stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy;
12)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
4.
Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.
5.
W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, Instytucja Wdrażająca zwróci Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 3 pkt 11, po upływie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
6.
Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane, pod warunkiem dostarczenia do Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 11, w terminie przewidzianym Umową.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące łącznie ......... % przewidywanych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania płatności pośrednich.
3.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
4.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
5.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię, poziom 10 % jest określany od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
6.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu innych niż określone w ust. 5, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione:
a)
po dniu 1 stycznia 2004 r. lub
b)
po dniu 3 marca 2004 r. w przypadku wydatków wymagających stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w przypadkach obowiązkowego stosowania tych przepisów, jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Wdrażającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe, obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach, Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Wdrażająca, oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogę być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli, Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych, przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od podpisania Umowy, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości wydatkowania środków, Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych: oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac);
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Benficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Wdrażającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w przypadku stosowania przez niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Wdrażającą o posiedzeniu komisji przetargowej co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany, oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni od upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od prawidłowego przedkładania sprawozdań.
5.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność, Instytucja Wdrażająca dokonuje jego zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
6.
Instytucja Wdrażająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.
Instytucja Wdrażająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Wdrażająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
8.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
9.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 8 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 7, Instytucja Wdrażająca po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą, przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
10.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą, oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta

....................................

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

11.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
12.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Zarządzającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu, w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany:
1)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu przekracza 3 miliony euro, do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu prac tablica reklamowa powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną przynajmniej na okres jednego roku w miejscu powszechnie dostępnym, wygląd i treść tablicy reklamowej oraz tablicy pamiątkowej powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE;
2)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu nie przekracza 3 milionów euro, do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując:
a)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
b)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian, złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
Instytucja Wdrażająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu, Beneficjent, nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia realizacji Projektu lub jego etapu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Wdrażającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu i osiągnięcie jego celów.
10.
W przypadku realizacji Projektu przez utworzone w tym celu konsorcjum lub inny podmiot, w którego skład wchodzi kilku przedsiębiorców, odpowiedzialność za utrzymanie celów realizacji Projektu ponosi Beneficjent.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Beneficjent może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Programu w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Wdrażającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
5)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
6)
przedstawił sprawozdania, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
7)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

9)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 8 i § 13 ust. 1.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
7.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3, Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 15 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia skutecznej windykacji Instytucja Wdrażająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą, Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o swej decyzji.
3.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Wdrażającej;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
4.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - weksel in blanco, dołączony w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 11;
4)
załącznik nr 4 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 10.
5.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

6.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 5, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  18.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  19.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  20.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  21.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  22.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

............................... .........................

______

1) Dotyczy projektów inwestycyjnych.

2) Dotyczy projektów doradczych mających na celu przygotowanie dokumentacji dla realizacji projektów inwestycyjnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ......, tytuł Projektu: ..............................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,

zawarta w dniu .............. w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a .........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ........., ul. .........., NIP ...., REGON ...,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

............................................................

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji lub zaliczki przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej lub publicznych środków krajowych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

..................................

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie, jako refundację całości lub części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzać i dostarczać Instytucji Wdrażającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1 i 9;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy1);
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
5)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku;
6)
udzielać Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat stanu realizacji oraz o efektach Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
7)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
8)
do przekazania Instytucji Wdrażającej, na 10 dni przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, informacji dotyczącej nazwy (firmy), adresu siedziby, numerów NIP i REGON, wykonawcy wyłonionego w procedurze uproszczonej określonej w przepisach Programu oraz przedmiotu i ceny zamówienia;
9)
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Wdrażającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6.000 do 60.000 euro zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.);
10)
do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej, przy korzystaniu podczas realizacji Projektu z innych środków stanowiących pomoc publiczną;
11)
w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć Instytucji Wdrażającej akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do wysokości 100 % kwoty przyznanego dofinansowania, który po dostarczeniu stanowić będzie załącznik nr 8 do Umowy.
4.
Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.
5.
Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane pod warunkiem dostarczenia do Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 11, w terminie przewidzianym Umową.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Nakłady na badania przemysłowe wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).2)
3.
Nakłady na badania przedkonkurencyjne wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).2)
4.
Nakłady na prace wdrożeniowo-inwestycyjne wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).2)
5.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące łącznie ......... % wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1.3)
6.
Beneficjent po spełnieniu warunków wynikających z Umowy otrzyma dofinansowanie4):
1)
w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące ......... % wydatków kwalifikowanych na badania przemysłowe;
2)
w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące ......... % wydatków kwalifikowanych na badania przedkonkurencyjne.
7.
Dofinansowanie może być przekazywane w drodze refundacji poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.
W postaci zaliczki mogą być przekazane jedynie środki, o których mowa w ust. 9 pkt 2.5)
9.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się dofinansować Projekt ze środków Programu, na które składają się:
1)
publiczne środki wspólnotowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie, która nie przekracza ......... złotych (słownie: ......... złotych), które stanowią 75 % wysokości dofinansowania;
2)
publiczne środki krajowe pochodzące ze środków budżetowych państwa na naukę, w kwocie, która nie przekracza ......... złotych (słownie: ......... złotych), które stanowią 25 % wysokości dofinansowania.
10.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
11.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona:
1)
z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 6;
2)
z zachowaniem udziału procentowego określonego dla poszczególnych źródeł dofinansowania wydatków, określonego w ust. 9 pkt 1 i 2.
12.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie. Przesunięcia te są dopuszczalne, jeżeli nie powodują przekroczenia procentowego udziału dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych określonych w ust. 6.
13.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia innych zmian w budżecie Projektu niż opisane w ust. 12, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych lub procedury uproszczonej określonej w przepisach Programu, wszędzie tam, gdzie stosowanie tych przepisów i procedur jest obowiązkowe, jest podstawą do rozwiązania Umowy przez Instytucję Wdrażającą bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy, prace bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od upływu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe, obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach, Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1, 2 i 9, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Wdrażająca oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia rozliczenia Projektu, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
9.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego zgodnie z wymogami przepisów dotyczących dofinansowania projektów ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli, Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków, Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający łatwą ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju Projektu, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych: oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla potrzeb realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac);
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań z realizacji Projektu, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie poddania się kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Wdrażającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w przypadku stosowania przez niego procedury uproszczonej, określonej w przepisach Programu lub ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Wdrażającą o terminie posiedzenia komisji przetargowej co najmniej na 7 dni przed jej posiedzeniem.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany, oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni po upływie okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od prawidłowego przedkładania sprawozdań.
5.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność, Instytucja Wdrażająca dokonuje ich zatwierdzenia lub odrzucenia, albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
6.
Instytucja Wdrażająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.
Instytucja Wdrażająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Wdrażająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
8.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji.
9.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 8 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 7, Instytucja Wdrażająca po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
10.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność w kwocie wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych do refundacji w wysokości odpowiadającej określonym w § 4 ust. 9 wskaźnikom procentowym, pomniejszonej o kwotę wypłaconej zaliczki lub jej części, na rachunek bankowy Beneficjenta

..................................................

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

11.
W przypadku korzystania przez Beneficjenta z pożyczki na prefinansowanie publicznych środków wspólnotowych zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, musi być zgodny z numerem rachunku bankowego Beneficjenta służącym do obsługi środków na realizację Projektu (w tym pożyczki na prefinansowanie) otworzonym przez Beneficjenta w Banku Gospodarstwa Krajowego.6)
12.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
13.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji lub zaliczki.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany:
1)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu przekracza 3 miliony euro, do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej; najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu prac tablica reklamowa powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną przynajmniej na okres jednego roku w miejscu powszechnie dostępnym; wygląd i treść tablicy reklamowej oraz tablicy pamiątkowej powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE;
2)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu nie przekracza 3 milionów euro, do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując:
a)
tablice reklamowe lub pamiątkowe ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
b)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http://www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres, z zastrzeżeniem ust. 1.
3.
Instytucja Wdrażająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu, Beneficjent, nie później niż 60 dni przed terminem zakończenia realizacji etapu, ale nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji Projektu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu oraz z propozycją aneksu do Umowy; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
W sprawach wywołujących skutki finansowe dla realizacji postanowień Umowy, aneks może być podpisany nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.
6.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
7.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
8.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
9.
W terminie 90 dni od dnia złożenia w Instytucji Wdrażającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.
10.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu i osiągnięcie jego celów.
11.
W przypadku realizacji Projektu przez utworzone w tym celu konsorcjum lub inny podmiot, w którego skład wchodzi kilka podmiotów, odpowiedzialność za utrzymanie celów realizacji Projektu ponosi Beneficjent.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego nabytego przy wykorzystaniu dofinansowania będącego przedmiotem Umowy, Beneficjent może zbyć ten środek trwały w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Wdrażającej o przyczynach opóźnienia;
2)
nie dostarczył Instytucji Wdrażającej aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 11;
3)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
4)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
5)
zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
6)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
7)
przedstawił sprawozdania nieodpowiadające stanowi faktycznemu;
8)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
9)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

10)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 8 i § 13 ust. 1.
4.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
5.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
6.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
7.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3, Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 15 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia windykacji Instytucja Wdrażająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą, Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o swojej decyzji.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Wdrażającej;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
2.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - warunki oraz harmonogram płatności;
4)
załącznik nr 4 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 10;
5)
załącznik nr 5 - decyzja Ministra Nauki i Informatyzacji przyznająca środki krajowe przeznaczone w budżecie państwa na naukę w wysokości określonej w § 4 ust. 9 pkt 2;
6)
załącznik nr 6 - opis instalacji doświadczalnej, prototypu nowo zaprojektowanego wyrobu lub aparatury naukowo-badawczej przewidzianych do wykonania lub zakupu w celu realizacji Projektu7);
7)
załącznik nr 7 - wykaz określający parametry przedmiotu Projektu7);
8)
załącznik nr 8 - akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - dołączony w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 11.
3.
Lista załączników może zostać rozszerzona w zależności od specyfiki realizacji danego Projektu.
4.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

5.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 4, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  21.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  22.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  23.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

.............................. ........................

______

1) W przypadku Projektów dotyczących badań typu foresight trwałość jest rozumiana jako wykorzystanie wyników Projektu do realizacji programów rozwoju gospodarczego lub programów rozwoju dziedzin, których Projekt dotyczy.

2) Należy wypełnić tylko przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektu celowego.

3) Wypełnia się tylko przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektów dotyczących prowadzenia badań typu foresight i inwestycyjnych.

4) Wypełnia się tylko przy zawieraniu umowy o dofinansowanie projektu celowego.

5) Środki te są przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności, który stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy.

6) Zapis jest ważny wyłącznie w przypadku korzystania przez Beneficjenta z pożyczki na prefinansowanie.

7) Dotyczy realizacji projektu celowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ....., tytuł Projektu: ...............................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line,

zawarta w dniu ............ w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ..........., ul. ....., NIP ....., REGON .....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Prefinansowaniu - należy przez to rozumieć pożyczkę udzielaną na podstawie art. 30g ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego, mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

............................... .

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie, jako refundację części poniesionych wydatków kwalifikowanych, na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzać i dostarczać Instytucji Wdrażającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
5)
udzielać Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
6)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
7)
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Wdrażającej, na 14 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6.000 do 60.000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące łącznie ......... % przewidywanych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania płatności pośrednich.
3.
Dofinansowanie realizacji Projektu wypłacane będzie w drodze refundacji ze wspólnotowych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5.
Beneficjent zobowiązuje się do sfinansowania pozostałej części wydatków kwalifikowanych ze środków własnych, w tym ze środków budżetowych stanowiących publiczne środki krajowe, będących w dyspozycji Beneficjenta lub z pożyczki na prefinansowanie publicznych środków wspólnotowych udzielonej na podstawie obowiązującej procedury.
6.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
7.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
8.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż zmiany, o których mowa w ust. 7, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione:
a)
po dniu 1 stycznia 2004 r. lub
b)
po dniu 3 marca 2004 r. - w przypadku wydatków wymagających stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w przypadku obowiązkowego stosowania tych przepisów, jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Wdrażającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Wdrażająca oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych podmiotów, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w czasie 5 lat od dnia podpisania Umowy Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, dostęp do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli Beneficjent zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju Projektu powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych: oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac);
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań z realizacji Projektu, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Wdrażającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w przypadku stosowania przez niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Wdrażającą o posiedzeniu komisji przetargowej na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany - oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od prawidłowego przedkładania sprawozdań.
5.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność Instytucja Wdrażająca dokonuje jego zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
6.
Instytucja Wdrażająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7.
Instytucja Wdrażająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Wdrażająca nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
8.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
9.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 8 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 7, Instytucja Wdrażająca po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
10.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca, po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta

....................... .

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

11.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 10, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
12.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany:
1)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu przekracza 3 miliony euro, do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej; najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu prac tablica reklamowa powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną przynajmniej na okres jednego roku w miejscu powszechnie dostępnym; wygląd i treść tablicy reklamowej oraz tablicy pamiątkowej powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE;
2)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu nie przekracza 3 milionów euro, do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując:
a)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
b)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach: promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http:/www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
Instytucja Wdrażająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu Beneficjent, nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia realizacji Projektu lub jego etapu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Wdrażającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu i osiągnięcie jego celów.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Beneficjent może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Wdrażającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
5)
przedstawił sprawozdania, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
6)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
7)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

8)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 8 i § 13 ust. 1.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
7.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3 Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 15 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia skutecznej windykacji Instytucja Wdrażająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o swojej decyzji.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Wdrażającej;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
2.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 10.
3.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  21.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  22.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  23.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

............................. .........................

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ......., tytuł Projektu: .............................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo,

zawarta w dniu ............... w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w .........., ul. ......, NIP ......, REGON ....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

RIF - należy przez to rozumieć Regionalną Instytucję Finansującą właściwą dla danego województwa, której Instytucja Wdrażająca powierzyła w drodze umowy realizację niektórych zadań przy wdrażaniu Działania,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Zakończeniu realizacji Projektu - należy przez to rozumieć dzień złożenia przez Beneficjenta w Instytucji Wdrażającej sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz wniosku Beneficjenta o płatność końcową,

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta lub Instytucji Wdrażającej, które naraziło lub mogło narazić na szkodę ogólny budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

.................................. .

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie części bądź całości poniesionych wydatków kwalifikowanych na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który będzie stanowił załącznik nr 1, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
dokonać rozliczenia Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić wykorzystanie efektów realizacji Projektu tylko przez podmiot uprawniony na podstawie Umowy;
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 26.06.1999);
5)
zapewnić wdrożenie efektów realizacji Projektu doradczego (o ile specyfika Projektu wskazuje, iż powinien on zakończyć się wdrożeniem);
6)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku;
7)
w przypadku realizacji usług w ramach Projektu wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
8)
udzielać Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej, RIF lub wskazanym przez nich podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu;
9)
w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) - do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucji Wdrażającej oraz RIF, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości od 6.000 do 60.000 euro zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę;
10)
przedłożyć RIF, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę, kopię umowy z wykonawcą o świadczenie usług wraz z protokołem i dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy w terminie 7 dni od jej zawarcia;
11)
do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej, przy korzystaniu podczas realizacji Projektu z innych środków stanowiących pomoc publiczną;
12)
w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć RIF potwierdzony notarialnie weksel in blanco, opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania, która przekaże te dokumenty Instytucji Wdrażającej; weksel po złożeniu stanie się załącznikiem nr 3 do Umowy.
4.
Wszelkie koszty zabezpieczeń zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.
5.
W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie Instytucja Wdrażająca zwróci Beneficjentowi weksel in blanco po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
6.
Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane pod warunkiem dostarczenia do Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 12, w terminie przewidzianym Umową.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem zadaniowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu zadaniowego Projektu zgodnie z harmonogramem zadaniowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie ......... złotych, stanowiące łącznie ......... % przewidywanych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do sfinansowania Projektu pozostałej części wydatków kwalifikowanych ze środków własnych lub innych.
4.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
6.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % jest określany od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
7.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż zmiany, o których mowa w ust. 6, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione po dniu zawarcia Umowy;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
W ramach Projektu za kwalifikowane są uznane wydatki spełniające warunki określone w ust. 1, a w szczególności:
1)
wydatki poniesione na zakup usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców usług lub przez wykonawców wybranych w drodze przetargu publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
2)
wydatki, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności Beneficjenta oraz nie są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi, w szczególności doradztwem podatkowym, stałą obsługą prawną lub usługami reklamowymi;
3)
podatek od towarów i usług (VAT), jeśli został naliczony w związku z wydatkami na zakup kwalifikowanych usług doradczych i pod warunkiem, że Beneficjent nie może odliczyć ani uzyskać zwrotu tego podatku.
3.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
4.
W przypadku obowiązku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych poniesienie wydatków z pominięciem przepisów tej ustawy jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Wdrażającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Wszelkie płatności za wykonane usługi muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
6.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia RIF w okresie 25 dni od dnia upływu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, sprawozdania końcowego obejmującego cały okres realizacji Projektu.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanym przez Beneficjenta sprawozdaniu końcowym Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia poprawnego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma od RIF wskazującego braki lub nieprawidłowości.
4.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca bądź RIF, w okresie realizacji Projektu oraz przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez RIF, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
3.
Kontrole mogę być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli RIF Instytucja Wdrażająca lub Instytucja Zarządzająca przesyłają do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli; inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
6.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
7.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych, przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w czasie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca, Zarządzająca, RIF lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
9.
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
10.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Beneficjent zapewni przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli Beneficjent zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzających kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, to:
1)
oferty oraz dokumenty związane z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie usług;
2)
umowy dotyczące realizacji zamówień;
3)
faktury, rachunki lub inne równoważne dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu oraz dowody płatności;
4)
dokumenty będące rezultatem realizacji Projektu (w tym protokoły odbioru prac);
5)
zatwierdzony wniosek o dofinansowanie i podpisana Umowa z ewentualnymi aneksami;
6)
kopia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1;
7)
kopia wniosku Beneficjenta o płatność;
8)
inne dokumenty wskazane w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Wdrażającej oraz RIF możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług w przypadku stosowania przez niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Wdrażającą o posiedzeniu komisji przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia RIF terminie 25 dni od dnia upływu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1;
3)
do wglądu, oryginałów faktur i innych dowodów księgowych związanych z realizacją Projektu; po oznaczeniu pieczątką Programu i datą potwierdzenia przedłożenia dokumenty są zwracane Beneficjentowi;
4)
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę kopii faktur lub innych dowodów księgowych związanych z realizacją Projektu;
5)
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę kopii dowodów zapłaty za usługi zrealizowane w ramach Projektu;
6)
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta kopii dokumentów będących rezultatem Projektu lub ich 8-10-stronicowego streszczenia w przypadku, gdy Beneficjent podlegał kontroli w trakcie realizacji Projektu.
2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania końcowego i wniosku Beneficjenta o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, RIF dokonuje ich zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
3.
RIF zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)
we wniosku Beneficjenta o płatność występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem zadaniowo-finansowym.
4.
RIF odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
RIF nie jest właściwą do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
5.
W przypadku zgłoszenia przez RIF zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez RIF biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
6.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 5 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 4, RIF przygotowuje propozycję odmowy refundacji oraz przekazuje ją do Instytucji Wdrażającej, która następnie przekazuje ją do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej; po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą Instytucja Wdrażająca przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
7.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta

................................. .

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

8.
Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
9.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany do informowania o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując jeden z poniższych sposobów:
1)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
2)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http:/www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do RIF wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie.
3.
RIF ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielić w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu Beneficjent nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
RIF zaopiniuje wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, oraz przekaże je do Instytucji Wdrażającej wraz z opinią dotyczącą zaakceptowania lub odrzucenia wniosków.
6.
Instytucja Wdrażająca rozpatrzy wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji od RIF.
7.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4; Instytucja Wdrażająca za pośrednictwem RIF, w terminie 35 dni od dnia złożenia wniosków przez Beneficjenta w RIF, zawiadamia Beneficjenta o odrzuceniu wniosków.
8.
W przypadku akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, przez Instytucję Wdrażającą Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy w terminie 35 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, w RIF.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania RIF oraz Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celu Projektu.

XII.

Rozwiązanie Umowy

§  14.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodu których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje RIF, Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Zarządzającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
5)
przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty w celu uzyskania dofinansowania;
6)
przedstawił sprawozdanie końcowe, które nie odpowiada stanowi faktycznemu;
7)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;
9)
pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej kwocie;

oraz

10)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, § 6 ust. 4, § 7 ust. 7 i § 13 ust. 1.
4.
W przypadku rozwiązania Umowy w sposób określony w ust. 1 Beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
5.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
7.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu z powodu działania Siły Wyższej nie jest możliwa, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIII.

Zwrot dofinansowania

§  15.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 14 ust. 3 Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie niniejszej Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta, w trybie określonym w § 14 ust. 1, Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia skutecznej windykacji Instytucja Wdrażająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XIV.

Postanowienia końcowe

§  16.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem, informując Beneficjenta o swojej decyzji.
§  17.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do RIF;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
2.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - weksel in blanco - dołączony w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 12;
4)
załącznik nr 4 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 7.
3.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

...............;

3)
RIF

................

.............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  18.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  19.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  20.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  21.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sprawa jest rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  22.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

............................... ......................

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ......, tytuł Projektu: ..............................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

zawarta w dniu ................ w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ........, ul. ........., NIP ....., REGON ....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Płatności pośredniej - należy przez to rozumieć płatność kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu,

Płatności końcowej - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowane na realizację Projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie, w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 123, poz. 1294),

Rozpoczęciu realizacji Projektu - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia przedsięwzięcia określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego, mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Sile Wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363, z późn. zm.).
2.
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

............................... .

(tytuł Projektu)

3.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie części poniesionych wydatków kwalifikowanych na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
4.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzić i dostarczać do Instytucji Wdrażającej sprawozdania, o których mowa w § 6 ust. 1;
3)
osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu;
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
5)
udzielać Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Wdrażającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu;
6)
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
7)
do przekazania Instytucji Wdrażającej informacji dotyczącej nazwy (firmy), adresu siedziby, numerów NIP i REGON wykonawcy, wyłonionego w procedurze uproszczonej określonej w przepisach Programu, przedmiotu i ceny zamówienia na 10 dni przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia;
8)
do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów i intensywności pomocy publicznej przy korzystaniu podczas realizacji Projektu z innych środków stanowiących pomoc publiczną;
9)
w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć do Instytucji Wdrażającej:
a)
potwierdzony notarialnie weksel własny in blanco, opłacony do kwoty przyznanego dofinansowania, wraz z deklaracją wekslową - weksel po złożeniu stanie się załącznikiem nr 3 do Umowy - albo
b)
gwarancję bankową;
10)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o likwidację lub wniosku o przejęcie przedsiębiorstwa w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.
6.
W przypadku wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie Instytucja Wdrażająca zwróci Beneficjentowi po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu:
1)
weksel in blanco albo
2)
gwarancję bankową.
7.
Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane pod warunkiem dostarczenia do Instytucji Wdrażającej zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, w terminie przewidzianym Umową.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania robót, dostaw, usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane na nakłady inwestycyjne wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych); Beneficjent utworzy .............. nowych miejsc pracy, dla których dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent na mocy Umowy otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie: ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym:
1)
......... złotych (słownie: ......... złotych) na nakłady inwestycyjne, co stanowi ......... % kosztów kwalifikowanych na nakłady inwestycyjne;
2)
......... złotych (słownie: ......... złotych) na koszty zatrudnienia, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji.
3.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
4.
Wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjenta na nakłady inwestycyjne nie mogą ulec zmniejszeniu poniżej poziomu odpowiadającego przyznanej punktacji określonej w Uchwale Zespołu do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, która stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy; kwota przyznanego dofinansowania na nakłady inwestycyjne zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2 pkt 1.
5.
Wydatki na dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników kwalifikujące się do objęcia wsparciem nie mogą ulec zmniejszeniu poniżej poziomu będącego podstawą przyznanego dofinansowania; kwota przyznanego dofinansowania na koszty zatrudnienia zostanie odpowiednio obniżona z zachowaniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji.
6.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Poniesienie wydatków z pominięciem procedury uproszczonej określonej w przepisach Programu jest podstawą do rozwiązania przez Instytucję Wdrażającą Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
Wszelkie płatności związane z realizowanym Projektem muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
5.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
Beneficjent jest obowiązany do przedkładania Instytucji Wdrażającej sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowego; okresem, w jakim przedstawiane są sprawozdania okresowe, jest kwartał kalendarzowy.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie okresowe z realizacji Projektu.
4.
W terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie roczne z realizacji Projektu.
5.
W terminie 25 dni od dnia upływu okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe obejmujące cały okres realizacji Projektu.
6.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanych przez Beneficjenta sprawozdaniach Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
7.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8.
Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu, które Beneficjent jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych, przeprowadzanej w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych, związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającym kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla robót budowlanych, dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie robót budowlanych, usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla kosztów osobowych:
a)
oświadczeń dotyczących wydatków na personel zatrudniony wyłącznie dla realizacji Projektu, ze szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia płaconego w gotówce, właściwie potwierdzonych przez osoby realizujące zadania związane z Projektem (wynagrodzenie brutto z podziałem na wszystkie składowe płac),
b)
umów o pracę,
c)
listy płac,
d)
deklaracji ZUS;
3)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdań z realizacji Projektu, o których mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak uniemożliwienie kontroli.
4.
Beneficjent ma obowiązek zapewnić przedstawicielom Instytucji Wdrażającej możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatora w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w przypadku stosowania przez niego procedury uproszczonej określonej w przepisach Programu.
5.
Beneficjent zawiadamia Instytucję Wdrażającą o posiedzeniu komisji przetargowej na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii umów o pracę, kopii list płac oraz kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę.
2.
W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku Beneficjenta o płatność:
1)
oświadczenie wystawione przez sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został zakupiony przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z fakturą potwierdzającą fakt zakupu przez sprzedającego nowego środka trwałego;
2)
w przypadku zakupu środka trwałego, który został nabyty przez sprzedającego jako używany - oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został nabyty przy wykorzystaniu środków publicznych, jeżeli od jego nabycia do nabycia przez Beneficjenta minęło mniej niż 7 lat;
3)
oświadczenie Beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm;
4)
oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego;
5)
odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent składa:
1)
w przypadku płatności pośrednich - po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
w przypadku płatności końcowej - w terminie 25 dni po upływie okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4.
Ostateczny termin składania wniosków Beneficjenta o płatność upływa z dniem 30 czerwca 2008 r.
5.
Dokonywanie refundacji uzależnione jest od prawidłowego przedkładania sprawozdań.
6.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Beneficjenta o płatność Instytucja Wdrażająca dokonuje jego zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgłasza zastrzeżenia na piśmie.
7.
Instytucja Wdrażająca zgłasza zastrzeżenia i wzywa do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
nie zostały załączone dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2;
2)
we wniosku Beneficjenta o płatność występują pomyłki rachunkowe lub związane z błędnym zakwalifikowaniem wydatków;
3)
nie zostały udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku Beneficjenta o płatność informacje, jak również nie zostały właściwie wypełnione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
4)
na dokumentach, o których mowa w ust. 1 i 2, brakuje podpisu osoby upoważnionej do podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji "za zgodność z oryginałem";
5)
wydatki nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8.
Instytucja Wdrażająca odrzuca dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1)
Beneficjent nie zastosował właściwego formularza wniosku Beneficjenta o płatność;
2)
Instytucja Wdrażająca nie jest właściwa do przyjęcia wniosku Beneficjenta o płatność;
3)
wniosek Beneficjenta o płatność został złożony przez podmiot nieuprawniony do składania wniosku;
4)
wydatki nie spełniają przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;
5)
wniosek Beneficjenta o płatność nie dotyczy Projektu będącego przedmiotem Umowy.
9.
W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Wdrażającą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, Beneficjent, pod rygorem odrzucenia wniosku Beneficjenta o płatność, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, jest obowiązany złożyć wyjaśnienia na piśmie wraz z poprawnie wypełnioną i kompletną wersją wniosku; w takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą biegnie od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej wersji wniosku.
10.
W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie określonym w ust. 9 oraz w przypadku odrzucenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 8, Instytucja Wdrażająca po zatwierdzeniu propozycji odmowy refundacji przez Instytucję Zarządzającą przesyła Beneficjentowi zawiadomienie o odmowie refundacji.
11.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są prawidłowe i kompletne, Instytucja Wdrażająca po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku Beneficjenta o płatność przez Instytucję Zarządzającą oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta

.......................... .

(numer rachunku bankowego Beneficjenta)

12.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w ust. 11, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
13.
W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest refundacja, dofinansowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą informacji o dostępności środków.

IX.

Przejrzystość realizacji Projektu

§  11.
Beneficjent zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków dotyczących realizowanego Projektu w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym, umożliwiającą identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu i przekazywanych Beneficjentowi w drodze refundacji.

X.

Promocja

§  12.
1.
Beneficjent jest obowiązany do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).
2.
Beneficjent jest obowiązany:
1)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu przekracza 3 miliony euro, do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu tablicy reklamowej z powierzchnią zarezerwowaną na wskazanie udziału środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej; najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu prac tablica reklamowa powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową umieszczoną przynajmniej na okres jednego roku w miejscu powszechnie dostępnym; wygląd i treść tablicy reklamowej oraz tablicy pamiątkowej powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 1159/2000/WE;
2)
w przypadku, gdy kwota realizowanego Projektu nie przekracza 3 milionów euro, do informowania w wybrany przez siebie sposób o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystując:
a)
tablice reklamowe lub pamiątkowe, ze wskazaniem wkładu środków finansowych z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie, lub
b)
plakaty umieszczone w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Beneficjenta.
3.
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu obowiązującego logo Programu oraz symbolu Unii Europejskiej, które są udostępnione na stronie internetowej http:/www.konkurencyjnosc.gov.pl.

XI.

Zmiany w Projekcie

§  13.
1.
Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2.
Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust. 1.
3.
Instytucja Wdrażająca ma prawo żądać od Beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Beneficjent ma obowiązek ich udzielić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego etapu Beneficjent, nie później niż 30 dni przed terminem zakończenia realizacji Projektu lub jego etapu, jest obowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu lub jego etapu; wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego etapu.
5.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.
W przypadku gdyby zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miały negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Instytucja Wdrażająca odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4.
7.
W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, Instytucja Wdrażająca zawiadamia o tym Beneficjenta.
8.
W terminie 30 dni od dnia złożenia w Instytucji Wdrażającej wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, i po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na dokonanie zmian Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy.
9.
Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu i osiągnięcie jego celów.

XII.

Sprzedaż środka trwałego

§  14.
1.
Beneficjent, po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego nabytego przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Programu, może zbyć ten środek trwały.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

XIII.

Rozwiązanie Umowy

§  15.
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; wypowiedzenie powinno zawierać podanie przyczyn, z powodów których Umowa zostaje rozwiązana.
2.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
1)
zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Wdrażającej o przyczynach opóźnienia;
2)
zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
3)
odmawia poddania się kontroli, o której mowa w § 7;
4)
zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
5)
w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
6)
przedstawił sprawozdania, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
7)
dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;
8)
dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy;

oraz

9)
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3, § 6 ust. 7, § 7 ust. 8 i § 13 ust. 1.
4.
W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Programu przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6.
Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej.
7.
Beneficjent jest obowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły Wyższej oraz wskazać zakres, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8.
W przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania Siły Wyższej, Beneficjent jest obowiązany rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1.

XIV.

Zwrot dofinansowania

§  16.
1.
W przypadkach określonych w art. 30d ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 3 Beneficjent zwraca w całości środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
2.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Beneficjenta w trybie określonym w § 15 ust. 1 Beneficjent zwraca środki przekazane na podstawie Umowy na wezwanie Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Beneficjentowi środków do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca może odstąpić od żądania zwrotu już wypłaconych środków dofinansowania lub odstąpić od żądania odsetek, mając na względzie w szczególności sposób wywiązywania się Beneficjenta z Umowy oraz wpływ rozwiązania Umowy i windykacji środków na osiągnięcie celów Projektu.
3.
W celu prowadzenia windykacji Instytucja Wdrażająca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
4.
Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
5.
W przypadku niewywiązania się z postanowień Umowy spowodowanego Siłą Wyższą Beneficjent nie jest obowiązany do zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu oraz nie będą mu przekazane kolejne środki finansowe dofinansowania.

XV.

Postanowienia końcowe

§  17.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez 5 lat od dnia podpisania Umowy.
2.
Instytucja Wdrażająca może wydłużyć okres, przez jaki Beneficjent jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem; Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjenta o swojej decyzji.
§  18.
1.
Strony ustalają, że:
1)
za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej przyjmuje się dzień ich wpływu do Instytucji Wdrażającej;
2)
Instytucja Wdrażająca doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
3)
Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
4)
odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
5)
jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
6)
jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
7)
jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.
2.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1)
załącznik nr 1 - kopia wniosku o dofinansowanie z załącznikami;
2)
załącznik nr 2 - lista wydatków kwalifikowanych;
3)
załącznik nr 3 - weksel in blanco lub gwarancja bankowa - dołączony w terminie określonym w § 2 ust. 4 pkt 9;
4)
załącznik nr 4 - uchwała Zespołu do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom;
5)
załącznik nr 5 - dokument banku dotyczący numeru rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 10 ust. 11.
3.
Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
1)
Instytucja Wdrażająca

................

...............;

2)
Beneficjent

................

.............. .

4.
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są obowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.
§  19.
Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  20.
Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej.
§  21.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§  22.
1.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy.
2.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sprawa jest rozstrzygana przez Sąd właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§  23.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta.

W imieniu Instytucji Wdrażającej W imieniu Beneficjenta

............................... ......................

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Nr ............., tytuł Projektu: .......................

realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

zawarta w dniu ................ w Warszawie

między:

...........................................................,

(nazwa instytucji)

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowanym/reprezentowaną przez ......................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

a

...........................................................,

(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą w ........, ul. ........., NIP ....., REGON ....,

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy "Beneficjentem",

reprezentowanym/reprezentowaną przez .......................

...........................................................,

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

I.

Definicje

§  1.
Ilekroć w Umowie jest mowa o:

Programie - należy przez to rozumieć załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) wraz z jego Uzupełnieniem przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023),

Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw,

Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,

Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć instytucję odpowiedzialną za realizację Działania w ramach Programu,

Projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania będące przedmiotem Umowy,

Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych,

Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu,

Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez ubiegającego się o dofinansowanie w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341),

Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa wspólnotowego mające miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło narazić na szkodę budżet Unii Europejskiej lub budżety, którymi ona zarządza, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków Unii Europejskiej, lub każde naruszenie przepisów krajowych dotyczących funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych,

Siła Wyższa - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.

II.

Warunki ogólne Umowy

§  2.
1.
Na mocy Umowy Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu

.............................. .

(tytuł Projektu)

2.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie części poniesionych wydatków kwalifikowanych na zasadach oraz warunkach określonych w Umowie.
3.
Beneficjent zobowiązuje się:
1)
realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
2)
sporządzić i dostarczyć do Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe, o którym mowa w § 6 ust. 1;
3)
zapewnić wykorzystanie efektów realizacji Projektu tylko przez podmiot uprawniony;
4)
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);
5)
w przypadku realizacji usług w ramach Projektu wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem;
6)
udzielać Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nie podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;
7)
poinformować Instytucję Wdrażającą o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
4.
Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu dofinansowania Projektu oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów postępowania windykacyjnego ponosi Beneficjent.

III.

Czas realizacji Projektu

§  3.
1.
Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w okresie od ......... do ......... (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).
2.
Realizacja Projektu lub jego etapu obejmuje:
1)
wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2)
udokumentowanie poniesionych wydatków;
3)
udokumentowanie wykonania usług odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy.

IV.

Wartość i finansowanie Projektu

§  4.
1.
Całkowite nakłady na realizację Projektu wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych), w tym wydatki kwalifikowane wynoszą ......... złotych (słownie: ......... złotych).
2.
Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie, która nie przekracza ......... złotych (słownie: ......... złotych), stanowiące łącznie do ......... % przewidywanych wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 1.
3.
Maksymalny udział środków publicznych łącznie z dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć ......... % wydatków kwalifikowanych.
4.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
5.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 2.
6.
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w załączniku nr 2 do Umowy, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.
7.
Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, mają zastosowanie postanowienia § 13.

V.

Wydatki kwalifikowane

§  5.
1.
Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki, które jednocześnie:
1)
są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
2)
zostały faktycznie poniesione po dniu 1 stycznia 2004 r.;
3)
zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą;
4)
zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane.
2.
Lista wydatków kwalifikowanych stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.
3.
Naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz naliczony został w związku z wydatkami kwalifikowanymi, które zostaną wyszczególnione w załączniku nr 2 do Umowy.
4.
Wszelkie płatności za wykonane usługi bądź dostawy muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.
5.
Wydatki niekwalifikujące się do refundacji w ramach Umowy nie będą refundowane.

VI.

Sprawozdawczość

§  6.
1.
W terminie 25 dni od upływu okresu określonego w § 3 ust. 1 Beneficjent przedkłada Instytucji Wdrażającej sprawozdanie końcowe.
2.
Sprawozdania sporządzane są według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).
3.
Uchybienie postanowieniom, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnia Instytucję Wdrażającą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidłowości w przekazanym przez Beneficjenta sprawozdaniu Beneficjent jest obowiązany do dostarczenia prawidłowego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma wskazującego braki lub nieprawidłowości.
5.
Instytucja Zarządzająca oraz inna uprawniona na podstawie przepisów prawa instytucja, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, mogą zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Beneficjent obowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

VII.

Monitorowanie

§  7.
1.
Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji Projektu przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z Projektem.
2.
Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia podpisania Umowy.
3.
Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu.
4.
Odmowa poddania się kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5.
Na 7 dni przed dniem przeprowadzenia kontroli Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli.
6.
Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami.
7.
Z przeprowadzonej kontroli podmiot ją wykonujący sporządza informację pokontrolną zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent obowiązany jest wykonać w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej.
8.
Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia, zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie oraz propozycję nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych, jest podstawą do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9.
W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowanych, przeprowadzanej w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od dnia podpisania Umowy, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Zarządzająca lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić postępowanie mające na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowość poniesienia wydatków.
10.
W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wydatkowania środków Instytucja Wdrażająca ma prawo do wstrzymania przekazywania kolejnych środków finansowych na realizację Projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
11.
Beneficjent ma prawo do przedstawienia stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
§  8.
1.
Przedstawiciele instytucji przeprowadzającej kontrolę muszą mieć zapewniony pełen dostęp do terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, oraz dostęp do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem.
2.
Podczas kontroli konieczna jest obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
§  9.
1.
Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację; Beneficjent jest obowiązany do udostępnienia przedstawicielom instytucji wykonującym kontrolę wszystkich wymaganych dokumentów.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć w szczególności:
1)
dla dostaw i usług:
a)
ofert od dostawców, dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu pozyskanie usług lub dostaw,
b)
umów dotyczących realizacji zamówień,
c)
faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu oraz dowodów płatności;
2)
dla innych wydatków:
a)
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie i podpisanej Umowy z ewentualnymi aneksami,
b)
kopii sprawozdania z realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1,
c)
kopii wniosków Beneficjenta o płatność,
d)
innych dokumentów wymienionych w zawiadomieniu o kontroli.
3.
Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest traktowane jak odmowa przeprowadzenia kontroli.

VIII.

Warunki wypłaty dofinansowania

§  10.
1.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej:
1)
prawidłowo wypełnionego wniosku Beneficjenta o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);
2)
kopii faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę;
3)
ankiety oceny targów/oceny przebiegu misji1) sporządzonej według wzoru udostępnionego przez Instytucję Wdrażającą, która stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa w terminie 25 dni od upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz ze sprawozdaniem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 1.