Określenie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.80.728

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych, zwanych dalej "urzędowymi formularzami":
1)
wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej "kodeksem", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
wzór formularza danych uzupełniających stron oznaczonego symbolem DS dla załącznika do pism procesowych, w którym wskazuje się dane następnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD dla pisma procesowego, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6)
wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP dla sprzeciwu od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1. 
Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów rejonowych i ich wydziałów zamiejscowych oraz w budynkach sądów okręgowych.
2. 
Wzory urzędowych formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.
1. 
Wzory urzędowych formularzy sporządzone na elektronicznym nośniku informatycznym prezesi sądów rejonowych przekazują zarządom gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.
2. 
Zarządy gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z wzorami, z zastrzeżeniem § 4.
W przypadku odpłatnego rozpowszechniania urzędowych formularzy cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,25 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

WZÓR FORMULARZA P - POZEW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA DS - DANE UZUPEŁNIAJĄCE STRON

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  2

WZÓR FORMULARZA WD - WNIOSKI DOWODOWE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  3

WZÓR FORMULARZA OP - ODPOWIEDŹ NA POZEW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  4

WZÓR FORMULARZA PW - POZEW WZAJEMNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  5

WZÓR FORMULARZA SP - SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO, ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM, SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

wzór
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.80.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2005 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.80.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2005 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.80.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2005 r.
4 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.80.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2005 r.
5 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.80.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2005 r.