Określenie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.81.911

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2000 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie art. 125 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych, zwanych dalej "urzędowymi formularzami":
1)
wzór formularza pozwu w postępowaniu uproszczonym oznaczonego symbolem PU, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
wzór formularza pozwu w postępowaniu cywilnym oznaczonego symbolem PM, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
wzór formularza odpowiedzi na pozew w postępowaniu uproszczonym, oznaczonego symbolem OU, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
wzór formularza sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oznaczonego symbolem SpN, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
5)
wzór formularza sprzeciwu od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym, oznaczonego symbolem SpWU, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6)
wzór formularza zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, oznaczonego symbolem ZaN, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
7)
wzór formularza pisma zawierającego wnioski dowodowe, oznaczonego symbolem WD, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
8)
wzór formularza załącznika do pism procesowych, uzupełniającego o dane następnych stron, oznaczonego symbolem DS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
9)
wzór formularza załącznika uzupełniającego do pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, oznaczonego symbolem UZ, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.
1.
Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów rejonowych i ich wydziałów zamiejscowych oraz w budynkach sądów okręgowych.
2.
Prezesi sądów okręgowych zamawiają w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiednie ilości egzemplarzy wszystkich urzędowych formularzy, tak aby zapewnić ciągłość ich udostępniania zainteresowanym - w budynkach sądowych w obszarze właściwości podlegających im sądów okręgowych.
3.
Wzory urzędowych formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych "www.ms.gov.pl".
Przy odpłatnym rozpowszechnianiu urzędowych formularzy odpłatność nie może przekraczać 0,25 zł za każdą stronę druku.
1.
Wzory urzędowych formularzy sporządzone na elektronicznym nośniku informatycznym prezesi sądów rejonowych przekazują zarządom gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.
2.
Zarządy gmin mogą rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z wzorami, za odpłatnością nie przekraczającą kwoty wymienionej w § 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2000 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POZEW W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

POZEW W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ODPOWIEDŹ NA POZEW W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PISMO ZAWIERAJĄCE WNIOSKI DOWODOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAŁĄCZNIK DO PISM PROCESOWYCH, UZUPEŁNIAJĄCY O DANE NASTĘPNYCH STRON

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY DO POZWU Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA