Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2276

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Na podstawie art. 4912 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór formularza:
1) wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK WIERZYCIELA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wzór