Określenie wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2485

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Na podstawie art. 23p ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497, 1394 i 1941) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składanego w organie gminy, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL składanego w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w placówce operatora wyznaczonego, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
sposób wypełnienia wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wypełnia się w języku polskim.
Wnioskodawca wypełnia wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, kolorem czarnym lub niebieskim, drukowanymi literami.
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być sporządzony na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez wnioskodawcę i wydrukowany przez pracownika organu gminy z systemu teleinformatycznego w obecności wnioskodawcy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL składany w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w placówce operatora wyznaczonego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o udostępnianie danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).