Określenie wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.233.1958

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystki publicznej na rok 2003.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
1)
B-01 - sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;
2)
B-02 - sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;
3)
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;
4)
B-06 - meldunek o budownictwie mieszkaniowym;
5)
B-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku;
6)
B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - przekazanych do użytku;
7)
B-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkua);
8)
C-01 - sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;
9)
C-01b - sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;
10)
C-02-10 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;
11)
C-02-11 - notowania cen detalicznych owoców i warzyw;
12)
C-02-13 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;
13)
C-02-30 - notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;
14)
C-02-40 - notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;
15)
C-02-50 - notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;
16)
C-02-91 - notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;
17)
C-03 - sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;
18)
C-04 - sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;
19) 1
 (uchylony);
20)
DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej (załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanycha));
21)
DG-1t - meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności;
22)
DN-1 - karta statystyczna zawarcia małżeństwa;
23)
D-R1 - karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu;
24)
D-S1 - karta statystyczna dotycząca prawomocnegoa):

- orzeczenia separacji,

- zniesienia separacji;

25)
DS-01 - sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw;
26)
DS-01a - załącznik do sprawozdania DS-01;
27)
DS-01b - zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym;
28)
D-W1 - zestawienie zbiorcze danych:

- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

- o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

29)
D-W2 - dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące;
30)
D-W3 - dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;
31)
F-01/l-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;
32)
F-01/k - sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za okres od początku roku do końca 200.. r. (wersja bilansowa);
33)
F-01/m - sprawozdanie o wyniku finansowym działalności biura/domu maklerskiego;
34)
F-01/NFI - sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego;
35)
F-01/TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
36)
F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;
37)
F-02 - statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 XII 2002 r.;
38)
F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;
39)
załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 cz. 4a) dotyczący nakładów na środki trwałe (urządzenia) służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;
40)
G-01 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;
41)
G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii;
42)
G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;
43)
G-02g - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym w układzie strukturalnym i terytorialnym;
44)
G-03 - sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;
45)
G-04 - sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;
46)
G-06 - sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;
47)
H-01a - ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;
48)
H-01g - ankieta o sieci placówek gastronomicznych;
49)
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;
50)
H-01s - sprawozdanie o sieci handlowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej;
51)
H-02n - sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;
52)
H-02p - sprawozdanie o dostawach pasz dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;
53)
I-01 - sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;
54)
załącznik do sprawozdania I-01 o realizacji inwestycji wieloletniej;
55)
K-01 - sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;
56)
K-02 - sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;
57)
K-03 - sprawozdanie biblioteki publicznej/zakładowej biblioteki beletrystycznej;
58)
K-05 - sprawozdanie z działalności wystawienniczej;
59)
K-06 - sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;
60)
K-08 - sprawozdanie kina;
61)
KFT-1 - sprawozdanie z działalności klubu sportowego;
62)
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki;
63)
KT-1a - sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w lipcu;
64)
KZ - sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego;
65)
L-01 - sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem);
66)
L-01/a - sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem);
67)
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach;
68)
L-03 - sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)a) (z załącznikiem);
68a) 2
 M-04s - transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości;
69)
M-06 - sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji;
70)
M-07 - sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorowej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych, spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy;
71)
M-09 - sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów;
72)
OB-01 - sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;
73)
OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;
74)
OS-03 - sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;
75)
OS-4 - sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;
76)
OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;
77)
OS-6 - sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);
78)
OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikami);
79)
P-01 - sprawozdanie o produkcji;
80)
P-01 mutacja - sprawozdanie o produkcji;
81)
P-02 - meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;
82)
PNT-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);
83)
PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;
84)
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;
85)
PNT-03 - karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych;
86)
PNT-04 - sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-produkcyjnych oraz jednostkowych zużycia i wykorzystania materiałów;
87)
Pr-1 - sprawozdanie o rozdysponowaniu mienia sprywatyzowanego metodą bezpośrednią lub zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - za okres od początku roku do dnia zakończenia prywatyzacji lub likwidacji;
88)
Pr-3 - sprawozdanie o utworzeniu spółki z częściowym lub wyłącznym udziałem Skarbu Państwa;
89)
Pr-3b - sprawozdanie o prywatyzacji i restrukturyzacji spółek powstałych w wyniku przekształcenia, prywatyzacji bezpośredniej lub likwidacji przedsiębiorstwa państwowego;
90)
PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych;
91)
R-01 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w 200... roku oraz wykaz dzierżaw i deputatów;
92)
R-02 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście);
93)
R-03 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy;
94)
R-04 - sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;
95)
R-05 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;
96)
R-06 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;
97)
R-07 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych;
98) 3
 R-08 - sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej w 2003 r. (z załącznikiem);
99)
R-09A - sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu)a) 200... r. oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczymb);

100) R-09B - sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu)a) 200... r. oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczymb);

101) R-09U - sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

102) R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu;

103) R-10 - meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

104) R-10 - sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

105) R-KSRA - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (w czerwcu, grudniu) 200... r. oraz produkcji zwierzęcej;

106) R-KSRB - badanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu) 200... r. oraz produkcji żywca wieprzowego;

106a) 4  S-01 - sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

106b) 5  S-02 - sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum;

106c) 6  S-05 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

106d) 7  S-06 - sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

106e) 8  S-07 - sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej;

106f) 9  S-08 - sprawozdanie internatu (bursy);

106g) 10  S-09 - sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych;

106h) 11  S-10 - sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych;

106i) 12  S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

106j) 13  S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

106k) 14  S-14 - sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

106l) 15  S-15 - sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego);

106m)  16  S-16 - sprawozdanie placówki oświatowo-wychowawczej;

106n) 17  S-17 - sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;

107) SG-01 - statystyka gminy - samorząd;

108) SG-01 - statystyka gminy - leśnictwo i ochrona środowiska;

109) SG-01 - statystyka gminy - gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

110) SG-01 - statystyka gminy - środki trwałe;

111) SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa;

112) SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

113) ST-P - statystyka powiatu - samorząd;

114) ST-W - statystyka województwa - samorząd;

115) T-02 - sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

116) T-03 - sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych;

117) T-03 r - sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach;

118) T-04 - sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym;

119) T-05 - sprawozdanie o taborze i przewozach ładunków w transporcie samochodowym gospodarczym;

120) T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

121) T-08 - sprawozdanie o przewozach żeglugą morską;

122) T-09 - sprawozdanie o morskiej flocie transportowej;

123) T-10 - sprawozdanie o przeładunkach oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych;

124) T-11 - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej;

125) T-11/u - sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej;

126) T-13 - sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich;

127) VD-1 - sprawozdanie wypożyczalni kaset video;

128) Z-03 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca ... kwartału 200... r.;

129) Z-05 - badanie popytu na pracę;

130) Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (z załącznikiem);

131) Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy;

132) ZD-1 - sprawozdanie szpitala ogólnego;

133) ZD-1a - sprawozdanie zakładu stacjonarnego opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego;

134) ZD-2 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc;

135) ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej1);

136) ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej;

137) ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

138) ZD-6 - sprawozdanie żłobka;

139) ZD-7 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

140) Z-KS - karta statystyczna strajku.

2.
Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:
1)
AK-B/m - ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo;
2)
AK-H/k - ankieta koniunktury gospodarczej - handel;
3)
AK-H/m - ankieta koniunktury gospodarczej - handel;
4)
AK-I/p - ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje;
5)
AK-P/k - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł;
6)
AK-P/m - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł;
7)
AK-U/m - ankieta koniunktury gospodarczej - usługi;
8)
AW-01 - statystyczna ankieta wyznaniowa;
9)
BR-01 - książeczka budżetu gospodarstwa domowego;
10)
BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;
11)
BR-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;
12)
BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;
13-19) 18
 (uchylone);
20)
CBSG/01 ankieta - reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;
21)
CBSG/03 - badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej;
21a) 19
 DS-46D - Dzienniczek. Badanie budżetu czasu ludności;
21b)
  20  DS-46H - Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego. Badanie budżetu czasu ludności;
21c)
  21  DS-46I - Kwestionariusz osobowy. Badanie budżetu czasu ludności;
22)
DS-48 - warunki życia ludności;
23)
DS-50G - ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych - kwestionariusz gospodarstwa domowego;
24)
DS-50 I - ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych - kwestionariusz indywidualny;
25)
E-GD - ankieta o zużyciu energii w gospodarstwach domowych;
26)
KGD-1 - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) - kwestionariusz respondenta;
27)
KGD-1a - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) - wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;
28)
PL-1 - ankieta dla nowo powstałych przedsiębiorstw;
29)
PL-2 - ankieta dla nowo powstałych przedsiębiorstw;
30-36) 22
 (uchylone);
37)
R-CzSR - użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich;
38-40) 23
 (uchylone);
41)
R-r-pw - badanie plonów głównych ziemiopłodów rolnych;
42-44)
; 24  (uchylone);
45)
SN-01 - statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;
46)
ankieta ZD - badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2003 r.;
47)
ZG - kartoteka gospodarstwa domowego - badanie aktywności ekonomicznej ludności;
48)
X-S1 - sprawozdanie rolne nr 1-12;
49)
X-S2 - sprawozdanie o cenach nr 1-12;
50)
X-S3 - sprawozdanie ogrodnicze nr 1-8;
51)
X-S4 - sprawozdanie dodatkowe nr 1-4;
52)
X-S5 - sprawozdanie - obrót głównymi ziemiopłodami.
3.
Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.
Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych,ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:
1)
EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia:

- dzienne,

- zaoczne, wieczorowe i

- eksternistyczne;

2)
EN-2 - sprawozdanie z działalności wydawniczej za rok 2002;
3)
EN-3 - sprawozdanie o stanie zatrudnienia;
4)
EN-5 - sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej....... za rok szkolny....... - wg stanu na dzień 31 sierpnia;
5)
EN-6 - sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym 20.../20...;
6)
EN-7 - uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym .../... w okresie feriia)......;
7) 25
 EN-8 - meldunek o liczbie uczniów w szkołach;
8)
KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.
2.
Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonego przez Ministra Finansów: SC-1 - sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne.
3. 26
 Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:
1)
GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;
2)
GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;
3)
GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych za okres od początku roku do końca miesiąca... .... r.;
4)
G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;
5)
G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;
6)
G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;
7)
G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej za miesiąc ... 2003 r.;
8)
G-10.1k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał... 2003 r.;
9)
G-10.1. (w)k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej za kwartał... 2003 r.;
10)
G-10.2 - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za 2002 r.;
11)
G-10.4 k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną za kwartał... 2003 r.a) za rok 2003;
12)
G-10.4(Ob) - sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2003 r.a) za rok 2003;
13)
G-10.4(P)k - sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną za kwartał... 2003 r.a) za rok 2003;
14)
G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;
15)
G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych za rok 2002;
16)
G-10.7 - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych za rok 2002;
17)
G-10.7(P) - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć za rok 2002 (z załącznikami);
18)
G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego za 2002 rok;
19)
G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;
20)
G-11g - sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;
21)
G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych;
22)
ITBG - zestawienie danych z karty ewidencyjnej obiektów noclegowych;
23)
ITPT - ankieta dla pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych;
24)
ITTKR - krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;
25)
ITTKR-1 - uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku;
26)
ITTZ-1 - wydatki na turystykę poniesione w Polsce (oraz przed podróżą w kraju pochodzenia) przez turystów zagranicznych;
27)
ITTZ-2 - cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski;
28)
ITTZ-4 - wydatki na turystykę poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;
29)
MG-01 - produkcja wyrobów hutniczych;
30)
MG-02r - roczna produkcja wyrobów hutniczych;
31)
MG-03 - nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych;
32)
MG-04 - nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym za rok 2002;
33)
MG-05 - inwestycje w sektorze hutniczym;
34)
MG-06 - bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;
35)
MG-07 - obroty złomów w jednostkach handlowych;
36)
MG-08 - zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych za rok 2002;
37)
MG-09 - zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym za 2002 r.;
38)
MG-10 - zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;
39)
MG-11 - zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym za rok 2002;
40)
MG-12 - monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego;
41)
MG-13 - produkcja odlewów. Sprawozdanie z odlewni stopów żelaza;
42)
MG-13 A - produkcja odlewów. Sprawozdanie z odlewni stopów metali nieżelaznych;
43)
MG-14 - produkcja odlewów. Sprawozdanie z wszystkich odlewni, tj. stopów żelaza i metali niezależnych;
44)
MG-15 - produkcja w koksownictwie;
45)
MG-16 - zużycie węgla koksowego za rok 2002;
46)
MG-17 - bilans koksu i półkoksu za rok 2002;
47)
MG-18 - zatrudnienie według wieku w koksownictwie;
48)
MG-19 - zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;
49)
MG-20 - nakłady inwestycyjne;
50)
MG-f - sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;
51)
MG-OECD I/NZ - sprawozdanie o nowych zamówieniach;
52)
MG-OECD I/NZ/D - sprawozdanie o nowych zamówieniach;
53)
MG-OECD I/PZ - sprawozdanie o portfelu zamówień;
54)
MG-OECD I/PZ/D - sprawozdanie o portfelu zamówień;
55)
MG-OECD I/SZ - sprawozdanie z budowy statków;
55a) 27
 MPiPS-01 - sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami);
55b)
  28  MPiPS-02 - sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy;
55c)
  29  MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach;
55d)
  30  MPiPS-04 - sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;
55e)
  31  MPiPS-05 - sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;
55f)
  32  MPiPS-06 - sprawozdanie:
a)
o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy (dane dotyczące wojewódzkiego urzędu pracy),
b)
o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy (dane dotyczące powiatowego urzędu pracy);
55g) 33
 MPiPS-07 - sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
56)
RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej za rok 2002;
57)
RAF-2 - sprawozdanie o produkcji i obrotach produktami naftowymi;
58)
RAF-3 - sprawozdanie o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i niektórych produktów naftowych.
4.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury:
1)
GUNB-1 - obiekty budowlane przekazane do użytkowania;
2)
GUNB-2 - nakazy rozbiórki obiektów budowlanych.
5.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Kultury:
1)
KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;
2)
KN-1 - sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.
6.
Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 - roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.
7. 34
 (uchylony).
8.
 Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1)
RRW-1 - sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin;
2)
RRW-2 - sprawozdanie z nakładów na środki trwałe oraz efekty rzeczowe w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;
3)
RRW-3 - sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr;
4)
RRW-4 - sprawozdanie z prac zakładów higieny weterynaryjnej;
5)
RRW-5 - sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;
6)
RRW-6 - sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny i królików;
7)
RRW-7 - sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych;
8)
RRW-8 - sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;
9)
RRW-9 - sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;
10)
RRW-10 - sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych;
11)
RRW-11 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie: wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;
12)
RRW-12 - roczne sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
13)
RRW-13 - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2002 rok;
14)
RRW-14 - sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich;
15)
RRW-15 - sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych;
16)
RRW-16 - sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego za rok obrotowy 2002/2003;
17)
RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;
18)
RRW-18 - sprawozdanie z inseminacji loch;
19)
RRW-19 - sprawozdanie o wykonaniu ważniejszych zadań w zakresie połowów i przetwórstwa ryb;
20)
RRW-20 - sprawozdanie o rozliczeniu czasu pracy statków rybackich;
21)
RRW-21 - sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej A - bałtyckie;
22)
RRW-21 - sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej B - połowy dalekomorskie;
23)
RRW-22 - sprawozdanie o połowach według metod połowów, nakładów pracy, podobszarów/rejonów, gatunków ryb oraz typów statków;
24)
RRW-23 - sprawozdanie o produkcji i sprzedaży według ilości i wartości w gospodarce rybnej;
25)
RRW-24 - sprawozdanie ze stanu knurów w punktach kopulacyjnych.
9.
Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa: MSP-01 - informacja dotycząca przekształceń własnościowych mienia komunalnego.
10.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:
1)
MS-KD 1 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w sądach rejonowych;
2)
MS-KD 2 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w sądach apelacyjnych;
3)
MS-KD 3 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;
4)
MS-KD 4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach resortowych;
5)
MS-KD 5 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w prokuraturach rejonowych i okręgowych;
6)
MS-KD 6 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
7)
MS-KD 7 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
8)
MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika;
9)
MS-Not24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;
10)
MS-P1c i P1a - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych;
11)
MS-P1k - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych;
12)
MS-P1n - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego;
13)
MS-P2 - sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;
14)
MS-P3 - karta statystyczna z aktu oskarżenia;
15)
MS-RODK-25 - sprawozdanie z działalności rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego;
16)
MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) z ewidencji spraw;
17)
MS-S2o - sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw;
18)
MS-S2r - sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw;
19)
MS-S4a - sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej);
20)
MS-S4o - sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej);
21)
MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i o wykroczenia;
22)
MS-S6 kks - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych z kodeksu karnego skarbowego w sądach pierwszej instancji;
23)
MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);
24)
MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);
25)
MS-S6 wojsk. - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych według właściwości rzeczowej;
26)
MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;
27)
MS-S8 - sprawozdanie w sprawach karnych w postępowaniu odwoławczym za rok 2002;
28)
MS-S9 - sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie (według właściwości rzeczowej);
29)
MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;
30)
MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;
31)
MS-S11 - sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (według właściwości rzeczowej);
32)
MS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej);
33)
MS-S13 - sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego według rodzajów spraw;
34)
MS-S14 - sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy;
35)
MS-S15 - sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
36)
MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych;
37)
MS-S17 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych według rodzajów spraw za rok 2002;
38)
MS-S18 - sprawozdanie w sprawach nieletnich;
39)
MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych;
40)
MS-S20 - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);
41)
MS-S20k - sprawozdanie w sprawach wieczysto-księgowych;
42)
MS-S21 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych według rodzajów spraw (w zakresie właściwości rzeczowej) za rok 2002;
43)
MS-S22 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym za rok 2002;
44)
MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego w 2003 r.;
45)
MS-S29 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego w 2003 roku;
46)
MS-Stp1 - zgłoszenie o wszczęciu postępowania;
47)
MS-Stp2 - zgłoszenie o zakończeniu postępowania;
48)
MS-Stp3 - zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;
49)
MS ZK-1 - miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;
50)
MS ZK-2 - miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;
51)
MS ZK-3 - kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie - data 2003 r.;
52)
MS ZK-4 - sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;
53)
MS ZK-5 - roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych;
54)
MS ZK-6 - sprawozdanie o szkoleniu skazanych;
55)
MS ZK-7 - roczne sprawozdanie więziennej służby zdrowia;
56)
MS ZK-8 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa według stopni służbowych funkcjonariuszy, płci, wieku, według rodzajów przygotowania zawodowego, odpowiedzialności służbowej, absencji oraz wykonanie etatowe za rok 2002;
57)
MS-ZN 26p - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;
58)
MS-ZN 26s - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;
59)
MS-ZN 27p - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;
60)
MS-ZN 27s - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w 2003 r.
11.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
1)
MSW-29 - sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA;
2)
MSW-30 - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;
3)
MSW-32 - sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZZOZ ZSZ MSWiA;
4)
MSW-33 - sprawozdanie z działalności diagnostycznej;
5)
MSW-34 - sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;
6)
MSW-35 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;
7)
MSW-36 - sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;
8)
MSW-37 - sprawozdanie dodatkowe dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;
9)
MSW-38 - sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;
10)
MSW-40 - sprawozdanie z małoobrazkowych badań radiofotograficznych;
11)
MSW-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej;
12)
MSW-42 - sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych;
13)
MSW-43 - sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;
14)
MSW-44 - sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycia preparatów krwiopochodnych;
15)
MSW-45 - sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;
16)
MSW-47a - sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.
12.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Środowiska:
1)
OŚ-1 - sprawozdanie ze szkód i strat powodziowych oraz akcji przeciwpowodziowej;
2)
OŚ-2a - sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;
3)
OŚ-2b - półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska;
4)
OŚ-2b - roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska;
5)
OŚ-3 - sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;
6) 35
 OŚ-4 - sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów;
7)
OŚ-4g - sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2002;
8)
OŚ-4p - sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2002 (z załącznikiem);
9)
OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*/;
10)
OŚ-21 - zestawienie zasobów i danych o złożu;
11)
OŚ-22 - zestawienie zmian zasobów złoża;
12)
OŚ-23 - roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;
13)
OŚ-24 - zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*;
14)
OŚ-25 - zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*;
15)
OŚ-26 - sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych za rok 2002;
16)
OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
17)
OŚ-28 - zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych, wód o właściwościach leczniczych i wód termalnych;
18)
OŚ-29/k - kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.
13.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Ministra Zdrowia:
1)
MZ-01 - kwartalne sprawozdanie z zakresu i rodzaju świadczeń zdrowotnych nabywanych przez kasy chorych;
2)
MZ-06 - roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych;
3)
MZ-10A - roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, aptekarza, pielęgniarki i położnej;
4)
MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
5)
MZ-11S - roczne sprawozdanie o opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą;
6)
MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej;
7)
MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;
8)
MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;
9)
MZ-15 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego oraz zakładach (oddziałach) leczenia środowiskowego (domowego);
10)
MZ-16 - roczne sprawozdanie o leczonych w zakładzie lecznictwa odwykowego (poradnia, przychodnia);
11)
MZ-17 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji uzależnionych za rok 2002;
12)
MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży;
13)
MZ-26 - roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej;
14)
MZ-29 - sprawozdanie o działalności zakładu stacjonarnej niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej;
15)
MZ-30 - roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;
16)
MZ-35 - roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;
17)
MZ-35A - roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;
18)
MZ-42 - roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
19)
MZ-45 - sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
20)
MZ-45A - sprawozdanie z zatrudnienia;
21)
MZ-46 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;
22)
MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
23)
MZ-49 - sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej;
24)
MZ-50 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;
25)
MZ-52 - sprawozdanie z zakresu ochrony radiologicznej i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości;
26)
MZ-53 - roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;
27)
MZ-54 - roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;
28)
MZ-55 - dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny1) meldunek o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach;
29)
MZ-56 - dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi;
30)
MZ-57 - sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;
31)
MZ-58 - sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę i odrę;
32)
MZ-76 - roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz ich wyrobu i przerobu;
33)
MZ-88 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;
34)
MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych;
35)
MZ-101 - karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego;
36) 36
 MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;
37) 37
 MZ/Szp-11 - karta statystyczna szpitalna ogólna;
38) 38
 MZ/Szp-11B - karta statystyczna psychiatryczna.
14.
 Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych i statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych:
1)
KNUiFE/AI-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;
2)
KNUiFE/AJ-03 - sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.
15.
Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003, prowadzonego przez Komitet Badań Naukowych:
1)
MN-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii za rok 2002;
2)
MN-02 - sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii za rok 2002 (z załącznikiem).
16.
Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1-15, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1.
Ustala się wzory zestawień tabelarycznych przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego przez podmioty o ogólnokrajowym zasięgu działania:
1)
LOT-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze, sieci i przewozach w transporcie lotniczym rozkładowym;
2)
LOT-2 - zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze i przewozach w transporcie lotniczym nierozkładowym;
3)
ŁP-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;
4)
ŁP-2 - zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych;
5)
ŁP-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;
6)
ŁT-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych;
7)
ŁT-1mk - zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej;
8)
ŁT-1mp - zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej - łączach głównych;
9)
ŁT-2 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonentów telewizji kablowej;
10)
ŁT-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących;
11)
ŁT-4 - zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji i usługach telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym;
12)
ŁT-5 - zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach w zakresie radiokomunikacji;
13)
ŁT-6 - zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i łączach głównych w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.;
14)
ŁT-7 - zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach radiokomunikacyjnych oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów poza TP S.A.;
15)
ŁT-10 - zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej;
16)
MT-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;
17)
PKP-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;
18)
PKP-2 - zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;
19)
PKP-2a - zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;
20)
PKP-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;
21)
PKP-3a - zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;
22)
PKP-4 - zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno-ekonomicznych taboru kolejowego;
23)
PKP-5 - zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;
24)
PKP-6 - zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;
25)
PERN-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;
26)
PL-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP "Porty Lotnicze";
27)
PL-2 - zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;
28)
TL-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanego taboru lotniczego w GILC;
29)
TWS-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych;
30)
wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;
31)
wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytku nowe budynki mieszkalnea);
32)
zestawienie tabelaryczne - imienne dane o statkach wraz z danymi w postaci numerycznej;
33)
zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich.
2.
Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1 39

1. B-01 - sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych

grafika

2. B-02 - sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych

grafika

3. B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych

grafika

4. B-06 - meldunek o budownictwie mieszkaniowym

grafika

5. B-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku

grafika

6. B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę - przekazanych do użytku

grafika

7. B-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytku

grafika

8. C-01 - sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług

grafika

9. C-01b - sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych

grafika

10. C-02-10 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych

grafika

11. C-02-11 - notowania cen detalicznych owoców i warzyw

grafika

12. C-02-13 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych

grafika

13. C-02-30 - notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych

grafika

14. C-02-40 - notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych

grafika

15. C-02-50 - notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych

grafika

16. C-02-91 - notowania cen detalicznych jednolitych w kraju

grafika

17. C-03 - sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych

grafika

18. C-04 - sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach

grafika

19. C-05 - (skreślony)

20. DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej

- Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

grafika

21. DG-1t - meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności

grafika

22. DN-1 - karta statystyczna zawarcia małżeństwa

grafika

23. D-R1 - karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu

grafika

24. D-S1 - karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia separacji, zniesienia separacji

grafika

25. DS-01 - sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw

grafika

26. DS-01a - załącznik do sprawozdania DS-01

grafika

27. DS-01b - zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym

grafika

28. D-W1 - zestawienie zbiorcze danych: o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę

grafika

29. D-W2 - dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

grafika

30. D-W3 - dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę

grafika

31. F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

grafika

32. F-01/k - sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

grafika

33. F-01/m - sprawozdanie o wyniku finansowym działalności biura/domu maklerskiego

grafika

34. F-01/NFI - sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego

grafika

35. F-01/TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

grafika

36. F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych

grafika

37. F-02 - statystyczne sprawozdanie finansowe

grafika

38. F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych

- Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 cz. 4, dotyczący nakładów na środki trwałe (urządzenia) służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych

grafika

39. G-01 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów

grafika

40. G-02a - sprawozdanie bilansowe nośników energii

grafika

41. G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej

grafika

42. G-02g - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym w układzie strukturalnym i terytorialnym

grafika

43. G-03 - sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

grafika

44. G-04 - sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

grafika

45. G-06 - sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi

grafika

46. H-01a - ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw

grafika

47. H-01g - ankieta o sieci placówek gastronomicznych

grafika

48. H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

grafika

49. H-01s - sprawozdanie o sieci handlowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej

grafika

50. H-02n - sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów

grafika

51. H-02p - sprawozdanie o dostawach pasz dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów

grafika

52. I-01 - sprawozdanie o nakładach na środki trwałe

- Załącznik do sprawozdania I-01 o realizacji inwestycji wieloletniej

grafika

53. K-01 - sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej

grafika

54. K-02 - sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej

grafika

55. K-03 - sprawozdanie biblioteki publicznej/zakładowej biblioteki beletrystycznej

grafika

56. K-05 - sprawozdanie z działalności wystawienniczej

grafika

57. K-06 - sprawozdanie z produkcji i usług filmowych

grafika

58. K-08 - sprawozdanie kina

grafika

59. KFT-1 - sprawozdanie z działalności klubu sportowego

grafika

60. KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki

grafika

61. KT-1a - sprawozdanie o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w lipcu

grafika

62. KZ - sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego

grafika

63. L-01 - sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa

- Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01

grafika

64. L-01/a - sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

- Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a

grafika

65. L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach

grafika

66. L-03 - sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)

- Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03

grafika

M-04s

Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości

za I półrocze 2003 r.

za II półrocze 2003 r.

wzór

67. M-06 - sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji

grafika

68. M-07 - sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorowej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych, spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy

grafika

69. M-09 - sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów

grafika

70. OB-01 - sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych

grafika

71. OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających

grafika

72. OS-3 - sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń

grafika

73. OS-4 - sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych

grafika

74. OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich

grafika

75. OS-6 - sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

grafika

76. OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu

- Załącznik nr 1 - do działu 1 sprawozdania OS-7

- Załącznik nr 2 - do działów 2 do 4 i 6 sprawozdania OS-7

- Załącznik nr 3 - do działów 5 i 7 sprawozdania OS-7

grafika

77. P-01 - sprawozdanie o produkcji

grafika

78. P-01 mutacja - sprawozdanie o produkcji

grafika

79. P-02 - meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

grafika

80. PNT-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

grafika

81. PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

grafika

82. PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle

grafika

83. PNT-03 - karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych

grafika

84. PNT-04 - sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-produkcyjnych oraz jednostkowych zużycia i wykorzystania materiałów

grafika

85. Pr-1 - sprawozdanie o rozdysponowaniu mienia sprywatyzowanego metodą bezpośrednią lub zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego

grafika

86. Pr-3 - sprawozdanie o utworzeniu spółki z częściowym lub wyłącznym udziałem Skarbu Państwa

grafika

87. Pr-3b - sprawozdanie o prywatyzacji i restrukturyzacji spółek powstałych w wyniku przekształcenia, prywatyzacji bezpośredniej lub likwidacji przedsiębiorstwa państwowego

Pr-3b

Sprawozdanie

o prywatyzacji i restrukturyzacji spółek powstałych w wyniku przekształcenia, prywatyzacji bezpośredniej lub likwidacji przedsiębiorstwa państwowego

wg stanu na koniec ..... półrocza 200... r.

wzór

88. PS-01 - sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych

grafika

89. R-01 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów

grafika

90. R-02 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście)

grafika

91. R-03 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy

grafika

92. R-04 - sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej

grafika

93. R-05 - sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

grafika

94. R-06 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania

grafika

95. R-07 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych

grafika

96. R-08 - sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej

grafika

97. R-08 - załącznik nr 1 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami

R - 08

Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej w 200... r.

wzór

OBJAŚNIENIA

DO FORMULARZA "R-08 - Załącznik nr 1"

Formularz jest sprawozdaniem wahadłowym wypełnianym dla:

- "Powierzchni pod osłonami" - raz w roku do dnia 29 maja,

- "Powierzchni zajętej pod uprawy" oraz "Szacunkowych zbiorów pomidorów i ogórków" - dwukrotnie w ciągu roku w terminach do 29 maja i do 23 października.

Powierzchnię pod osłonami oraz zajętą pod uprawy podaje się w m2 w liczbach całkowitych.

Zbiory warzyw podaje się w dt w liczbach całkowitych.

W wierszu 01 - należy wykazać powierzchnię pod osłonami ogółem, tzn. całkowitą powierzchnię pod szkłem lub folią eksploatowaną (niezależnie od prowadzonej tam uprawy) bądź nie eksploatowaną w danym roku.

W wierszu 02 - należy wykazać powierzchnię ogrzewaną szklarni i tuneli.

W wierszu 03 i 04 podaje się "Powierzchnię zajętą pod uprawy warzyw ogółem" - jest to powierzchnia produkcyjna - bez dróg wewnętrznych, łączników itp. - zajęta pod uprawę wszystkich gatunków warzyw - oddzielnie w wiosennym i jesiennym cyklu produkcyjnym.

W wierszu 05 i 06 - "Powierzchnia warzyw - w tym pomidory" - podaje się powierzchnię uprawy pomidorów, oddzielnie w cyklu wiosennym i jesiennym.

W wierszu 07 i 08 - "Powierzchnia warzyw - w tym ogórki" - podaje się powierzchnię uprawy ogórków, oddzielnie w cyklu wiosennym i jesiennym.

W wierszu 09 - "Powierzchnia kwiatów i roślin ozdobnych" - podaje się powierzchnię zajętą pod uprawę kwiatów i roślin ozdobnych łącznie dla wszystkich gatunków uprawianych w danym roku - w terminie do 23 października.

W wierszu 10 - "Powierzchnia kwiatów" - podaje się powierzchnię zajętą pod uprawę kwiatów łącznie dla wszystkich gatunków uprawianych w danym roku - w terminie do 23 października.

W wierszach 11-14 należy podać szacunkowe zbiory pomidorów i ogórków, oddzielnie dla wiosennego i jesiennego cyklu produkcji.

98. R-08 - załącznik nr 2 - sprawozdanie o powierzchni uprawy, liczbie drzew i krzewów oraz zbiorach owoców

grafika

99. R-08 - załącznik nr 3 - sprawozdanie o powierzchni uprawy i zbiorach warzyw gruntowych

grafika

100. R-09A - sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym

grafika

101. R-09B - sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym

grafika

102. R-09U - sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich

grafika

103. R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu

grafika

104. R-10 - meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych

grafika

105. R-10 - sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych

grafika

106. R-KSRA - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej

grafika

107. R-KSRB - badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego

grafika

S-01

Sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

według stanu w dniu 30 IX 200... r.

wzór

S-02

Sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum

według stanu w dniu 30 IX 200...r.

wzór

Objaśnienia do sprawozdania S-02

Uwaga: Formularz S-02 jest przystosowany do techniki automatycznego (optycznego) odczytu danych, Główny Urząd Statystyczny uprzejmie prosi sporządzających sprawozdanie, o przestrzeganie następujących zasad ogólnych:

- wypełnianie sprawozdań bardzo staranie i czytelnie, tylko długopisem koloru czarnego,

- wpisywanie w kratce tylko jednego znaku (znaku X w kratce z cyfrowym symbolem odpowiedzi słownej obok wymienionej), cyfry symbolu lub liczby, który w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola kratki (pola odczytu),

- nie stosowanie żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładne usunięcie błędnego zapisu korektorem i wpisanie w tym miejscu zapisu poprawnego,

- wpisywanie liczb począwszy od pierwszej kratki z lewej strony,

- pozostawianie pustych, nie wypełnionych kratek w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek niż przewidziano do wypełnienia,

- pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku informacji liczbowej,

- nie dokonywanie dodatkowych zapisów, notatek na marginesach, a szczególnie w rogach formularza,

- szczególne dbanie o to, aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom bądź uszkodzeniom (np. naderwaniu lub oderwaniu fragmentu formularza),

- przesyłanie do urzędów statystycznych oryginałów sprawozdań, a nie ich kopii, jeśli to możliwie w formie dodatkowo nie składanej, ze względu na automatyczne pobieranie formularzy do odczytu.

Objaśnienia szczegółowe

1.
Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie dla każdego kodu szkoły (zgodnie z wykazem szkół): szkoły podstawowej, szkoły filialnej, szkoły artystycznej ogólnokształcącej bez uprawnień zawodowych, szkoły podstawowej sportowej, małej szkoły, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, gimnazjum, gimnazjum sportowego, gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz gimnazjum mistrzostwa sportowego, a następnie przekazać/wysłać do Urzędu Statystycznego w danym województwie (nie należy wysyłać do GUS).

Mała szkoła - jednostka prowadzona przez osobę prawną lub fizyczną liczącą do 30 uczniów w klasach I-III, w której uczy 2-3 nauczycieli, zorganizowana dla uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do szkół. Jest to jednostka działająca w ramach programu MENiS "Mała szkoła".

Szkoły podstawowe i gimnazja dla dorosłych kształcące w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej sporządzają odrębne sprawozdania.

Szkoły kod 111-116 i 151-155 zakreślają klasy łączone (symbol 2) zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

2. Dział 1. DANE OGÓLNE

W wierszach 2, 3, 4, 5 i 6 liczbę pomieszczeń należy wykazywać bez pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na zajęcia pozalekcyjne oraz pomieszczeń adaptowanych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (np. hole, większe sale szkolne). Każde pomieszczenie może być wykazane tylko raz, w przypadku wspólnego użytkowania pomieszczeń przez więcej niż jedną szkołę - dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora.

W wierszu 5 nie należy wykazywać siłowni.

W zakładzie opieki zdrowotnej, włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego i domu pomocy społecznej należy wykazać pomieszczenia wydzielone lub przeznaczone na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W wierszach 7-10 należy każdy komputer wykazać tyko raz, a w przypadku użytkowania komputerów przez więcej niż jedną szkołę, dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora.

Wiersz 11 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. Nr 11, poz. 114). Uczniów korzystających z różnego rodzaju zajęć dydaktyczno-wyrównawczych należy wykazać tylko raz.

Wiersz 12 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). Uczniów korzystających z różnego rodzaju zajęć korekcyjno-kompensacyjnych należy wykazać tylko raz.

Wiersz 13 - zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). Uczniów korzystających z różnego rodzaju zajęć logopedycznych należy wykazać tylko raz.

W wierszach 14 do 17 - należy wykazać uczniów w szkole sporządzającej sprawozdanie dowożonych do szkoły w systemie zorganizowanym, bez względu na rodzaj środka lokomocji i formę finansowania jak również uczniów, którym szkoła opłaca bilet za przejazd do szkoły (nie należy ujmować dzieci dowożonych do szkoły przez rodziców). Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży nie powinny uwzględniać uczniów niepełnosprawnych swoich obwodów spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych.

Jeżeli jest wypełniony wiersz 14 to należy zwrócić szczególną uwagę, czy powinien być również wypełniony dział 7a.

Wiersz 18 i 19 - w wierszu 18 szkoły specjalne przy zakładzie opieki zdrowotnej włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego (kod 123 i 163), filie szkoły podstawowej specjalnej przy zakładzie opieki zdrowotnej włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego (kod 126) podają dane o liczbie uczniów przebywających w placówce obliczone według zasady: suma stanów liczby uczniów w szkole na początku każdego miesiąca od października roku poprzedniego do września roku bieżącego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) podzielona przez 10, a w wierszu 19 - dane o liczbie wychowanków zespołów pozalekcyjnych obliczona według zasady: suma stanów liczby uczniów w szkole na początku każdego miesiąca od października roku poprzedniego do września roku bieżącego podzielona przez 12. Szkoły te wypełniają tylko dział 1 sprawozdania.

Wiersz 21 - w przypadku wspólnego użytkowania biblioteki szkolnej przez więcej niż jedną szkołę - dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora.

3. Dział 2. UCZNIOWIE WEDŁUG ROKU URODZENIA I PłCI

Wiersz 3 - cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach - Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z późn. zm.).

4. Dział 3. UCZNIOWIE I ODDZIAŁY WEDŁUG KLAS

Szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne (kod 121-134 i 161 -168) prowadzące nauczanie w zespołach klasowych wypełniają wiersze 11, 12, 13 rubr. 1 (bez rozbicia wg klas). Jeżeli w szkołach podstawowych specjalnych lub gimnazjach specjalnych prowadzone jest nauczanie w oddziałach należy uwzględnić dane bez zespołów klasowych wypełniając wiersze 4, 5 i 6, rubr. 1 i rubryki 3 do 9 (w rozbiciu według klas).

W rubryce 9 - "A" - należy wykazać uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, którzy realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w indywidualnych bądź grupowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

W wierszach 1, 5 i 6 - liczbę uczniów należy wykazać łącznie z uczniami objętymi indywidualnym nauczaniem.

W wierszu 2 należy podać liczbę uczniów, w odniesieniu do których rada pedagogiczna szkoły podjęła uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie. W wierszu tym należy również podać uczniów, którym wyznaczono egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny, ale tego egzaminu nie zdali lub do niego nie przystąpili.

W wierszach 3 i 8 należy wykazywać tylko uczniów niepełnosprawnych w sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum (kod 111-116 i 151-155), jeżeli uczeń wykazany został w wierszu 8, to należy go również wykazać w wierszu 9, rubr. 1-9, jak również w dziale 4, w wierszach 1-6, rubr. 2, 3 i w dziale 5, rubr. 1-15). Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

W wierszu 4 - należy wpisać jeden oddział wyłącznie w jednej z klas, a uczniów odrębnie w poszczególnych klasach.

W wierszach 4 do 13 dane należy podać według stanu w dniu 30 IX.

Wiersz 9 - należy wykazać uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego - (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.)

Wiersz 10 dotyczy (kod 111-116, 121-134, 151-155 i 161-168) z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych i gimnazjów dla dorosłych.

W wierszu tym należy wykazać uczniów pobierających naukę indywidualnie, na podstawie orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły - (Dz. U.z 2001 r. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.)

5. Dział 4. ODDZIAŁY, UCZNIOWIE I ABSOLWENCI

- dane uzupełniające (kod 111-116, 151-155 i 165)

Wiersze 1 do 6 - dotyczą liczby oddziałów i uczniów niepełnosprawnych wskazanych w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, ujętych również w dziale 3 w odpowiednich rubrykach 1-9, w wierszach 4, 5, 6 i 9 i w dziale 5, rubr. 1-15 oraz absolwentów niepełnosprawnych z poprzedniego roku szkolnego - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Oddział można już wykazać, gdy liczba uczniów wynosi 5, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są sytuacje, gdzie szkoła może wykazać 1, 2, 3, 4 uczniów jako jeden oddział.

Wiersz 2 - dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba uczniów niepełnosprawnych powinna wynosić od 2 do 16 uczniów w poszczególnych klasach - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Wiersz 3 - dotyczy oddziału integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych klasach - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Wiersz 4 - dotyczy każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych - (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). W przepisach oświatowych nie ma ścisłej definicji oddziału ogólnodostępnego, w związku z tym definiuje się go przez analogię do oddziału integracyjnego, w którym liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi od 3 do 5 uczniów.

Wiersz 7 - klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów w klasach terapeutycznych powinna wynosić od 10 do 15 uczniów - (Dz. U.z 2003 r. Nr 11, poz. 114).

Wiersz 8 - klasy wyrównawcze organizuje się w celu intesywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Liczba uczniów w klasach wyrównawczych powinna wynosić od 10 do 15 uczniów - (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). Klas wyrównawczych nie łączyć z danymi ogólnymi w dziale 1, wiersz 11.

Wiersz 9 - dotyczy uczniów w klasach sportowych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego - Dz. U. Nr 126, poz. 1078).

6. Dział 5. UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W rubr. 2-15 każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością należy wykazać w rubryce z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniów, którzy wykazani zostali w rubr. 2 do 15 (kod 111-116 i 151-155) należy wykazać w dziale 3, wiersz 9, rubr. 1 do 9 i w dziale 4, wiersz 1 do 6, rubr. 2, 3; w rubr. 2 do 17 (kod 121 -134 i 161-168) należy wykazać w dziale 3, wiersz 5, rubr. 1 i rubr. 3 do 9,oraz w rubr. 2 do 15 (kod 141 i 181) należy wykazać w dziale 3, wiersz 5, rubr. 1 i rubr 3 do 5 oraz rubr. 8 i 9. Orzeczenia wydane przez poradnie ściśle określają rodzaj i stopień niepełnosprawności - (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 i Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2003/04 dział 5 wypełniają również szkoły podstawowe dla dorosłych (kod 141) i gimnazja dla dorosłych (kod 181), dlatego też identyfikacja dorosłych uczniów niepełnosprawnych powinna odbywać się na podstawie faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

7. Dział 7. OBOWIĄZEK SZKOLNY - rozliczenie dzieci i młodzieży zarejestrowanych w danym obwodzie szkolnym

Dział ten wypełniają tylko szkoły prowadzące księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu tj. szkoły obwodowe.

W przypadku szkół filialnych, które nie prowadzą ewidencji dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, dane o uczniach spełniających obowiązek szkolny, wypełnia szkoła macierzysta.

Rubryka 1 - dotyczy dzieci i młodzieży z całego obwodu.

W rubryce 2 - nie należy wykazywać dzieci i młodzieży z innych obwodów szkolnych, łącznie z indywidualnym nauczaniem.

Rubryka 4 - dotyczy dzieci i młodzieży, które na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), otrzymały zezwolenie dyrektora szkoły na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

W rubryce 5 - za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych przez szkoły sporządzające sprawozdanie zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), (ujętych również w dziale 3 w rubrykach 1 do 9, w wierszach 5, 6 i 9, w dziale 4, w wierszach 1, 2, 4, 5 i 6 rubr. 2 i 3 oraz w dziale 5).

8. Dział 7a. UCZNIOWIE WEDŁUG KLAS I ODLEGŁOŚCI ZAMIESZKANIA OD SZKOŁY

Należy wykazać wyłącznie uczniów uczęszczających do szkoły obwodowej (dział 7, rubr. 2, wiersz 1).

Jeżeli jest wypełniony dział 7a, to należy zwrócić szczególną uwagę, czy powinien być również wypełniony wiersz 14 w dziale 1.

9.
Po wypełnieniu sprawozdania należy sprawdzić zgodność liczb występujących w różnych działach sprawozdania, a mianowicie:

- dział 1, wiersz 14 ≥ 15 + 16;

- dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 3, wiersz 5, rubr.1;

- dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 3, wiersz 6, rubr.1 (dotyczy szkół podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych oraz szkół podstawowych dla dorosłych kod 141 i gimnazjów dla dorosłych kod 181);

- dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 3, wiersz 5, rubr. 1+w. 12, rubr.1

- dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 3, wiersz 6, rubr. 1+w. 13, rubr.1 (dotyczy szkół podstawowych specjalnych kod 121-134 i gimnazjów specjalnych kod 161-168);

- dział 3, wiersz 9, rubr. 1 = dział 4, wiersz 1, rubr. 2;

- dział 3, wiersz 9, rubr. 2 = dział 4, wiersz 1, rubr. 3 (dotyczy szkół podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych);

- dział 3, wiersz 1, rubr. 5 - dział 3, wiersz 2, rubr. 5 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 (dotyczy gimnazjów dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych, kod 151-155);

- dział 3, wiersz 1, rubr. 8 - dział 3, wiersz 2, rubr.8 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych, kod 111-116);

- dział 5, rubr. 2 do 15 = dział 3, wiersz 9, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych kod 111-116 i gimnazjów kod 151-155 dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych);

- dział 5, rubr. 2 do 15 = dział 3, wiersz 5, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych dla dorosłych kod 141 i gimnazjów dla dorosłych kod 181);

- dział 5, rubr. 2 do 17 = dział 3, wiersz 5, rubr. 1+wiersz 12, rubr. 1 (dotyczy szkół podstawowych specjalnych kod 121-134 i gimnazjów specjalnych kod 161-168);

- dział 7, wiersz 1, rubr. 2 + rubr. 5 ≤ dział 3, wiersz 5, rubr. 1;

- dział 7, wiersz 2, rubr. 2 + rubr. 5 ≤ dział 3, wiersz 6, rubr. 1.

S-05

Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

wzór

Objaśnienia do formularza S-05

KodWykaz szkół wypełniających formularzWstawić "X"
Szkoły dla młodzieży:
a) ponadpodstawowea)
201 licea ogólnokształcące
202 licea ogólnokształcące specjalne
203 licea ogólnokształcące specjalne zorganizowane

przy zakładach opieki zdrowotnej

204 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach interwencyjnych

205 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach resocjalizacyjnych

206 licea ogólnokształcące sportowe
207 licea ogólnokształcące mistrzostwa sportowego
b) ponadgimnazjalne
211 licea ogólnokształcące
212 licea ogólnokształcące specjalne
213 licea ogólnokształcące specjalne zorganizowane

przy zakładach opieki zdrowotnej

214 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach interwencyjnych

215 licea ogólnokształcące specjalne działające w

placówkach resocjalizacyjnych

216 licea ogólnokształcące sportowe
217 licea ogólnokształcące mistrzostwa sportowego

a) Symbole szkół ponadpodstawowych odnoszą się również do oddziałów/klas tychże szkół działających w ponadgimnazjalnych liceach ogólnokształcących.

Szkoła wpisuje (w rubryce po prawej stronie tabeli) w odpowiednim wierszu znak "X". Zaznaczony kod należy przepisać do pozycji 1 części tytułowo-adresowej.

Sprawozdanie sporządzają szkoły macierzyste. Dotyczy szkół czynnych w danym roku szkolnym oraz tych, które zakończyły działalność w sierpniu poprzedniego roku szkolnego. Każda szkoła wymieniona w wykazie typów szkół wypełnia odrębne sprawozdanie. Licea ogólnokształcące specjalne działające w zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych wypełniają: dział 1-3, dział 5-6 z uwzględnieniem uczniów przebywających w placówce powyżej 3 miesięcy. Jeżeli uczniowie przebywają w placówce 3 miesiące i krócej należy wypełnić tylko dział 1.

Odrębne sprawozdania sporządzają ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące z oddziałami/klasami szkoły ponadpodstawowej (jedno sprawozdanie dotyczy szkoły, drugie - oddziałów/klas o których mowa).

Oddziały wypełniają: dział 1, wiersz 13 i 14, dział 2, dział 3 wiersz 01-10, dział 4, dział 5, dział 6, dział 7.

W sprawozdaniach liceów zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego należy podać wyłącznie dane dotyczące wyników klasyfikacji uczniów - dział 3, wiersze 01-03 oraz absolwentów - dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 14 -17, dział 6, dział 7, rubr. 9-12. Licea ogólnokształcące, które w poprzednim roku szkolnym nie prowadziły klasy programowo najwyższej (IV), nie wypełniają: w dziale 3, rubr. 7, wierszy 01-03, w dziale 4, rubr. 4 i 5, w dziale 5, rubr. 14-17, działu 6, w dziale 7, rubr. 9-12.

Uczniów i absolwentów niepełnosprawnych (dział 3, wiersz 09, dział 4, wiersze 2-4, dział 5, wiersze 2-11) należy wykazać w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm.).

Wypełniony formularz należy przekazać (wysłać) do urzędu statystycznego w danym województwie.

Dział 1. Dane ogólne

W wierszach 02 do 12 każde pomieszczenie, komputer i biblioteka mogą być wykazane tylko raz. W przypadku wspólnego użytkowania pomieszczeń, komputerów i biblioteki przez więcej niż jedną szkołę - dane wykazuje szkoła wskazana przez dyrektora. Liczbę pomieszczeń należy podać bez pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie na zajęcia pozalekcyjne oraz pomieszczeń adaptowanych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (np. hole, sale lekcyjne).

Wiersz 14 - licea ogólnokształcące specjalne działające w zakładach opieki zdrowotnej (włącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego), w placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych podają dane o liczbie uczniów przebywających w placówce nie dłużej niż 3 miesiące wg zasady: suma stanów liczby uczniów w szkole na początku każdego miesiąca od października roku poprzedniego do września roku bieżącego (z wyłączeniem lipca i sierpnia) podzielona przez 10.

Dział 2. Uczniowie według roku urodzenia i płci

Wiersz 4 - cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach - Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z późn. zm.).

Dział 3. Uczniowie i oddziały według klas

Wiersze 02, 03 i 08 - uczniów należy podać z uwzględnieniem wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Wiersz 03 dotyczy uczniów w odniesieniu do których rada pedagogiczna szkoły podjęła decyzję o pozostawieniu w tej samej klasie oraz uczniów którym wyznaczono egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny, ale egzaminu tego nie zdali lub do niego nie przystąpili.

Wiersz 08 dotyczy uczniów powtarzających klasę w roku sprawozdawczym. Uczniowie ci powinni być również uwzględnieni w działach 2, 4, 5, 7.

Wiersz 10 dotyczy uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej o potrzebie indywidualnego nauczania. - Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114, z późn. zm..

Dział 4. Oddziały, uczniowie i absolwenci

- dane uzupełniające

Wiersz 2 dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba uczniów powinna wynosić od 4 do 16 w poszczególnych oddziałach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61 , poz. 624, z późn. zm.).

Wiersz 3 dotyczy oddziału integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych oddziałach - Dz. U. z 2001 r. Nr 61 , poz. 624, z późn. zm..

Wiesz 4 dotyczy każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych.

Wiersz 7 - nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania - Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm..

Dział 5. Uczniowie i absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W rubr. 2-6, 8-11 każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością należy wykazać w rubryce 7 z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dział 6. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego według roku urodzenia i płci

Nie należy podawać absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach wcześniejszych, a do egzaminu dojrzałości przystąpili w roku bieżącym.

Dział 7. Uczniowie w roku szkolnym sprawozdawczym według profili kształcenia, klas i płci oraz absolwenci z poprzedniego roku szkolnego

Profile kształcenia (dotyczą wyłącznie ponadpodstawowych liceów ogólnokształcących):

humanistyczny (przedmioty wiodące: język polski, języki obce nowożytne, języki klasyczne, historia),

matematyczny (przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią),

przyrodniczy (przedmioty wiodące: geografia, biologia z higieną i ochroną środowiska, chemia),

ogólny (nie określa się przedmiotów wiodących),

inny (przedmioty wiodące - inne niż wyżej wymienione, w tym również oddziały klas sportowych i mistrzostwa sportowego).

Po wypełnieniu sprawozdania należy sprawdzić zgodność liczb występujących w różnych działach, a mianowicie:

Dla wszystkich szkół:

dział 2, wiersz 1, rubr. 1= dział 3, wiersz 05, rubr. 1

dział 2, wiersz 2, rubr. 1= dział 3, wiersz 06, rubr. 1

dział 2, wiersz 3, rubr. 1= dział 3, wiersz 05, rubr. 4

dział 3, wiersz 09, rubr. 1 = dział 5, rubr. (2+3 ...+11)

Dla kodów szkół: 201, 206, 207, 211, 216, 217

dział 3, wiersz 09, rubr. 1 = dział 4, wiersz 1, rubr. 2

dział 3, wiersz 09, rubr. 2 = dział 4, wiersz 1, rubr. 3

dział 3, wiersz 05, rubr. 3 ≤ dział 4, wiersz 7, rubr. 2

dział 3, wiersz 06, rubr. 3 ≤ dział 4, wiersz 7, rubr. 3

dział 3, wiersz 04, rubr. 1 ≥ dział 4, wiersz 1, rubr. 1

dział 5, rubr. 1< dział 2, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkół: 202, 203, 204, 205

dział 5, rubr. 14 ≤ dział 6, wiersz 1, rubr. 1

dział 5, rubr. 15 ≤ dział 6, wiersz 2, rubr. 1

dział 5, rubr. 16 ≤ dział 6, wiersz 5

dział 5, rubr. 17 ≤ dział 6, wiersz 6

Dla kodów szkół: 202, 203, 204, 205, 212, 213, 214, 215

dział 5, rubr. (1+12+13) ≤ dział 2, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkół: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

dział 3, wiersz 02, rubr. 7 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1

Dla kodów szkół: 201, 206, 207

dział 2, wiersz 1, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 1

dział 2, wiersz 2, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 2

dział 3, wiersz 05, rubr. 5 = dział 7, wiersz 6, rubr. 3

dział 3, wiersz 05, rubr. 6 = dział 7, wiersz 6, rubr.5

dział 3, wiersz 05, rubr. 7 = dział 7, wiersz 6, rubr. 7

dział 3, wiersz 06, rubr. 5 = dział 7, wiersz 6, rubr. 4 (analogicznie dla rubr. 6 i 7 z działu 3)

dział 3, wiersz 02, rubr. 7 = dział 6, wiersz 1, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 9

dział 4, wiersz 1, rubr. 4 = dział 5, rubr. 14

dział 4, wiersz 1, rubr. 5 = dział 5, rubr. 15

dział 5, rubr. 14 < dział 6, wiersz 1, rubr. 1

dział 5, rubr. 15 < dział 6, wiersz 2, rubr. 1

dział 5, rubr. 16 < dział 6, wiersz 5

dział 5, rubr. 17 < dział 6, wiersz 6

dział 6, wiersz 2, rubr. 1 = dział 7, wiersz 6, rubr. 10

dział 6, wiersz 5 = dział 7, wiersz 6, rubr. 11

dział 6, wiersz 6 = dział 7, wiersz 6, rubr. 12.

Wykaz szkół według dominującego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnychSymbol
dla uczniówniesłyszących01
słabo słyszących02
niewidomych03
słabo widzących04
z niepełnosprawnością ruchową05
z niepełnosprawnością sprzężoną06
niedostosowanych społecznie07
zagrożonych niedostosowaniem społecznym08
zagrożonych uzależnieniem09
z zaburzeniami zachowania10
z zaburzeniami psychicznymi11
z chorobami przewlekłymi12

S-06

Sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

wzór

S-07

Sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

wzór

Objaśnienia do formularza S-07

Sprawozdanie dotyczy szkół czynnych w danym roku szkolnym oraz szkół, które zakończyły działalność w sierpniu poprzedniego roku szkolnego.

Szkoły przysposabiające do pracy na podbudowie klasy VIII nadal wypełniają formularz S-07.

Sprawozdanie należy sporządzać następująco:

1)
szkoły dla młodzieży wypełniają wszystkie działy,
2)
szkoły dla dorosłych wypełniają dane dotyczące:

- pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotece szkolnej, uczniów odbywających praktyki w CKP (dział 1, wiersze 1-12 i 14),

- uczniów według wieku (dział 2),

- uczniów według klas (dział 3, rubr. 1-2, 6, 7,11),

- uczniów niepełnosprawnych (dział 5, rubr. 1),

- absolwentów (dział 6),

- uczniów i absolwentów według zawodów (dział 7).

3)
szkoły, które utworzone zostały na początku danego roku szkolnego nie wypełniają informacji dotyczących:

- uczniów według klas (dział 3, rubr. 3-5),

- absolwentów (dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 17 i 18, dział 6, dział 7, rubr. 9-12).

4)
w sprawozdaniach szkół zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia wypełnia się następujące informacje:
a)
w sprawozdaniach szkół dla młodzieży:

- uczniowie według klas (dział 3, rubr. 3-5),

- absolwenci (dział 4, rubr. 4 i 5, dział 5, rubr. 17 i 18, dział 6, dział 7, rubr. 9-12).

b)
w sprawozdaniach szkół dla dorosłych:

- absolwenci (dział 6, dział 7, rubr. 0-2, 9-12).

Odrębne sprawozdania S-07 sporządzają:

- szkoły rozpoczynające naukę we wrześniu i w lutym,

- szkoły muzyczne kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych nie dające uprawnień zawodowych (I stopień) - symbol 81, 82 i drugie sprawozdanie - szkoły dające uprawnienia zawodowe (II stopień) - symbol 83,

- szkoły posiadające klasy przysposabiające do pracy,

- szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami dotychczasowych szkół ponadpodstawowych,

- szkoły ponadpodstawowe z oddziałami szkoły ponadgimnazjalnej.

- szkoły prowadzące nauczanie jednocześnie w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej,

Ogólnokształcące szkoły muzyczne sporządzają sprawozdanie tylko w zakresie gimnazjum i liceum (II stopień) - symbol 84. I stopień wykazać należy na formularzu S-02.

Ogólnokształcące szkoły baletowe sporządzają sprawozdanie tylko w zakresie gimnazjum i liceum. Klasy I-III tych szkół wykazać należy jako IV-VI na formularzu S-02. Natomiast szkoły sztuki tańca kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych sporządzają sprawozdanie S-07, nadając szkole symbol 81.

Policealne i pomaturalne szkoły artystyczne wypełniają działy 2 i 6 wykazując wszystkich uczniów i absolwentów.

Dział 4 - wiersz 2 dotyczy oddziału specjalnego, w którym liczba uczniów powinna wynosić od 2 do 16 w poszczególnych oddziałach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Wiersz 3 dotyczy oddziału integracyjnego, który organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Wiersz 4 dotyczy każdego oddziału w szkole ogólnodostępnej, do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych. Wiersz 5 dotyczy wszystkich uczniów (w tym niepełnosprawnych), pobierających naukę indywidualnie stale lub okresowo.

W dziale 5 - każdego ucznia należy wykazać tylko w jednym rodzaju niepełnosprawności wskazanym w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniów z więcej niż jedną niepełsprawnością należy wykazać w rubryce z niepełnosprawnością sprzężoną (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U. Nr 13, poz. 114, z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

wzór

Wykaz szkół według dominującego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
(pozycja 8 części tytułowo-adresowej)
SymbolSymbol
Szkoły dla niesłyszących01Szkoły dla uczniów z autyzmem08
Szkoły dla słabo słyszących02Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną09
Szkoły dla niewidomych03Szkoły dla niedostosowanych społecznie10
Szkoły dla słabo widzących04Szkoły dla zagrożonych niedostosowaniem społecznym11
Szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową05Szkoły dla zagrożonych uzależnieniami12
Szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim06Szkoły dla uczniów z zaburzeniami zachowania13
Szkoły dla upośledzonych umysłowo w stopniu07Szkoły dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi14
umiarkowanym i znacznymSzkoły dla uczniów z chorobami przewlekłymi15
KodWYKAZ SZKÓŁ WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ S-07
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
10Szkoły (klasy) przysposabiające do pracy specjalne
11Zasadnicze szkoły zawodowe (bez specjalnych) na podbudowie programowej gimnazjum
12Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne na podbudowie programowej gimnazjum
13Szkoły zasadnicze (bez specjalnych) na podbudowie programowej klasy VIII a)
14Szkoły zasadnicze specjalne na podbudowie programowej klasy VIII a)
21Licea profilowane
22Licea profilowane specjalne
23Technika na podbudowie programowej gimnazjum
24Technika specjalne na podbudowie programowej gimnazjum
31Licea zawodowe (bez specjalnych) na podbudowie programowej klasy VIII a)
32Licea zawodowe - specjalne na podbudowie programowej klasy VIII a)
33Licea techniczne na podbudowie programowej klasy VIII a)
34Technika specjalne na podbudowie programowej klasy VIII a)
35Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej klasy VIII a)
36Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
37Technika i licea specjalne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
41Szkoły policealne dające wykształcenie zasadnicze zawodowe
42Szkoły policealne dające wykształcenie średnie zawodowe (bez specjalnych i artystycznych)
43Szkoły policealne specjalne
44Szkoły policealne artystyczne
45Kolegia nauczycielskie
46Nauczycielskie kolegia języków obcych
47Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury
48Szkoły pomaturalne pozostałe
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
51Zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie programowej gimnazjum b)
52Szkoły zasadnicze na podbudowie programowej klasy VIII a)
61Licea profilowane b)
62Technika na podbudowie programowej gimnazjum b)
63Licea zawodowe na podbudowie programowej klasy VIII a)
64Licea techniczne na podbudowie programowej klasy VIII a)
65Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej klasy VIII a)
66Technika, licea i szkoły równorzędne na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
71Szkoły policealne dające wykształcenie zasadnicze zawodowe
72Szkoły policealne dające wykształcenie średnie zawodowe
73Kolegia nauczycielskie
74Nauczycielskie kolegia języków obcych
75Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury
76Szkoły pomaturalne pozostałe
SZKOŁY ARTYSTYCZNE (BEZ POLICEALNYCH I POMATURALNYCH)
81Szkoły artystyczne nie dające uprawnień zawodowych (kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym)
82Szkoły artystyczne nie dające uprawnień zawodowych specjalne
83Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe (kształcące wyłącznie w zakresie artystycznym)
84Szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia zawodowe

a) Symbol dotyczy także oddziałów tych szkół w ramach szkół ponadgimnazjalnych

b) Symbol dotyczy także oddziałów tych szkół w ramach szkół ponadpodstawowych.

wzór

S-08

Sprawozdanie internatu (bursy)

według stanu

w dniu 10 IX 200... r.

wzór

S-09

Sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych

według stanu w dniu 31 XII 200... r.

wzór

Objaśnienia do sprawozdania S-09

GUS prosi sporządzających sprawozdanie o przestrzeganie następujących zasad jego wypełniania:

wypełniać starannie i czytelnie tylko długopisem koloru czarnego, w kratkę wpisywać tylko jedną cyfrę, która w całości musi znaleźć się w obrębie białego pola tej kratki, nie stosować żadnych skreśleń, a w przypadku pomyłki, dokładnie usunąć błędny zapis korektorem i wpisać w tym miejscu zapis poprawny, wpisywać liczby począwszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiać puste, nie wypełnione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek niż przewidziano do wypełnienia, pozostawiać wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej, nie dokonywać dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbać aby formularz w czasie wypełniania nie ulegał zabrudzeniom i uszkodzeniom, przesyłać do urzędów statystycznych oryginały sprawozdań a nie kopie, i jeśli to możliwe, w formie nie złożonej.

Sprawozdanie sporządzają szkoły (w tym specjalne): podstawowe, gimnazja (patrz wykaz szkół na formularzu S-02), licea ogólnokształcące (patrz wykaz szkół na formularzu S-05 i S-06), szkoły zasadnicze, średnie szkoły zawodowe, szkoły artystyczne ogólnokształcące dające uprawnienia zawodowe oraz ponadgimnazjalne szkoły zawodowe i licea profilowane (patrz objaśnienia do formularza S-07).

Szkoły dla dorosłych wypełniają tylko dział 5 i 5a.

Dział 1

W dziale tym należy wykazać uczniów pobierających stypendia w bieżącym roku szkolnym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z późn. zm.).

Każdego ucznia należy wykazać tylko raz.

Wiersz 4 - stypendium przyznawane z rezerwy celowej budżetu państwa uczniom z terenów wiejskich podejmujących naukę w szkole, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Wiersz 5 - dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W wierszu 7 należy wykazać uczniów, którzy otrzymują pomoc materialną od podmiotów nie będących organem prowadzącym szkoły oraz ze środków nie pochodzących z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 2

Dotyczy tylko zasiłków przyznawanych w formie pieniężnej. Nie dotyczy zapomóg i innych form pomocy materialnej.

Jeżeli uczniowi wypłacono zasiłki losowe, np. trzy razy w roku, należy wykazać trzy zasiłki.

Dział 3

Wiersz 1 - w kołach humanistycznych, matematyczno-fizycznych, przyrodniczo-chemicznych itp.

Wiersz 2 - w kołach radiotechnicznych, fotograficznych, modelarskich, informatycznych, elektronicznych itp.

Wiersz 3 - w zespołach plastycznych, tanecznych, recytatorskich, fotograficznych, teatralnych, filmowych w chórach, zespołach instrumentalnych itp.

W przypadku kół (klubów, zespołów) międzyszkolnych dane o liczbie kół i uczestników wykazuje tylko szkoła, która jest organizatorem zajęć.

Dział 4

W wierszu 3 (rubr. 2) wykazać uczniów korzystających z obiadów w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot. W przypadku wspólnej organizacji placówek przez więcej niż jedną szkołę (np. w zespołach szkół) dane w rubryce 1 wypełnia jedna szkoła, natomiast liczba korzystających (rubr. 2) wykazana powinna być w sprawozdaniach poszczególnych szkół.

Wiersz 4 - należy wykazać uczniów korzystających z obiadów dwudaniowych, jednodaniowych, przemiennych (z wiersza 3) oraz drugich śniadań, napojów (np. mleko) z bułką itp. bez względu na formę finansowania.

Dożywianie może być finansowane z:

- rezerwy celowej budżetu państwa

- budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- środków organizacji pozarządowych

- opłat rodziców

- możliwe są też inne formy mieszane.

Wszystkie te formy finansowania dożywiania powinny być objęte badaniem.

Dział 5

W dziale tym nie należy wykazywać danych dotyczących języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

W rubrykach 1 do 8 - każdego ucznia należy wykazać tyle razy, ilu języków się uczy.

W rubrykach 9 do 12 - na lekcjach zorganizowanych na terenie szkoły niezależnie od organizatora (szkoła, fundacja itp.) lub zorganizowanych przez szkołę niezależnie od miejsca prowadzenia zajęć.

Dział 5a

Należy wykazać tylko uczniów uczących się języka obcego nowożytnego jako przemiotu obowiązkowego.

S-10

Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200... r.

wzór

Objaśnienia do sprawozdania S-10

Dział 1.

W rubr. 1 i 2 - należy podać wszystkich studentów, łącznie ze studentami magisterskich studiów uzupełniających i studentami po ostatnim roku studiów bez egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

W rubr. 3 i 4 - należy podać wszystkich studentów z I-go roku studiów zawodowych i magisterskich jednolitych (bez studentów I-go roku magisterskich studiów uzupełniających). W rubr. 5 i 6 - podać studentów urlopowanych oraz powtarzających 1 rok studiów zawodowych i magisterskich jednolitych (bez studentów I-go roku magisterskich studiów uzupełniających).

Dział 2.

W rubr. 1 i 2 - należy podać wszystkich absolwentów jednolitych studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych (bez absolwentów studiów uzupełniających).

Dział 3.

W rubr. 1 - Szkoły prowadzące kierunki:

a)
filologia - podają liczbę studentów ogółem oraz w podziale na specjalności;
b)
pedagogika - podają liczbę studentów ogółem, z wyodrębnieniem specjalności przygotowywujących nauczycieli do nauczania w zakresie: wychowania przedszkolnego, wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym, nauczania początkowego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, niezależnie od nazw tych specjalności w danej szkole; pozostałych specjalności nie należy wykazywać.

W rubr. 1 - należy wymienić wszystkie kierunki studiów prowadzone w szkole wyższej oraz w filiach (wydziałach zamiejscowych) i w punktach konsultacyjnych. Nazwy kierunków studiów powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480, z późn. zm.). Nie należy wykazywać specjalności. Specjalności wykazują wyłącznie wyższe szkoły zawodowe.

W rubr. 3 - należy wpisać "m" dla studiów magisterskich, "z" dla studiów zawodowych kończących się uzyskaniem tytułu inżyniera i "l" dla studiów zawodowych, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata oraz cyfrę oznaczającą czas trwania studiów, np. studia magisterskie o 5-letnim cyklu kształcenia oznacza się symbolem "m-5". Dla studiów eksternistycznych należy wpisać tylko rodzaj studiów. Kierunek lekarski w akademiach medycznych i kierunek weterynaria w akademiach rolniczych należy wykazać jako studia magisterskie i w rubr. 3 oznaczyć: lekarski - "m-6", weterynaria- "m-5, 6". W ramach każdego punktu konsultacyjnego należy wymienić kierunki studiów prowadzone w tym punkcie.

W rubr. 4 i 5 - należy podać liczbę studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada, łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów.

W rubr. 6 i 16 - mogą być podani studenci magisterskich studiów specjalnych (2-2,5 letnich). W rubr. 8 - należy podać studentów I roku studiów, którzy w roku sprawozdawczym korzystają z urlopu w semestrze zimowym oraz studentów, którzy powtarzają I rok studiów.

Różnica między rubr. 7 i 8 stanowi liczbę studentów, którzy w roku sprawozdawczym zostali przyjęci - w ramach rekrutacji - na I rok studiów.

W rubr. 16 - należy podać liczbę studentów, którzy w poprzednim roku akademickim zakończyli ostatni semestr studiów, lecz do dnia 30 listopada roku sprawozdawczego nie złożyli egzaminu dyplomowego.

Uwaga: Liczby w wierszu ogółem w rubr. 4, 5, 7 i 8 działu 3 powinny być równe liczbom w dziale 1 wiersz ogółem rubr. 1, 2, 3 i 5.

Dział 4.

Należy wykazać wszystkie osoby, które w poprzednim roku akademickim złożyły egzamin dyplomowy w szkole lub jednostce zamiejscowej, niezależnie od tego czy dyplomy te odebrały, czy też znajdują się w aktach studentów.

W rubr. 1 i 3 - należy podać nazwy kierunków i czas trwania studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 480, z późn. zm.) (nie należy podawać wydziałów i specjalności, a jedynie kierunki studiów) specjalności wykazują wyłącznie wyższe szkoły zawodowe i szkoły prowadzące kierunki:

a)
filologia - podają liczbę absolwentów ogółem oraz w podziale na specjalności;
b)
pedagogika - podają liczbę absolwentów ogółem, z wyodrębnieniem specjalności przygotowujących nauczycieli do nauczania w zakresie: wychowywania przedszkolnego, wychowywania przedszkolnego z nauczaniem początkowym, nauczania początkowego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, niezależnie od nazw tych specjalności w danej szkole.

W rubr. 4 i 5 - należy podać tylko absolwentów studiów zawodowych i studiów magisterskich jednolitych (bez absolwentów magisterskich studiów uzupełniających wykazanych w rubr. 12 i 13).

W rubr. 10 i 11 mogą być podani absolwenci magisterskich studiów specjalnych (2-2,5 letnich).

W rubr. 12 i 13 - należy podać liczbę absolwentów magisterskich studiów uzupełniających, tj. osób, które w poprzednim okresie ukończyły studia zawodowe i obecnie ukończyły uzupełniające studia magisterskie.

Dział 5 i 6.

Wypełnia się na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) lub innych orzeczeń traktowanych na równi z tymi orzeczeniami stwierdzającymi niezdolność do pracy.

S-11

Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów

w 200 ... r.

wzór

S-12

Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych

według stanu w dniu 31 XII 200 ...r.

wzór

S-14

Sprawozdanie specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

według stanu w dniu 31 X 200 ... r.

wzór

S - 15

Sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych

(w tym o organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego)

według stanu

w dniu 30 IX 200 ... r.

wzór

S-16

Sprawozdanie placówki oświatowo-wychowaczej

według stanu

w dniu 31 X 200 ... r.

wzór

S-17

Sprawozdanie domu wczasów dziecięcych

według stanu

w dniu 31 X 200... r.

wzór

108. SG-01 - statystyka gminy: samorząd

grafika

109. SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska

grafika

110. SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna

grafika

111. SG-01 - statystyka gminy: środki trwałe

grafika

112. SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa

grafika

113. SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

grafika

114. ST-P - statystyka powiatu - samorząd

grafika

115. ST-W - statystyka województwa - samorząd

grafika

116. T-02 - sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności

grafika

117. T-03 - sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych

grafika

118. T-03r - sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach

grafika

119. T-04 - sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym

grafika

120. T-05 - sprawozdanie o taborze i przewozach ładunków w transporcie samochodowym gospodarczym

grafika

121. T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

grafika

122. T-08 - sprawozdanie o przewozach żeglugą morską

grafika

123. T-09 - sprawozdanie o morskiej flocie transportowej

grafika

124. T-10 - sprawozdanie o przeładunkach oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych

grafika

125. T-11 - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej

grafika

126. T-11/u - sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej

grafika

127. T-13 - sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich

grafika

128. VD-1 - sprawozdanie wypożyczalni kaset wideo

grafika

129. Z-03 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

grafika

130. Z-05 - badanie popytu na pracę

Z - 05

Badanie popytu na pracę

wzór

131. Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

- Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich

grafika

132. Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy

grafika

133. ZD-1 - sprawozdanie szpitala ogólnego

grafika

134. ZD-1a - sprawozdanie zakładu stacjonarnego opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego

grafika

135. ZD-2 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc

grafika

136. ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

grafika

137. ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej

grafika

138. ZD-5 - sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

grafika

139. ZD-6 - sprawozdanie żłobka

grafika

140. ZD-7 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej

grafika

141. Z-KS - karta statystyczna strajku

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2 40

1. AK-B/m - ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo

grafika

2. AK-H/k - ankieta koniunktury gospodarczej - handel

grafika

3. AK-H/m - ankieta koniunktury gospodarczej - handel

grafika

4. AK-I/p - ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje

grafika

5. AK-P/k - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł

grafika

6. AK-P/m - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł

grafika

7. AK-U/m - ankieta koniunktury gospodarczej - usługi

grafika

8. AW-01 - Statystyczna Ankieta Wyznaniowa

grafika

9. BR-01 - książeczka budżetu gospodarstwa domowego

grafika

10. BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta Statystyczna Gospodarstwa Domowego

grafika

11. BR-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu

grafika

12. BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym

grafika

13. C-2003 - (skreślony)

14. C-2003 - (skreślony)

15. C-2003 - (skreślony)

16. C-2003 - (skreślony)

17. C-2003 - (skreślony)

18. C-2003 - (skreślony)

19. C-2003 - (skreślony)

20. CBSG/01 - ankieta - reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich

grafika

21. CBSG/03 - badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej

grafika

DS-46D

Dzienniczek

wzór

DS-46H

Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego

wzór

DS-46I

Kwestionariusz osobowy

wzór

22. DS-48 - warunki życia ludności

grafika

23. DS-50 G - ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego

grafika

24. DS-50 I - ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny

grafika

25. E-GD - ankieta o zużyciu energii w gospodarstwach domowych

grafika

26. KGD-1 - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) - kwestionariusz respondenta

grafika

27. KGD-1 a - kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) - wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu

grafika

28. PL-1 - ankieta dla nowo powstałych przedsiębiorstw

grafika

29. PL-2 - ankieta dla nowo powstałych przedsiębiorstw

grafika

30. PL-2003 - (skreślony)

31. PL-2003 - (skreślony)

32. PL-2003 - (skreślony)

33. PL-2003 - (skreślony)

34. PL-2003 - (skreślony)

35. PL-2003 - (skreślony)

36. PL-2003 - (skreślony)

37. R-CzSR - użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich

grafika

38. R-KR - (skreślony)

39. R-KR - (skreślony)

40. R-r-oz - (skreślony)

41. R-r-pw - badanie plonów głównych ziemiopłodów rolnych

grafika

42. R-r-s - (skreślony)

43. R-r-w - (skreślony)

44. R-r-z - (skreślony)

45. SN-01 - statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych

grafika

46. ZD - ankieta - badanie aktywności ekonomicznej ludności

grafika

47. ZG - ankieta - badanie aktywności ekonomicznej ludności. Kartoteka gospodarstwa domowego

grafika

48. X-S1 - sprawozdanie rolne nr 1-12

grafika

49. X-S2 - sprawozdanie o cenach nr 1-12

grafika

50. X-S3 - sprawozdanie ogrodnicze nr 1-8

grafika

51. X-S4 - sprawozdanie dodatkowe nr 1-4

grafika

52. X-S5 - obrót głównymi ziemiopłodami

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 3 41

1. EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne

grafika

2. EN-2 - sprawozdanie z działalności wydawniczej

grafika

3. EN-3

Sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09....r.

wzór

4. EN - 5

Sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej ......... za rok szkolny......

Według stanu na dzień 31 sierpnia

wzór

5. EN-6 - sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym

grafika

6. EN - 7

Uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym ......./.... w okresie feriia) .........

wzór

OBJAŚNIENIA I TRYB OBIEGU SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie sporządzają: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, gimnazja, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe dla młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, specjalne, sportowe mistrzostwa sportowego oraz artystyczne.

2. Wymienione szkoły (placówki) sporządzają sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyłają do organu prowadzącego w terminach:

1) za okres ferii zimowych do 10 marca,

2) za okres ferii letnich do 10 września.

3. Organy prowadzące szkoły (placówki) przeprowadzają analizę poprawności danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez szkoły (placówki) sporządzają sprawozdania zbiorcze i przesyłają do kuratorium oświaty w terminach:

1) za okres ferii zimowych do 20 marca,

2) za okres ferii letnich do 30 września.

4. Kuratoria oświaty przeprowadzają analizę poprawności danych liczbowych zawartych w nadesłanych sprawozdaniach, sporządzają sprawozdania zbiorcze i przesyłają do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - Biuro ds. Młodzieży - w terminach:

1) za okres ferii zimowych do 10 kwietnia,

2) za okres ferii letnich do 30 października.

7. EN - 8

Meldunek o liczbie uczniów w szkołach a)

w roku szkolnym 2003/2004 według stanu w dniu 10.IX.2003 r.

wzór

Wykaz typów szkół do meldunku EN-8

Typy szkół dla dzieci i młodzieży

1 - Szkoły podstawowe

2 - Szkoły podstawowe specjalne (łącznie ze szkołami przy zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego)

3 - Gimnazja

4 - Gimnazja specjalne (łącznie ze szkołami przy zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego)

5 - Licea ogólnokształcące

6 - Licea ogólnokształcące specjalne

7 - Szkoły zawodowe

8 - Szkoły zawodowe specjalne

9 - Szkoły przysposabiające do pracy specjalne

10 - Licea profilowane (powołane w wyniku reformy ustroju szkolnego)

11 - Szkoły zawodowe (powołane w wyniku reformy ustroju szkolnego)

12 - Szkoły policealne (pomaturalne)

13 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Typy szkół dla dorosłych

14 - Szkoły podstawowe

15 - Gimnazja

16 - Licea ogólnokształcące

17 - Szkoły zawodowe

18 - Licea profilowane (powołane w wyniku reformy ustroju szkolnego)

19 - Szkoły policealne (pomaturalne)

20 - Zakłady kształcenia nauczycieli

8. KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego

grafika

9. SC-1 - sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne

grafika

10. GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym

grafika

11. GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń

grafika

12. GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych

grafika

13. G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym

grafika

14. G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

grafika

15. G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym

grafika

16. G-10. m - miesięczne dane o energii elektrycznej

grafika

17. G-10.1 k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

grafika

18. G-10.1 (w) k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej

grafika

19. G-10.2 - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

grafika

20. G-10.4 k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną

grafika

21. G-10.4 (Ob) - sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną

grafika

22. G-10.4 (P) k - sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną

grafika

23. G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

grafika

24. G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych

grafika

25. G-10.7 - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych

grafika

26. G-10.7 (P) - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć

grafika

27. G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego

grafika

28. G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych

grafika

29. G-11g - sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych

grafika

30. G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych

grafika

31. ITBG - zestawienie danych z karty ewidencyjnej obiektów noclegowych

grafika

32. ITPT - ankieta dla pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych

grafika

33. ITTKR - krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie

grafika

34. ITTKR-1 - uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

grafika

35. ITTZ-1 - wydatki na turystykę poniesione w Polsce (oraz przed podróżą w kraju pochodzenia) przez turystów zagranicznych

grafika

36. ITTZ-2 - cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski

grafika

37. ITTZ-4 - wydatki na turystykę poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski

grafika

38. MG-01 - produkcja wyrobów hutniczych

grafika

39. MG-02 r - roczna produkcja wyrobów hutniczych

grafika

40. MG-03 - nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych

grafika

41. MG-04 - nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym

grafika

42. MG-05 - inwestycje w sektorze hutniczym

grafika

43. MG-06 - bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym

grafika

44. MG-07 - obroty złomów w jednostkach handlowych

grafika

45. MG-08 - zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych

grafika

46. MG-09 - zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym

grafika

47. MG-10 - zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym

grafika

48. MG-11 - zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym

grafika

49. MG-12 - monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego

grafika

50. MG-13 - produkcja odlewów. Sprawozdanie z odlewni stopów żelaza

grafika

51. MG-13A - produkcja odlewów. Sprawozdanie z odlewni stopów metali nieżelaznych

grafika

52. MG-14 - produkcja odlewów. Sprawozdanie z wszystkich odlewni, tj. stopów żelaza i metali nieżelaznych

grafika

53. MG-15 - produkcja w koksownictwie

grafika

54. MG-16 - zużycie węgla koksowego

grafika

55. MG-17 - bilans koksu i półkoksu

grafika

56. MG-18 - zatrudnienie według wieku w koksownictwie

grafika

57. MG-19 - zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie

grafika

58. MG-20 - nakłady inwestycyjne

grafika

59. MG -f - sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego

grafika

60. MG-OECD I/NZ - sprawozdanie o nowych zamówieniach

grafika

61. MG-OECD I/NZ/D - sprawozdanie o nowych zamówieniach

grafika

62. MG-OECD I/PZ - sprawozdanie o portfelu zamówień

grafika

63. MG-OECD I/PZ/D - sprawozdanie o portfelu zamówień

grafika

64. MG-OECD I/SZ - sprawozdanie z budowy statków

grafika

MPiPS - 01

Sprawozdanie o rynku pracy

za m-c ...... 200... roku

wzór

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS-01 o rynku pracy

Dział 1

STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

Część 1.1. Struktura bezrobotnych

Wiersz 01. Ogółem. Należy podać liczbę osób, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514), zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem bezrobotnych odbywających szkolenie i staż.

Wiersz ten stanowi sumę wierszy - 02 "Osoby poprzednio pracujące" i 05 "Osoby dotychczas nie pracujące".

Rubryki 1 i 2. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym. W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu, za który sporządzane jest sprawozdanie.

Uwaga: W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie należy uwzględniać osób, które uprawnione są do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. W populacji zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym należy uwzględnić zarówno bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy, jak również po raz kolejny.

Do kategorii bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny należy zaliczyć między innymi:

- osoby pozbawione statusu bezrobotnego np. z powodu 2-krotnej odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia, nie stawienia się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy, a następnie odzyskujące status bezrobotnego w wyniku ponownej rejestracji lub uchylenia decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego,

- osoby, które zakończyły pracę w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, które utraciły pracę i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne,

- osoby, które po otrzymaniu pożyczki z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności pozarolniczej, nie podjęły lub zaprzestały prowadzenia tej działalności, wyrejestrowały jej prowadzenie i ponownie zostały zarejestrowane jako bezrobotne,

- osoby po ukończonym szkoleniu lub stażu pracy.

Jeśli zarejestrowany w miesiącu sprawozdawczym bezrobotny zostanie wyłączony z rejestru bezrobotnych i ponownie w tym samym miesiącu zarejestruje się lub odzyska status bezrobotnego (np. uchylenie decyzji), wówczas taką osobę należy ponownie uwzględnić w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym.

Uwaga: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym wykazana w części 1.1. Struktura bezrobotnych, w wierszu 01, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2. Bilans bezrobotnych, w wierszu 10, w rubrykach 1 i 2.

Liczba bezrobotnych wykazana w części 1.1., w wierszu 07, w rubrykach 1 i 2 powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2. w wierszu 10, w rubrykach 3, 4.

Rubryki 3 i 4. Bezrobotni, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym. W rubrykach tych należy podać liczbę osób, które w miesiącu sprawozdawczym:

- podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, podjęły inną pracę zarobkową, a także podjęły działalność na własny rachunek, bez względu na okres wykonywania pracy,

- powiadomiły PUP o fakcie podjęcia pracy, chociaż pracę podjęły wcześniej (w poprzednich miesiącach).

Do osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, nie należy zaliczać bezrobotnych, którym wydano skierowanie do pracy, jeżeli urząd pracy nie uzyskał potwierdzenia pracodawcy o ich zatrudnieniu lub informacji bezrobotnego o jej podjęciu.

Uwaga: Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, wykazana w części 1.1. w wierszu 01 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2., w wierszu 17, w rubrykach 1 i 2. Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu sprawozdawczym, wykazana w części 1.1. w wierszu 07 w rubrykach 3 i 4, powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2., w wierszu 17, w rubrykach 3 i 4.

Rubryki 5 i 6. Bezrobotni zarejestrowani - stan w końcu miesiąca sprawozdawczego. W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy według stanu w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie.

W liczbie tej nie powinny być ujęte osoby, m.in.:

- odbywające szkolenie,

- absolwenci odbywający staż u pracodawcy,

- uprawnione do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Uwaga: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wykazana w części 1.1. w wierszu 01, w rubrykach 5 i 6, powinna być zgodna z liczbą określającą tę samą populację, wykazaną w części 1.2., w wierszu 36, w rubrykach 1 i 2, a liczba wykazana w części 1.1., w wierszu 07, w rubrykach 5 i 6 powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 1.2., w wierszu 36, w rubrykach 3 i 4.

Rubryki 7 i 8. Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku - stan w końcu miesiąca sprawozdawczego. W rubrykach tych należy podać liczbę bezrobotnych w ostatnim dniu miesiąca, którym przysługuje prawo do zasiłku.

Wiersz 02. Osoby poprzednio pracujące. Należy tu zaliczyć osoby, które kiedykolwiek wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę zarobkową, a także prowadziły pozarolniczą działalność.

Wiersz 03. Należy wykazać osoby, u których okres pomiędzy dniem zaprzestania pracy, a dniem zarejestrowania się nie jest dłuższy niż 3 m-ce.

Wiersz 04. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Należy podać liczbę bezrobotnych, którzy z ostatniego miejsca pracy zostali zwolnieni z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 20a) ustawy.

Wiersz 05. Osoby dotychczas nie pracujące. Do osób dotychczas nie pracujących należy zaliczyć osoby, które nigdy nie wykonywały pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, innej pracy zarobkowej, a także nie prowadziły pozarolniczej działalności. Do tej grupy należy zaliczyć również absolwentów szkół wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1. lit. a-g ustawy, jak również absolwentów po odbytym szkoleniu lub stażu pracy.

Wiersz 06. Niepełnosprawni. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy.

Wiersz 07. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona na podstawie stałego miejsca zameldowania lub pobytu osoby bezrobotnej, zgodnie z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 157, poz.1031, ze zmianami). Miejscowość uznana za wieś ma kod 2 i 5 w 7. pozycji identyfikatora.

Wiersz 08. Posiadający gospodarstwo rolne. Należy wpisać osoby zamieszkałe na wsi, będące właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnych oraz gospodarstw stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz e ustawy.

Część 1.2. Bilans bezrobotnych

Wiersz 10. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym stanowi sumę dwóch wierszy, tj.:

- zarejestrowani po raz pierwszy - wiersz 11,

- powracający do rejestracji po raz kolejny - wiersz 12.

Osoby wykazywane w wierszu 12 należy wybrać z aktualnego rejestru bezrobotnych.

Wiersz 16. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. Powinny tu być ujęte osoby, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które podjęły szkolenie lub staż).

Wiersz 19. Przez pracę sezonową należy rozumieć pracę, na którą istnieje obiektywne zapotrzebowanie tylko przez część roku. Pracą sezonową jest w szczególności praca wykonywana w ramach kampanii żniwnej lub cukrowniczej, a także praca przy wykopkach, przy zbiorze owoców, praca palaczy c.o., praca w ośrodkach turystycznych w okresie zimowym lub wakacji letnich.

Wiersz 25. Należy tu podać osoby, które zostały zatrudnione przez pracodawców zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wiersz 26. Należy wykazać osoby, które podjęły pracę subsydiowaną, a nie zostały wymienione w wierszach 21 do 23 (np. umowy absolwenckie).

Wiersz 27. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły szkolenie niezależnie od źródeł jego finansowania (Funduszu Pracy, PFRON, innych środków) oraz absolwentów, którzy podjęli staż (art. 37b ustawy).

Wiersz 30. Należy podać osoby, które podjęły naukę, łącznie z tymi, o których mowa w art. 37d ustawy (które należy wykazać w wierszu 31).

Wiersz 33. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej.

Wiersz 34. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego.

Wiersz 36. Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Zbiorowość tę należy ustalić na podstawie kart rejestracyjnych bezrobotnych, które pozostały w ewidencji powiatowego urzędu pracy na koniec miesiąca sprawozdawczego (z wyjątkiem odbywających szkolenie lub staż). W zbiorowości tej należy ująć osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy (w. 37), jak również po raz kolejny.

Część 1.3. Bilans absolwentów

Wiersz 38. Bezrobotni absolwenci według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie.

W rubryce 1 należy podać ogólną liczbę absolwentów (suma rubryk od 2 do 6), wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ustawy.

W rubryce 6 należy ująć absolwentów określonych w lit. d-g wymienionego artykułu.

W rubryce 7 należy ująć absolwentów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy.

Wiersz 44. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym. Powinni tu być ujęci absolwenci, którzy utracili status osoby bezrobotnej. Dotyczy to również absolwentów, którzy rozpoczęli szkolenie lub staż pracy.

Wiersz 47. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, zatrudnione w ramach umów absolwenckich. Należy podać osoby, o których mowa w art. 37e ustawy.

Wiersz 49. Należy podać osoby, o których mowa w art. 37f ustawy.

Wiersz 53. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, które rozpoczęły szkolenie. Należy podać osoby, o których mowa w art. 37a ustawy. Osoby te powinny być również ujęte w wierszu 27, w części 1.2. działu 1 sprawozdania. Należy tu wykazać osoby, które rozpoczęły szkolenie finansowane z Funduszu Pracy, PFRON lub innych środków.

Wiersz 54. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, które rozpoczęły staż pracy. Należy podać osoby, o których mowa w art. 37b ustawy. Osoby te należy również wykazać w wierszu 27, w części 1.2. działu 1 sprawozdania.

Wiersz 55. Bezrobotni absolwenci według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego. Należy podać liczbę bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w ostatnim dniu miesiąca, za który sporządza się sprawozdanie.

Wiersz 56 (57). Należy podać liczbę absolwentów, którzy ukończyli szkolenie (staż pracy) w miesiącu sprawozdawczym.

Część 1.4. Bilans bezrobotnych w wieku 18-24 lata

W tej części należy wykazywać osoby w wieku 18-24 lata, spełniające warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, łącznie z absolwentami.

W wierszu 76 należy wykazać osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym, które rozpoczęły szkolenie niezależnie od źródeł jego finansowania oraz osoby, które podjęły staż.

W wierszu 80 należy wykazać osoby, o których mowa w art. 37d ustawy.

Dział 2

POŚREDNICTWO PRACY

Część 2.1. Oferty pracy

Oferty pracy są to zgłoszone przez pracodawców wolne miejsca zatrudnienia i miejsca przygotowania zawodowego oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.

Część 2.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Wiersz 06. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym ukończyły szkolenie; nawet wówczas, gdy dana osoba podjęła pracę (po ukończeniu szkolenia) w miesiącu sprawozdawczym.

Uwaga: W wierszach 05-07 należy wykazywać osoby kierowane na szkolenie, niezależnie od źródła finansowania szkoleń.

Wiersz 08. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym zostały zatrudnione przy pracach interwencyjnych (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy).

Wiersz 12. Należy wykazać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym zostały zatrudnione przy robotach publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy).

Część 2.3.

W części 2.3. należy wykazać osoby:

- w wierszu 16 poszukujące pracy, określone w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy, z wyłączeniem osób mających status bezrobotnego oraz uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- w wierszu 17 niepełnosprawne, o których mowa w art.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz.776, ze zmianami), poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

- w wierszu 18 uprawnione do zasiłku przedemerytalnego,

- w wierszu 19 uprawnione do świadczenia przedemerytalnego.

Uwaga: W wierszu 19 należy ująć osoby wykazane w wierszu 34, części 1.2. działu 1 sprawozdania.

Część 2.4.

W części 2.4., odpowiednio w wierszach 20 i 21, należy wykazać osoby, które w okresie sprawozdawczym utraciły prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (bez osób, którym prawo to uległo zawieszeniu).

Dział 3

ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

W dziale tym należy wykazać liczbę zakładów i osób, do których mają zastosowanie przepisy art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, ze zmianami).

Wiersz 1. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Tryb dokonywania zgłoszeń i zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy reguluje art. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Rubryki 5-8 dotyczą zakładów i osób, których zgłoszenia, według stanu w końcu miesiąca, są aktualne, tj. pomniejszone o te, z których realizacji pracodawca zrezygnował.

Wiersz 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W tym wierszu należy podawać liczbę osób i zakładów, które dokonały (na podstawie wcześniejszych zgłoszeń) zwolnień, niezależnie od tego, czy osoby zwolnione zgłosiły się do powiatowego urzędu pracy. Przez dokonane zwolnienie należy rozumieć wręczone wypowiedzenie.

Uwaga: W miesiącu styczniu liczby wykazane w rubrykach 1-4 powinny być równe liczbom wykazanym w rubrykach odpowiednio 5-8.

ZAŁĄCZNIK 1

do sprawozdania MPiPS-01

Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy

Załącznik ten należy sporządzać kwartalnie.

Czas pozostawania bez pracy (wykazany w główce załącznika) obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, tj. od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy, obliczony w pełnych miesiącach.

Wiek (wykazany w boczku). Podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia. Na przykład bezrobotny:

a) w wieku 17 lat i 9 miesięcy, który pozostaje bez pracy 6 miesięcy, powinien zostać wykazany w wierszu 01 i w rubrykach 1 i 4,

b) w wieku 17 lat, który pozostaje bez pracy 6 miesięcy i 1 dzień, powinien zostać wykazany w wierszu 01 i w rubrykach 1 i 5.

Staż pracy ogółem (wykazany w boczku). W wierszach od 13 do 18 podaje się bezrobotnych poprzednio pracujących (zgodnie z definicją osoby poprzednio pracującej, wiersz 02 działu 1 sprawozdania), według lat stażu pracy w podziale zgodnie z formularzem.

W wierszu 19 (bez stażu) wpisuje się bezrobotnych dotychczas nie pracujących (zgodnie z definicją osoby dotychczas nie pracującej, wiersz 05 działu 1 sprawozdania MPiPS-01).

Na przykład bezrobotna kobieta, która pracowała:

a) 5 lat i 5 miesięcy, a obecnie pozostaje bez pracy 12 miesięcy, powinna być wykazana w wierszu 15 i w rubrykach 1, 5, 8, 12,

b) 5 lat, a obecnie pozostaje bez pracy 12 miesięcy i 1 dzień, powinna być wykazana w wierszu 14 i w rubrykach 1, 6, 8, 13.

Ogółem (wiersz 20) winien być sumą wierszy odpowiednio 01-07, 08-12, 13-19, a dane w nim zawarte dla rubryk 1 i 8 powinny być równe i zgodne z danymi podanymi w dziale 1, w wierszu 01 w rubrykach 5 i 6 sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 sporządzanego w miesiącach kończących kwartał.

ZAŁĄCZNIK 2

do sprawozdania MPiPS-01

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy

Podstawę do zakwalifikowania bezrobotnego według rodzaju działalności wykonywanej w ostatnim miejscu pracy stanowi Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829, ze zmianami).

Załącznik nr 2 jest sporządzany w okresach półrocznych.

Obejmuje on wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, sklasyfikowanych według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej u ostatniego pracodawcy (poziom pierwszy - sekcje od A do Q).

Za pracodawców należy przyjąć wszystkie jednostki organizacyjne - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, ze zmianami).

Wiersz 18 "Działalność nie zidentyfikowana" należy tu wykazać bezrobotnych, których nie można zakwalifikować do odpowiedniej sekcji PKD z powodu braku wystarczającej informacji o działalności gospodarczej ostatniego pracodawcy.

W rubryce 11, we wszystkich wierszach należy podać liczbę ofert pracy, zgłoszonych do powiatowego urzędu pracy w półroczu, za które sporządzane jest sprawozdanie. Jest to suma ofert pracy zgłoszonych w poszczególnych miesiącach danego półrocza, skorygowana o liczbę ofert, które pracodawcy anulowali.

Każda oferta pracy (zgodnie z definicją oferty pracy - patrz dział 2, część 2.1. sprawozdania MPiPS-01) musi zostać przypisana do odpowiedniej sekcji według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez pracodawcę, który daną ofertę zgłasza do urzędu pracy, np. jeżeli instytucja, która została zaliczona do sekcji "Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne" zgłosiła ofertę pracy dla sprzątaczki, to oferta ta powinna być wykazana w wierszu 12 "r" w rubryce 11 w miesiącu, w którym została zgłoszona, i w rubryce 12, jeśli nie została ona zagospodarowana do końca miesiąca sprawozdawczego.

Uwaga: Dane wykazane w wierszach 19, 20 i 21 powinny być zgodne z odpowiednimi rubrykami sprawozdania MPiPS-01 w miesiącach kończących półrocze.

ZAŁĄCZNIK 3

do sprawozdania MPiPS-01

Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności

Nazwy i symbole należy wykazać zgodnie z "Klasyfikacją zawodów i specjalności" (KZiS), wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2002 r. Nr 222, poz. 1868).

Załącznik nr 3 jest sporządzany w okresach półrocznych.

Bezrobotnych poprzednio pracujących należy klasyfikować (zgodnie z zapisem w części C "Karty rejestracyjnej bezrobotnego") według zawodu wskazanego przez nich jako podstawowy przy poszukiwaniu pracy, do wykonywania którego mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem, bądź odpowiedni staż pracy (minimum 1 roku w tym samym zawodzie).

W boczku formularza należy wpisywać poszczególne zawody (specjalności), nadając im 6-cyfrowy symbol zawodu według "Klasyfikacji zawodów i specjalności".

Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków:

- nie posiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego,

- nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie.

Rubryka 15. Liczba ofert pracy zgłoszonych w okresie sprawozdawczym. Każda oferta pracy zgłoszona przez pracodawcę powinna zostać przypisana do odpowiedniego symbolu zawodu zgodnie z wykazem zawodów.

We wszystkich wierszach należy podać liczbę ofert pracy, zgłoszonych do powiatowego urzędu pracy w półroczu, za które sporządzane jest sprawozdanie. Jest to suma ofert pracy zgłoszonych w poszczególnych miesiącach danego półrocza, skorygowana o liczbę ofert pracy, które pracodawcy anulowali.

W rubryce 16 we wszystkich wierszach należy podać liczbę ofert pracy według stanu w końcu okresu sprawozdawczego.

Uwaga: Ostatni wiersz Ogółem (symbol zawodu = 999999), stanowiący sumę wszystkich wierszy z zawodami oraz wiersza "bez zawodu", powinien być zgodny z odpowiednimi rubrykami sprawozdania MPiPS-01 w miesiącach kończących półrocze.

ZAŁĄCZNIK 4

do sprawozdania MPiPS-01

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowe urzędy pracy (PUP) sporządzają i przekazują do wojewódzkich urzędów pracy (WUP) co pół roku:

- sprawozdanie o usługach z zakresu poradnictwa zawodowego, wypełniając część 1.1., 1.2. i 1.3.,

- sprawozdanie dotyczące działania klubów pracy, wypełniając część 2.1., 2.2., 2.3.,

- sprawozdanie dotyczące szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, wypełniając część 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. i 3.7.

Wojewódzkie urzędy pracy sporządzają:

- sprawozdanie o usługach z zakresu poradnictwa zawodowego realizowanego przez jednostki organizacyjne usytuowane w strukturze WUP - centra informacji i planowania kariery zawodowej (CliPKZ), wypełniając część 1.1., 1.2.

Uwaga: Dane zawarte w sprawozdaniu należy podawać za I półrocze i za okres całego roku (narastająco).

Dział 1

PORADNICTWO ZAWODOWE

W częściach 1.1., 1.2., 1.3. wpisać należy dane dotyczące usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczonych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy zgodnie z art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514), zwanej dalej "ustawą". Dane nie mogą ujmować usług świadczonych na rzecz młodzieży uczącej się.

Część 1.1. Osoby (z wyjątkiem młodzieży uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

Wiersz 01. Ogółem. Należy podać łączną liczbę osób, wobec których w PUP/Centrum świadczone były w okresie sprawozdawczym usługi z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, w podziale na osoby korzystające z poradnictwa indywidualnego lub poradnictwa grupowego oraz osoby korzystające ze zbiorów informacji zawodowej. Dane te nie mogą ujmować młodzieży uczącej się. Liczby zamieszczone w poszczególnych rubrykach wiersza 01 są sumą danych z wierszy 02, 03, 04 w poszczególnych rubrykach.

Wiersz 02. Bezrobotni. Należy podać liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy, które w okresie sprawozdawczym skorzystały z usług poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej.

Wiersz 03. Poszukujący pracy. Należy podać liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako poszukujący pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 15 ustawy, z wyłączeniem osób mających status bezrobotnego oraz uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, które w okresie sprawozdawczym skorzystały z usług poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej.

Wiersz 04. Inni. Należy podać liczbę osób poza bezrobotnymi i poszukującymi pracy wymienionymi w wierszu 02 i 03, które w okresie sprawozdawczym skorzystały z usług poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej. Dane te nie mogą ujmować młodzieży uczącej się.

Wiersze 05-09. Dane dotyczą osób bezrobotnych, o których mowa w wierszu 02. Suma z wierszy 05, 06, 07, 08 i 09 w poszczególnych rubrykach nie musi być równa liczbie w stosownej rubryce wiersza 02.

Wiersz 05. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona na podstawie stałego miejsca zameldowania lub pobytu osoby bezrobotnej, zgodnie z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031, ze zmianami). Miejscowość uznana za wieś ma kod 2 i 5 w 7. pozycji identyfikatora.

Wiersz 07. Absolwenci. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy.

Wiersz 09. Niepełnosprawni. Należy podać osoby, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 lit. g ustawy.

Rubryki 1-9. Poradnictwo zawodowe. Obejmuje dane na temat osób, które w PUP/Centrum skorzystały z usług poradnictwa zawodowego.

Rubryka 1. Osoby, które skorzystały z usług poradnictwa zawodowego. Należy podać liczbę osób, które skorzystały z usług poradnictwa zawodowego indywidualnego lub/i grupowego.

Suma z rubryk 4, 7 i 9 w poszczególnych wierszach nie musi być równa liczbie w stosownym wierszu rubryki 1.

Rubryki 3-5. Poradnictwo indywidualne. Obejmuje dane na temat osób, które skorzystały z indywidualnych form pomocy doradczej.

Rubryka 3. Wizyty w ramach rozmowy doradczej. Należy podać sumę wszystkich wizyt, jakie klienci korzystający z indywidualnego poradnictwa zawodowego i wymienieni w rubryce 4, odbyli w ramach rozmów doradczych.

Rubryka 4. Osoby, które skorzystały z porady. Należy podać liczbę osób korzystających z porady indywidualnej, która obejmować może jedną lub więcej kolejno następujących po sobie wizyt u doradcy zawodowego (etapy rozmowy doradczej).

Rubryki 6-8. Poradnictwo grupowe. Obejmuje dane na temat osób, które uczestniczyły w spotkaniach grupowych, mających na celu aktywizację i przygotowanie do rozwiązywania indywidualnych problemów zawodowych uczestników.

Rubryka 9. Osoby objęte badaniami testowymi. Należy podać osoby (z rubryki 1), które objęte zostały badaniem testami: zainteresowań zawodowych, uzdolnień zawodowych oraz innymi testami psychologicznymi.

Rubryki 10-14. Informacja zawodowa. Obejmuje dane na temat osób, których wizyta w PUP/Centrum miała na celu skorzystanie ze zbiorów informacji zawodowej (informatory różnego typu w tym Przewodnik po Zawodach, teczki o zawodach, program DORADCA 2000, filmy zawodoznawcze, ulotki itp.) lub/oraz uczestniczyły w spotkaniach grupowych, organizowanych przez doradców zawodowych na terenie PUP/Centrum lub poza ich siedzibami, dotyczących informacji o zawodach i rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Osoby korzystające z informacji zawodowej w trakcie indywidualnego lub grupowego procesu doradczego należy wykazać odpowiednio w rubrykach 4 lub 7.

Osoby korzystające z porad indywidualnych oraz osoby biorące udział w spotkaniach grupowych z zakresu poradnictwa grupowego lub informacji zawodowej, które z własnej inicjatywy ponownie, indywidualnie skorzystały w późniejszym terminie z informacji zawodowych należy wykazać w rubryce 10.

Rubryka 10. Indywidualni klienci. Należy podać liczbę osób, które samodzielnie lub przy pomocy doradcy zawodowego skorzystały w siedzibie PUP/Centrum ze zbiorów informacji zawodowej. Jeśli w okresie sprawozdawczym ta sama osoba wielokrotnie przychodzi do PUP/Centrum aby skorzystać ze zbiorów informacji zawodowej (kontynuacja zapoznawania się z informacjami) należy wykazać jej każdorazową wizytę.

Rubryka 13. Osoby uczestniczące w spotkaniach grupowych. Należy podać liczbę osób, które uczestniczyły w grupowych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez doradców zawodowych na terenie PUP/Centrum lub poza ich siedzibami, dotyczących informacji o zawodach i rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Część 1.2. Bezrobotni korzystający z poradnictwa zawodowego według poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy i kategorii problemu zawodowego

W części 1.2 należy wpisać dane dotyczące osób zarejestrowanych jako bezrobotne (z wiersza 02).

Rubryka 2 i 7. Wybór zawodu. Należy wpisać te osoby, które zgłaszają się do doradcy zawodowego w PUP/Centrum w celu uzyskania porady w związku z problemami dotyczącymi wyboru zawodu po raz pierwszy lub zmiany zawodu uwarunkowanego względami osobistymi lub okolicznościami zewnętrznymi.

Rubryka 3 i 8. Doskonalenie zawodowe. Należy wpisać te osoby, które zgłaszają się do doradcy zawodowego w PUP/Centrum w celu uzyskania porady w związku z potrzebą uzupełnienia wiadomości i umiejętności zawodowych, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

Rubryka 4 i 9. Zatrudnienie. Należy wpisać te osoby, które zgłaszają się do doradcy zawodowego w PUP/Centrum w celu uzyskania porady w związku z brakiem umiejętności poszukiwania pracy, trudnościami w przystosowaniu zawodowym czy brakiem umiejętności w ocenie szans możliwości wykonywania pracy w danym charakterze lub prowadzenia własnej działalności pozarolniczej.

Rubryka 5 i 10. Inne. Należy wpisać te osoby, które zgłaszają się do doradcy zawodowego w PUP/Centrum w celu uzyskania porady, nie ujęte w rubrykach wcześniejszych (2, 3, 4 oraz 7, 8, 9).

Część 1.3. Wyniki działania poradnictwa zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz posiadania statusu bezrobotnego

Rubryka 1 i 2. Podjęcie pracy. Należy wpisać osoby, które w okresie do 3 miesięcy od ostatniego spotkania w ramach usługi doradczej podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, podjęły inną pracę zarobkową, a także podjęły działalność na własny rachunek.

Rubryka 3 i 4. Szkolenie zawodowe. Należy wpisać osoby, które w okresie do 3 miesięcy od ostatniego spotkania w ramach usługi doradczej rozpoczęły szkolenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i art.16a ust. 1 ustawy.

Rubryka 5 i 6. Uczestnictwo w programie klubu pracy. Należy wpisać osoby, które w okresie do 3 miesięcy od ostatniego spotkania w ramach usługi doradczej zostały wpisane na listę uczestników i rozpoczęły zajęcia w klubie pracy.

Rubryka 7 i 8. Inne. Należy wpisać osoby które w okresie do 3 miesięcy od ostatniego spotkania w ramach usługi doradczej podjęły konkretne działania mające na celu rozwiązanie problemów zawodowych np. podjęły dalszą naukę w ramach systemu edukacji szkolnej, podjęły działalność w charakterze wolontariuszy itp.

Uwaga: W przypadku, gdy okres 3 miesięcy obejmuje przełom dwóch okresów sprawozdawczych a zatrudnienie (bądź inne działanie) nie nastąpiło do ostatniego dnia wcześniejszego okresu sprawozdawczego, informację o podjęciu pracy (bądź innych efektach usługi doradczej) należy zamieścić w późniejszym sprawozdaniu zgodnie ze stanem faktycznym.

Dział 2

KLUBY PRACY

W częściach 2.1., 2.2., 2.3. wpisać należy dane dotyczące działania klubów pracy realizowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 6a pkt. 7 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz.U. z 2000 r., Nr 12, poz. 146, ze zmianami).

Część 2.1. Organizatorzy i uczestnicy klubów pracy

W części 2.1. wpisać należy dane ujmujące wszystkie kluby pracy działające na terenie powiatu i wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach tych klubów pracy.

Wiersz 01. Ogółem. Należy wpisać dla każdej rubryki dane sumaryczne z wierszy 02 i 03.

Wiersz 02. Należy wpisać dane obrazujące działalność klubów pracy utworzonych i usytuowanych w strukturze PUP.

Wiersz 03. Należy wpisać dane obrazujące działalność klubów pracy utworzonych przez instytucje lub organizacje, z którymi PUP współpracuje.

Rubryki 1-4. W okresie sprawozdawczym. Należy podać dane obrazujące liczbę klubów pracy działających w powiecie i liczbę osób uczestniczących w organizowanych przez nie zajęciach, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy, w całym okresie sprawozdawczym

Rubryki 5-8. W końcu okresu sprawozdawczego. Należy podać dane obrazujące liczbę klubów działających w powiecie i liczbę osób biorących udział w zajęciach, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy, w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

Rubryka 1. Kluby pracy. Należy podać liczbę klubów pracy działających na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym. Należy uwzględnić wszystkie kluby, które w okresie sprawozdawczym prowadziły działalność przez czas pozwalający na prowadzenie zajęć co najmniej z jedną grupą.

Rubryka 2. Uczestnicy klubów pracy. Należy wpisać liczbę osób, które rozpoczęły zajęcia w klubie i uczestniczyły w co najmniej połowie zajęć. Wpisujemy tutaj zarówno osoby, które zrezygnowały z części zajęć ponieważ podjęły pracę, jak również osoby, które bez uzasadnienia przerwały zajęcia w trakcie ich trwania lub uczestniczyły w nich niesystematycznie. Jeśli termin zajęć klubu pracy obejmuje przełom dwóch okresów sprawozdawczych, informacje dotyczące uczestników danej grupy podawane są w sprawozdaniu późniejszym.

Rubryka 5. Należy podać liczbę klubów pracy działających na terenie powiatu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

Część 2.2. Struktura bezrobotnych uczestniczących w zajęciach

W części 2.2. wpisać należy dane dotyczące osób bezrobotnych, które uczestniczyły w zajęciach klubów pracy utworzonych przez różnych organizatorów (PUP oraz inne instytucje i organizacje), zgodnie z układem formularza. Należy tu uwzględnić osoby bezrobotne, które rozpoczęły zajęcia w klubie pracy i uczestniczyły w co najmniej połowie zajęć.

Uwaga: Liczba uczestników wykazana w wierszu 04, w rubryce 1 powinna być zgodna z liczbą wykazaną w części 2.1., w wierszu 01, w rubryce 3.

Część 2.3. Efektywność działania klubów pracy usytuowanych w strukturze PUP

Wiersz 24. Rozpoczęły zajęcia. Należy wpisać wszystkie osoby, które zostały wpisane na listę uczestników zajęć i uczestniczyły co najmniej w pierwszych zajęciach.

Wiersz 25. Uczestniczyły w zajęciach. Należy podać osoby, które zostały wpisane na listę uczestników zajęć i uczestniczyły w co najmniej połowie zajęć przewidzianych programem klubu pracy. Jeśli termin zajęć klubu pracy obejmuje przełom dwóch okresów sprawozdawczych, informacje dotyczące uczestników danej grupy podawane są w sprawozdaniu późniejszym, aby umożliwić przedstawienie pełnej informacji o poszczególnych uczestnikach.

Uwaga: Liczby uczestników wykazane w rubrykach 1, 2 i 3 powinny być zgodne z liczbami uczestników wykazanymi w części 2.1., w wierszu 02, odpowiednio w rubrykach 2, 3 i 4.

Wiersz 26. Ukończyły zajęcia. Należy wpisać wszystkie osoby, które zostały wpisane na listę uczestników i brały udział we wszystkich zajęciach przewidzianych programem klubu pracy. Jeśli termin zajęć klubu pracy obejmuje przełom dwóch okresów sprawozdawczych, informacje dotyczące uczestników danej grupy podawane są w sprawozdaniu późniejszym, aby umożliwić przedstawienie pełnej informacji o poszczególnych osobach.

Wiersz 27. Podjęły pracę. Należy wpisać te osoby z wymienionych w wierszu 25, które w okresie do 3 miesięcy od ukończenia zajęć w klubie pracy podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, podjęły inną pracę zarobkową, a także podjęły działalność na własny rachunek.

W przypadku gdy okres 3 miesięcy obejmuje przełom dwóch okresów sprawozdawczych, a zatrudnienie nie nastąpiło do ostatniego dnia wcześniejszego okresu sprawozdawczego, informację o podjęciu pracy należy zamieścić w późniejszym sprawozdaniu, zgodnie ze stanem faktycznym.

Wiersz 28. Zostały objęte szkoleniem po ukończeniu zajęć w klubie pracy. Należy wpisać te osoby z wymienionych w wierszu 25, które w okresie do 3 miesięcy od ukończenia zajęć w klubie pracy rozpoczęły szkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 15 ust.1 i art.16a ust.1 ustawy.

W przypadku gdy okres 3 miesięcy obejmuje przełom dwóch okresów sprawozdawczych, a szkolenie nie rozpoczęło się do ostatniego dnia wcześniejszego okresu sprawozdawczego, informację o rozpoczęciu szkolenia należy zamieścić w późniejszym sprawozdaniu, zgodnie ze stanem faktycznym.

Dział 3

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Termin szkolenie definiowany jest zgodnie z punktem 22 art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514), zwanej dalej ustawą.

W Dziale 3 należy uwzględnić szkolenia organizowane przez urzędy pracy, finansowane z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych środków.

Część 3.1. Kategorie bezrobotnych i poszukujących pracy kierowanych na szkolenia

W wierszu 01 liczba osób ogółem powinna być sumą osób z wierszy 04, 07, 12, 15.

W wierszach 02 i 13 szkolenia indywidualne oznaczają szkolenia, na które powiatowy urząd pracy kieruje bezrobotnego na jego wniosek, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zmianami).

W wierszach 03, 06 i 14 należy podać liczbę osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych z wykorzystaniem trójstronnych umów szkoleniowych zgodnie z paragrafem 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 146, ze zmianami).

W wierszu 08 należy podać liczbę osób poszukujących pracy w okresie wypowiedzenia - skierowanych na szkolenie, którym finansowane są koszty szkolenia zgodnie z art. 16 ust. 10, pkt 1 ustawy.

W wierszu 09 należy podać liczbę osób poszukujących pracy zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość - skierowanych na szkolenie, którym finansowane są koszty szkolenia zgodnie z art. 16 ust. 10, pkt 2 ustawy.

W wierszu 10 należy podać liczbę osób poszukujących pracy otrzymujących świadczenia socjalne - skierowanych na szkolenie, którym finansowane są koszty szkolenia zgodnie z art. 16 ust. 10, pkt 3 ustawy.

W wierszu 11 należy podać liczbę osób poszukujących pracy pobierających gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej - skierowanych na szkolenie, którym finansowane są koszty szkolenia zgodnie z art. 16 ust. 10, pkt 4 ustawy.

W wierszach 12-18 niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy definiowani są zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zmianami); przy czym:

- w wierszu 16 należy podać liczbę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, o których mowa w art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),

- w wierszu 17 należy podać liczbę osób uczestniczących w szkoleniach w okresie wypowiedzenia, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zmianami).

- w wierszu 18 należy podać liczbę osób skierowanych na szkolenie z tytułu renty szkoleniowej zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, ze zmianami).

W rubrykach 5 i 6 dotyczących osób, które podjęły pracę po ukończeniu szkolenia należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie szkolenia oraz w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

Część 3.2. Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy

Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy - rozumiane są jako zawody, prace, zakresy tematyczne będące przedmiotem szkolenia.

Wiersz 19 - dotyczy wszystkich osób szkolonych niezależnie od sposobu finansowania szkoleń (suma wierszy 20 - 39).

Wiersz 20 dotyczy szkoleń z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wiersz 21 dotyczy szkoleń z zakresu prac remontowo-budowlanych, montersko-instalacyjnych, dotyczących budynków i infrastruktury otoczenia.

Wiersz 22 dotyczy szkoleń z zakresu diagnostyki, naprawy oraz konserwacji maszyn i urządzeń, w zawodach mechanik, elektromechanik, elektryk, elektronik, energoelektryk/elektronik, itp.

Wiersz 23 - szkolenie dotyczące pojazdów samochodowych - w zakresie obsługi przed- i po-sprzedażnej, diagnostyki i naprawy (mechanika, elektryka, elektronika, blacharstwo, lakiernictwo).

Wiersz 24 - szkolenie dotyczące zawodów i prac z zakresu obsługi maszyn i urządzeń.

Wiersz 25 dotyczy szkoleń w zakresie różnych technik spawania.

Wiersz 26 dotyczy szkoleń w zawodach: stolarz, cieśla, itp.

Wiersz 27 dotyczy szkoleń w zawodach: krawiec, szwacz, krojczy, prasowacz, kaletnik, tapicer, itp.

Wiersz 28 dotyczy szkoleń uprawniających do prowadzenia pojazdów, itp.

Wiersz 29 dotyczy szkoleń w zakresie wykonywania prac w zawodach: kucharz, kelner, barman, itp.

Wiersz 30 dotyczy szkoleń w zakresie usług hotelarskich, wykonywania zawodu przewodnika i pilota wycieczek, itp.

Wiersz 31 dotyczy szkoleń w zakresie wykonywania pracy: sprzedawcy, akwizytora, obsługi kas, itp.

Wiersz 32 dotyczy szkoleń w zakresie wykonywania prac w zawodach: fryzjer, kosmetyczka, opiekunka, itp.

Wiersz 33 dotyczy szkoleń w zakresie rachunkowości, księgowości, finansów, bankowości, ubezpieczeń.

Wiersz 34 dotyczy szkoleń w zakresie organizacji, zarządzania, marketingu, prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiersz 35 dotyczy szkoleń w zakresie prac administracyjno-biurowych, wykonywania zawodu sekretarki/ asystentki.

Wiersz 36 dotyczy szkoleń w zakresie wykorzystania programów komputerowych.

Wiersz 37 dotyczy szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów BHP i wymagań sanitarnych.

Wiersz 38 dotyczy szkoleń w zakresie nauki poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia (podstawowa tematyka szkolenia).

Wiersz 39 dotyczy szkoleń w zakresie wykonywania prac/ zawodów innych.

Część 3.3. Bezrobotni i poszukujący pracy, którzy ukończyli szkolenia w okresie sprawozdawczym, według wieku i poziomu wykształcenia

W rubryce 1 liczba osób ogółem powinna być równa liczbie osób wykazanych w części 3.1., wiersz 01, rubryka 3 oraz w części 3.2. wiersz 19 rubryka 1.

W rubrykach 2-6 podstawą zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia, analogicznie jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 "Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy".

W rubryce 11 należy uwzględnić osoby, które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową lub nie ukończyły tych szkół.

Część 3.4. Bezrobotni i poszukujący pracy, którzy ukończyli szkolenia w okresie sprawozdawczym, według wybranych kategorii

W rubryce 1 liczba osób ogółem powinna być równa liczbie osób wykazanych w części 3.1., wiersz 01, rubryka 3 oraz w części 3.2. wiersz 19 rubryka 1.

Część 3.5. Pożyczki szkoleniowe

Określenia pożyczki szkoleniowe oraz szkolenie finansowane ze środków pożyczkowych oznaczają pożyczki udzielone na odbycie szkolenia ze środków Funduszu Pracy, w rozumieniu art. 16a ust. 1 i art. 18 ust. 5a ustawy.

W rubryce 5 i 6 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie szkolenia oraz w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

Część 3.6. Refundacja kosztów szkolenia pracowników

Refundacja kosztów szkolenia pracowników odnosi się do kosztów szkolenia w rozumieniu art. 15 ust. 5 ustawy.

W rubryce 6 i 7 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę bezpośrednio po ukończeniu szkolenia na innych stanowiskach pracy, zgodnie z kierunkiem szkolenia.

Część 3.7. Refundacja kosztów szkolenia rolników

Refundacja kosztów szkolenia rolników odnosi się do kosztów szkolenia w rozumieniu art. 39 pkt 2 ustawy.

W rubryce 5 i 6 należy podać liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie szkolenia oraz w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

Część 3.8. Finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych

W wierszu 45 należy podać liczbę osób, którym sfinansowano ze środków Funduszu Pracy koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7e ustawy.

Przez uprawnienia zawodowe i certyfikaty należy rozumieć dokumenty, o których mowa:

- w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz.472), takie jak: dyplom, świadectwo, zaświadczenie,

- w odrębnych przepisach określających wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zawodu, szczegółowych zadań zawodowych lub zatrudnienia na określonym stanowisku.

Przez tytuły zawodowe należy rozumieć tytuły:

- wykwalifikowanego robotnika w zawodzie oraz mistrza w zawodzie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472),

- czeladnika oraz mistrza zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979).

W rubryce 3 i 4 należy podać liczbę osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez urząd pracy, którym sfinansowano ze środków Funduszu Pracy również koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych.

W rubryce 5 i 6 należy podać liczbę osób nie uczestniczących w szkoleniach, którym sfinansowano z Funduszu Pracy wyłącznie koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych.

ZAŁĄCZNIK 5

do sprawozdania MPiPS-01

Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy

Załącznik nr 5 powinien być sporządzany w okresach rocznych.

Załącznik ten odnosi się do bezrobotnych zamieszkałych na wsi - zgodnie z zasadą kwalifikacji podaną przy omawianiu wiersza 07, w części 1.1 Działu 1 sprawozdania MPiPS-01.

Układ załącznika analogiczny, jak w załączniku 1.

Ogółem (wiersz 20) winien być sumą wierszy odpowiednio 01-07, 08-12, 13-19, a dane w nim zawarte dla rubryk 1 i 8 powinny być równe i zgodne z danymi podanymi w dziale 1, w wierszu 07 w rubrykach 5 i 6 sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 sporządzanego na koniec roku.

ZAŁĄCZNIK 6

do sprawozdania MPiPS-01

Programy specjalne

Załącznik obejmuje dane za rok kalendarzowy i dotyczy programów specjalnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu (Dz. U. z 1998 r. Nr 156, poz. 1023, ze zmianami), zwanym dalej "rozporządzeniem".

Dział 1

LICZBA PROGRAMÓW

Wiersz 01. Programy specjalne. Należy podać liczbę programów specjalnych rozpoczętych, zakończonych i będących w trakcie realizacji przez powiatowe urzędy pracy.

Uwaga: Przez rozpoczęcie programu należy rozumieć początek udziału w nim pierwszego uczestnika.

Dział 2

UCZESTNICY PROGRAMÓW

Wiersz 01. Ogółem. W wierszu tym powinna być wykazana liczba wszystkich uczestników, którzy rozpoczęli i zakończyli w okresie sprawozdawczym oraz kontynuują w końcu okresu sprawozdawczego udział w programie. Wiersz ten stanowi sumę wierszy 02, 06, 07, 08, 09 i 10.

Wiersze 03, 04 i 05. Należy podać liczbę bezrobotnych, którzy rozpoczęli (rubr. 1, 2), zakończyli (rubr. 3, 4) i kontynuują (rubr. 5, 6) udział w programie i w momencie rozpoczęcia programu pozostawali bez pracy odpowiednio:

* do 1 miesiąca,

* od 1 do 12 miesięcy,

* powyżej 12 miesięcy.

Wiersz 11. Zamieszkali na wsi. Dotyczy bezrobotnych zgodnie z zasadą kwalifikacji podaną przy omawianiu wiersza 07, w części 1.1. Działu 1 sprawozdania MPiPS-01.

Wiersz 13. Absolwenci. Należy podać liczbę bezrobotnych, którzy w dniu rozpoczęcia programu posiadali status absolwenta.

Wiersz 14. Bez kwalifikacji zawodowych. W wierszu tym należy wykazać bezrobotnych nie posiadających świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego i nie posiadających jednocześnie udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie.

Wiersz 15. Zwolnieni z zakładów karnych. Należy wykazać osoby, które odbyły karę pozbawienia wolności, zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne i objęte zostały programem specjalnym.

Dział 3

UCZESTNICY PROGRAMÓW BIORĄCY UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH FINANSOWANYCH LUB DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU PRACY

W dziale tym należy podać liczbę osób (rubr. 1-3) objętych programami specjalnymi, w stosunku do których realizowane są i finansowane lub dofinansowywane ze środków Funduszu Pracy przedsięwzięcia wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia oraz wydatki (rubr. 4) poniesione z Funduszu Pracy, w tys. zł, z jednym znakiem po przecinku.

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia do osoby objętej programem może być stosowanych kilka przedsięwzięć, wówczas w wierszach od 02 do 17 należy taką osobę wykazać kilkakrotnie, natomiast w wierszu 01 tylko raz.

Wiersz 02. Refundowanie pracodawcy kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W wierszu tym należy wykazać liczbę osób i wydatki Funduszu Pracy poniesione na uczestników programów, do których zastosowano przepis § 5 ust. 1, pkt 1, lit. a rozporządzenia.

Wiersz 03. W wierszu tym należy wykazać liczbę osób i wydatki Funduszu Pracy poniesione na uczestników programów, do których zastosowano przepis § 5 ust.1, pkt 1, lit. b rozporządzenia.

Wiersz 04. Przy wypełnianiu tego wiersza ma zastosowanie przepis § 5 ust.1, pkt 1, lit. d rozporządzenia.

Wiersz 05. Dotyczy osób wymienionych w § 5 ust.1, pkt 1, lit. f rozporządzenia i wydatków Funduszu Pracy poniesionych na te osoby.

Wiersz 06. Przy wypełnianiu tego wiersza ma zastosowanie przepis § 5 ust.1, pkt 2, lit. c rozporządzenia.

Wiersz 07. Dotyczy osób wymienionych w § 5 ust.1, pkt 4 rozporządzenia i wydatków Funduszu Pracy poniesionych na te osoby.

Wiersz 08. Przy wypełnianiu tego wiersza ma zastosowanie przepis § 5 ust.1, pkt 1, lit. g rozporządzenia.

Wiersz 09. Należy wypełniać w oparciu o przepis § 5 ust. 1, pkt 1, lit. h rozporządzenia.

Wiersze 10 i 11. Udzielenie pracodawcy pożyczki na uruchomienie dodatkowych miejsc pracy. W wierszach tych należy wykazać liczbę osób i wydatki Funduszu Pracy poniesione na uczestników programów, do których zastosowano odpowiednio przepisy § 5 ust.1, pkt 2, lit. a i lit. b rozporządzenia.

Wiersze 12 i 13. Refundowanie osobie objętej programem kosztów. W wierszach tych należy wykazać liczbę osób i wydatki Funduszu Pracy poniesione na uczestników programów, do których zastosowano odpowiednio przepisy § 5 ust.1, pkt 1, lit. c i lit. e rozporządzenia.

Wiersze 14 i 15. Należy wypełniać w oparciu o przepisy § 5 ust.1, pkt 3, lit. c i odpowiednio lit. d rozporządzenia.

Wiersze 16 i 17. Udzielenie osobie objętej programem pożyczki na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej. W wierszach tych należy wykazać liczbę osób i wydatki Funduszu Pracy poniesione na uczestników programów, do których zastosowano odpowiednio przepisy § 5 ust.1, pkt 3, lit. a i lit. b rozporządzenia.

Dział 4

SKUTECZNOŚĆ PROGRAMÓW

W dziale tym należy podać liczbę uczestników, którzy w okresie sprawozdawczym zakończyli uczestnictwo w programach specjalnych.

Wiersz 02. Pracujący. W wierszu tym należy podać liczbę osób, które w okresie do 3-ch miesięcy od zakończenia udziału w programie specjalnym podjęły pracę lub kontynuują zatrudnienie.

Wiersze 03 i 04. W wierszach tych należy podać liczbę osób, które w okresie do 3-ch miesięcy od zakończenia udziału w programie nie podjęły pracy i nie kontynuują zatrudnienia, w tym (wiersz 04) zostały zarejestrowane jako bezrobotne.

MPiPS - 02

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy

za miesiąc ...... 200... roku

wzór

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS-02 o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy

Sprawozdanie MPiPS-02 o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy należy sporządzać w układzie kasowym, z wyjątkiem zobowiązań i należności (dział 1 - wiersz 03 do 08), które należy wykazywać w układzie kosztowym.

Dział 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

FUNDUSZU PRACY

Wiersz 01 - 02 - wypełniają dysponent Funduszu Pracy zwany dalej MGPiPS, Komenda Główna OHP zwana dalej "OHP", Wojewódzkie Urzędy Pracy, zwane dalej "WUP" oraz Powiatowe Urzędy Pracy, zwane dalej "PUP".

Wiersz 03 - wypełniają: MGPiPS, OHP, WUP, PUP podając kwoty uznanych i zaksięgowanych zobowiązań ogółem powstałych na koniec okresu sprawozdawczego.

W wierszach 04 do 07 - należy wykazywać zobowiązania, których termin płatności upłynął na koniec okresu sprawozdawczego (zobowiązania wymagalne).

Wiersz 04 - obejmuje zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Wiersz 05 - obejmuje zobowiązania odnoszące się do aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

W wierszu tym pod pojęciem "aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu" należy rozumieć wydatki limitowane (wg. algorytmu), z wyłączeniem wydatków na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń).

Wiersz 06 - obejmuje zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.

Wiersz 07 - obejmuje wszystkie inne zobowiązania wymagalne dotyczące np. zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz innych świadczeń należnych osobom uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514), zwanej dalej "ustawą".

Wiersz 08 - obejmuje należności ogółem Funduszu Pracy (FP), według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Wiersz 09 - obejmuje należności wynikające z pożyczek (wszystkich - wraz z odsetkami) udzielonych przez powiatowe urzędy pracy.

Wiersz 10 - należy podać narastająco wartość zawartych umów na realizację programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu (określonych limitem), których termin płatności przypada w danym roku budżetowym (kalendarzowym).

DZIAŁ 2. DOCHODY FUNDUSZU PRACY

Wiersz 11 - wypełniają: MGPiPS, OHP, WUP oraz PUP. Jest on sumą wierszy od 12 do 14.

Wiersze 12 i 13 - wypełnia jedynie dysponent Funduszu Pracy.

W wierszu 12 - należy podać kwotę składek na Fundusz Pracy przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W wierszu 13 - należy podać kwotę dotacji dla Funduszu Pracy otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Wiersz 14 - wypełniają: MGPiPS, OHP, WUP i PUP.

W wierszu 15 - PUP podają wpływy z tytułu spłaty udzielonych bezrobotnym, innym uprawnionym osobom oraz pracodawcom pożyczek z Funduszu Pracy (w tym zaległych i uzyskanych w wyniku egzekucji) - bez odsetek z tytułu ich oprocentowania oraz niedotrzymania terminów spłaty wynikających z umów, itp.

W wierszu 16 - PUP podają dochody Funduszu Pracy uzyskane z tytułu wpływu odsetek od udzielonych pożyczek (oprocentowania oraz niedotrzymania terminów spłaty wynikających z umów, itp.).

W wierszu 17 - należy podać inne odsetki niż z tytułu udzielonych pożyczek stanowiące dochody Funduszu Pracy (w tym odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych).

W wierszu 18 - wypełniają OHP, WUP i PUP. Należy podać kwoty środków (przelewów redystrybucyjnych) otrzymanych z MGPiPS.

DZIAŁ 3. WYDATKI FUNDUSZU PRACY

Wiersz 19 - wypełniają: MGPiPS, WUP, OHP oraz PUP. Rubr. 2 i 3 jest sumą wierszy 20+26+28+32+57+59 do 67.

Wiersz 20 do 25 - wypełniają PUP (ew. MGPiPS, WUP oraz OHP, jeżeli ponosiły te wydatki).

Wiersz 20 rubr. 2 i 3 - jest sumą wierszy 21+22.

W wierszu 21 w rubr. 2 i 3 - należy podać kwoty przekazanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, po dodaniu potrąconych w ciężar tych składek: zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (bez względu na to czy osoby, które otrzymały te zasiłki, pobierały zasiłki dla bezrobotnych, czy nie).

Wiersz 22 - jest sumą wierszy 23 do 25.

W wierszu 22 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę wypłaconych w okresie sprawozdawczym zasiłków dla bezrobotnych w przeliczeniu na pełny okres miesięczny,

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych zasiłków wraz z przekazanymi zaliczkami na podatek dochodowy oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne (bez składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków).

Przeliczenie na pełny okres miesięczny dotyczy osób (liczb) ujmowanych w rubr.1 wierszy 22 - 31 oraz 50. Np. jeżeli w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki dla 10 osób za okres po 20 dni każdej z tych osób, to w odpowiednim wierszu rubr. 1 należy wstawić liczbę 7 (10 osób x 20 dni = 200 osobodni : 30 dni = 6,6). Jeżeli dokonano korekty (zwiększenia, zmniejszenia) wydatków w kolejnych miesiącach za okres wcześniejszy, wówczas również w sprawozdaniu, w którym ujęto korektę należy dokonać przeliczeń w liczbie wypłaconych zasiłków, tak aby kwota wydatków odpowiadała liczbie osób otrzymujących zasiłek.

W wierszach od 23 do 25 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę wypłaconych zasiłków według ich wysokości,

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych zasiłków, z przekazanymi zaliczkami na podatek dochodowy i składkami na ubezpieczenie zdrowotne (bez składek na ubezpieczenia społeczne).

W wierszu 26 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę wypłaconych wszystkich zasiłków przedemerytalnych w przeliczeniu na pełny miesiąc (zasada jak przy zasiłkach dla bezrobotnych),

w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych zasiłków przedemerytalnych.

Wypłaty zasiłków pogrzebowych należy wykazywać w wierszu 63.

W wierszu 27 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę wypłaconych zasiłków przedemerytalnych w wysokości 120% kwoty zasiłku,

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych zasiłków przedemerytalnych w wysokości 120% kwoty zasiłku.

W wierszu 28 - należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych wszystkich świadczeń przedemerytalnych w przeliczeniu na pełny miesiąc (zasada jak przy zasiłkach dla bezrobotnych),

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych świadczeń przedemerytalnych.

Wypłaty zasiłków pogrzebowych należy wykazywać w wierszu 63.

W wierszu 29 - należy podać:

- w rubr.1 liczbę wypłaconych świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - art. 37k ust. 9 "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych tych świadczeń.

W wierszu 30 - należy podać:

- w rubr.1 liczbę wypłaconych 100% świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników PKP,

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych tych świadczeń.

W wierszu 31 - należy podać:

- w rubr.1 liczbę wypłaconych świadczeń przedemerytalnych dla byłych pracowników innych branż, tylko wówczas, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują ich refundowanie Funduszowi Pracy,

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych tych świadczeń (refundacji).

W wierszu 32 rubr. 2 i 3 - należy podać sumę wydatków poniesionych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wykazanych w wierszach 33+37+38+40 do 46+48 do 52). Jeżeli wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą rozliczenia dłuższego/ krótszego niż 1 miesiąc, wówczas liczbę osób z rubr. 1 (po przeliczeniu na pełny okres miesięczny) należy zwiększyć/ zmniejszyć proporcjonalnie do okresu rozliczenia. Np. jeżeli refundacja kosztów prac interwencyjnych następuje np. w miesiącu marcu za dwa miesiące (np. za styczeń - luty) i dotyczy 10 osób, przy pracy tych osób przez pełny miesiąc, to w wierszu 37 rubr. 1 należy wstawić liczbę 20 (10 osób x 2 m-ce = 20), gdyż refundacja dotyczyła 10 osób zatrudnionych w styczniu i 10 osób w lutym, co powinno odpowiadać kwocie wydatków w miesiącu marcu.

Wiersz 33 - jest sumą wierszy od 34 do 36.

W wierszu 34 - należy podać:

- w rubr. 1 liczbę wypłaconych dodatków szkoleniowych na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 39 pkt. 3 "ustawy"; osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych i dodatek szkoleniowy wykazywane są również w wierszach od 23 do 25,

- w rubr. 2 i 3 kwoty wypłaconych dodatków szkoleniowych łącznie z odprowadzoną zaliczką na podatek dochodowy.

W wierszu 35 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób, za które sfinansowano koszty szkoleń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 7 "ustawy", tj. za bezrobotnych ( w tym absolwenci) i inne uprawnione osoby, w tym osoby, o których mowa w art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 10 i art. 39 pkt.2 "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - koszty szkolenia osób ujętych w rubr. 1.

W wierszu 36 - należy podać ew. inne koszty związane ze szkoleniem, poza ujętymi w wierszu 35.

W wierszu 37 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, za które refundowano pracodawcom część kosztów na podstawie art. 19 ustawy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i inne),

- w rubr. 2 i 3 - kwoty kosztów zrefundowanych pracodawcom oraz jednorazowe refundacje za dalsze zatrudnienie osób na czas nie określony - zgodnie z art. 19 ust. 3 "ustawy".

W wierszu 38 - należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób zatrudnionych przy robotach publicznych, za które refundowano koszty organizatorom tych robót na podstawie art. 20 i 21 "ustawy" (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty rzeczowe i inne),

- w rubr. 2 i 3 - kwoty zrefundowanych kosztów (wraz z ewentualnymi zaliczkami).

W wierszu 39 - należy podać kwotę refundacji kosztów rzeczowych, o których mowa w art. 20 ust. 4 "ustawy".

W wierszu 40 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób, którym udzielono pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia na podstawie art. 16a "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty przyznanych pożyczek jw.

W wierszu 41 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób, którym udzielono pożyczek na podjęcie działalności na własny rachunek na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesione na finansowanie wydatków jw.

W wierszu 42 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych, jaka zostanie utworzona w wyniku udzielonych pożyczek pracodawcom na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesione na finansowanie wydatków jw.

W wierszu 43 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób, którzy otrzymali kredyt bankowy i dofinansowano różnicę między stopą procentową kredytu a preferencyjną stopą procentową stosowaną wobec pożyczkobiorców Funduszu Pracy na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 4 "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesione na finansowanie wydatków jw. oraz dotyczących "linii kredytowych".

W wierszu 44 - w rubr. 2 i 3 należy podać kwoty poniesionych wydatków związanych z obsługą udzielonych pożyczek oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 4 "ustawy"

W wierszu 45 - należy podać:

- w rubr. 1 liczbę osób, którym dokonano zwrotu udokumentowanych kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa na podstawie art. 18 ust. 5a "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty dokonywanych zwrotów kosztów jw.

W wierszu 46 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę skierowanych bezrobotnych, za których zrefundowano pracodawcom składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 22a "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesionych wydatków jw.

W wierszu 47 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób objętych programami specjalnymi ujętych i nie ujętych w innych wierszach tego sprawozdania, za które poniesiono wydatki z Funduszu Pracy,

- w rubr. 2 i 3 - wszystkie wydatki dotyczące programów specjalnych ujęte i nie ujęte w innych wierszach tego sprawozdania. Jeżeli w ramach programu specjalnego udzielono np. pożyczkę, to poza wydatkiem ujętym w wierszu 47 (rubr. 1-3), kwotę pożyczki należy ująć także w wierszu 41.

W wierszu 48 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób objętych programami specjalnymi, za które poniesiono wydatki nie ujęte w innych wierszach tego sprawozdania.

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesionych wydatków jw. Wydatki programu specjalnego nie mogą być ujmowane w wierszu 52 - pozostałe aktywne formy.

W wierszu 49 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę zatrudnionych absolwentów, za których zrefundowano pracodawcom koszty wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 37e "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty zrefundowanych kosztów jw.

W wierszu 50 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę wypłaconych stypendiów za okres szkolenia, stażu i nauki - na podstawie art. 37a, 37b i 37d ustawy. Liczbę wypłaconych stypendiów należy podać w przeliczeniu na okres miesięczny (jak przy zasiłkach i świadczeniach),

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wypłaconych stypendiów (brutto, tj. z zaliczkami na podatek dochodowy oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne), przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne od stypendiów za okres szkolenia i stażu, wynagrodzeń za sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu przez absolwentów, na podstawie art. 37b ust. 4 "ustawy" oraz koszty badań lekarskich absolwentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 30a "ustawy".

W wierszu 51 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę absolwentów, za których zrefundowano składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe, na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325, ze zm.),

- rubr. 2 i 3 - kwoty zrefundowanych składek za absolwentów na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe, na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

W wierszu 52 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób objętych aktywnymi formami nie wymienionych w wierszach od 33 do 51, w tym którym dokonano zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania (celem podjęcia zatrudnienia) na podstawie art. 31 ust. 6 i 8 "ustawy", wydano bilety kredytowe na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 8 "ustawy", osób skierowanych na badania na podstawie art. 17 ust. 5 "ustawy", osób o których mowa w wierszach 53 i 54 sprawozdania.

- w rubr. 2 i 3 - kwoty poniesionych wydatków jw.

Zwrot kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem dotyczących podjęcia stażu lub szkolenia należy wykazywać w wierszu 35 (art. 31 ust. 6-8 "ustawy").

W wierszu 53 - należy podać kwoty wydatków poniesionych na restrukturyzację zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800).

W wierszu 54 - należy podać kwoty wydatków poniesionych z rezerwy MGPiPS na podstawie art. 37i ust. 1 (art. 57 ust. 1 pkt. 33 "ustawy")

W wierszu 55 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę osób objętych aktywnymi formami, zamieszkałych na wsi (w tym: m.in. absolwenci),

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wydatków poniesionych na tę grupę osób.

W wierszu 56 - należy podać:

- w rubr. 1 - liczbę absolwentów (w tym m.in. zamieszkałych na wsi) objętych aktywnymi formami,

- w rubr. 2 i 3 - kwoty wydatków poniesionych na tę grupę osób.

W wierszu 57 - należy podać:

- w rubr.1 - liczbę młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, których wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń zostały zrefundowane na podstawie art. 57 ust. 1 pkt. 10 "ustawy",

- w rubr. 2 i 3 - kwoty refundacji jw. W rubr. tych należy wykazać także wydatki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk uczniowskich, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 12 - do czasu ich występowania.

W wierszu 58 - należy podać:

- w rubryce 1 - liczbę młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, których wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń zostały zrefundowane na podstawie zawartych przez starostów umów z pracodawcami lub organizacjami zrzeszającymi pracodawców, o których mowa w art. 22b "ustawy".

- w rubryce 2 i 3 kwoty refundacji j.w.

W wierszu 59 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 15 i 32 "ustawy".

W wierszu 60 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 20 i 25 "ustawy".

W wierszu 61 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 17 "ustawy", (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wykazywanymi w wierszu 68).

W wierszu 62 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 9, 11, 16, i 19 "ustawy" (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi wykazywanymi w wierszu 68).

W wierszu 63 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 14 i 30 "ustawy"

W wierszu 64 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 31 "ustawy".

W wierszu 65 - należy podać kwoty wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 21 "ustawy".

W wierszu 66 - MGPiPS podaje kwotę kosztów poboru składek na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 28 "ustawy".

W wierszu 67 - należy podać kwoty wydatków poniesionych z Funduszu Pracy, nie ujętych w wierszach 20+26+28+32+57 do 66, w tym wydatki, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1,18 "ustawy".

W wierszu 68 - należy podać kwoty wydatków na zakup gotowych środków trwałych (ujętych z innymi wydatkami w wierszach 61-62).

W wierszu 69 - należy podać kwotę przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne ujętych w wierszach (z innymi wydatkami) w wierszach: 21, 37, 38, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 67.

W wierszu 70 - MGPiPS podaje kwotę środków (przelewów redystrybucyjnych) przekazanych do WUP, OHP i PUP. Wiersz ten wypełnia tylko MGPiPS i nie podlega sumowaniu z innymi wydatkami Funduszu Pracy. Kwoty otrzymane z MGPiPS podaje WUP, OHP i PUP w wierszu 18.

MPiPS-03

Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

za I - VI / I - XII 2003 r.

wzór

OBJAŚNIENIA

do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Dział 1, 2A, 2B, 2 C-1, 2 C-2, 2 C-3, 3, 4, 5, 6A, 6B -dane zbiorcze dla województwa wykonują na podstawie danych uzyskanych z odpowiednich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej służby wojewody zobowiązane do sporządzania sprawozdania MPiPS-03.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego "Rocznik Statystyczny Województw" Warszawa 1999 UWAGI OGÓLNE str. XI za osoby lub rodziny "NA WSI" należy uznać osoby lub rodziny zamieszkujące obszar położony w granicach jednostek podziału administracyjnego nie posiadające statusu miasta.

Dział 1.

ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczbę pracowników zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) należy podać wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. 30 VI lub 31 XII. Należy uwzględnić wszystkich pracowników zatrudnionych bez względu na wymiar czasu pracy (nie dokonując przeliczenia na pełne etaty). Liczba zatrudnionych nie obejmuje pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, opiekuńczych, bezpłatnych.

W Dziale 1 należy podać liczbę pracowników zgodnie ze stanowiskami wyszczególnionymi w zawartych w umowach o pracę. Oznacza to, że np. kierownik ośrodka pomocy społecznej lub jego zastępca, tj. stanowiska zgodne z umowami o pracę, wykonujący jednocześnie obowiązki pracownika socjalnego powinni być wykazani wyłącznie w wierszu 22 / kierownicy / lub 23 / zastępca kierownika / natomiast nie powinni być wykazani np. w wierszu 26 / specjalista pracy socjalnej /.

Wiersz 22 nie obejmuje kierowników sekcji.

Dział 2A.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Za rodzinę należy uznać, zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami), osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Dział 2A wypełniamy zgodnie z zasadą, że w danym wierszu dotyczącym danego świadczenia na rodzinę, rodzinę należy wymienić tylko raz, bez względu na liczbę otrzymanych decyzji i świadczeń. Na przykład w wierszu 6 zasiłki okresowe w kolumnie 1, 4 i 5 wymienimy rodzinę tylko raz, bez względu na liczbę otrzymanych decyzji i zasiłków. Oznacza to, że w rodzinie 3-osobowej, w której jedna osoba otrzymała decyzją zasiłek okresowy na 2 miesiące - styczeń i luty i następnie również decyzją na kolejne 3 miesiące - lipiec, sierpień i wrzesień, wiersz 6 wypełniamy w następujący sposób:

wzór

Przy zachowaniu tej zasady wypełniamy pozostałe działy Sprawozdania

Za świadczenie należy przyjąć w przypadku:

- renty socjalnej - 1 zasiłek

- zasiłku stałego wyrównawczego - 1 zasiłek

- zasiłku stałego - 1 zasiłek

- zasiłku okresowego - 1 zasiłek

- biletu kredytowanego - 1 bilet

- klęski żywiołowej lub ekologicznej - 1 decyzję przyznającą daną pomoc

- specjalistycznej usługi opiekuńczej - 1 godzinę usługi

- zasiłku rodzinnego - 1 zasiłek

- zasiłku pielęgnacyjnego - 1 zasiłek

W wierszach 26 i 27 "Zasiłki rodzinne" i "Zasiłki pielęgnacyjne" należy wymienić rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

W przypadku zasiłków rodzinnych za osobę otrzymującą decyzją świadczenie należy uznać dziecko.

Dział 2B.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Za świadczenie należy przyjąć w przypadku:

- schronienia - 1 nocleg lub 1 zasiłek na 1 nocleg

- posiłku - 1 posiłek lub 1 zasiłek na 1 posiłek

Przez posiłek rozumiemy 1 danie gorące.

W wierszu 3 wyszczególniamy wszystkie

rodziny otrzymujące tę formę pomocy na

podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 16 ust. 1

oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.

o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z

1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi

zmianami).

Uwaga - za osobę (osoby), której decyzją

przyznano świadczenie, w przypadku

posiłków w szkole, należy przyjąć dziecko

(lub dzieci), które korzystało z tego

świadczenia, a nie matkę lub inną osobę, na

którą została wystawiona decyzja.

- Ubrania - 1 decyzję przyznającą to świadczenie

- usługi opiekuńczej - 1 godzinę usługi

- usługi opiekuńczej specjalistycznej - 1 godzinę usługi

- zasiłków celowych na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 1 zasiłek

- pogrzebu - liczbę osób zmarłych.

Dział 3.

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Dział 3. "Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną" wypełniamy przy zachowaniu zasady, iż dana rodzina korzystająca ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych, a także zadań własnych wystąpi tylko raz w wierszu 2 (otrzymała świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych), tylko raz w wierszu 3 (otrzymała świadczenia przyznane w ramach zadań własnych), a także tylko raz w wierszu 1 (otrzymała pomoc niezależnie od źródła finansowania - zadania zlecone - własne).

Przykład 1.

Rodzina 5-osobowa - mieszkająca w mieście (mąż, żona i troje dzieci), w której osoby otrzymały:

- mąż - zasiłek okresowy w styczniu, lutym i następnie w kwietniu i maju,

- żona - bilet kredytowany w czerwcu i lipcu, zasiłek celowy w maju,

wiersze 1-5 należy wypełnić w sposób następujący:

kolumna

1234
Wiersz 1mąż- korzystają z pomocy bez względu na21-5
żona źródło finansowania (zlecone - własne)
Wiersz 2mąż- zasiłek okresowy21-5
żona- bilet kredytowany
Wiersz 3żona- zasiłek celowy11-5
Wiersz 4-----
Wiersz 5-----

Przykład 2.

Rodzina 6-osobowa -mieszkająca na wsi: mąż, żona, 2 dzieci, teść, teściowa - otrzymująca:

Mąż - zasiłek okresowy przez 5 miesięcy

Żona - zasiłek okresowy przez 2 miesiące oraz zasiłek celowy

Pierwsze dziecko (chłopiec) - zasiłek celowy - kolonie w lipcu

Drugie dziecko (dziewczynka) - zasiłek celowy - obiady w szkole przez 9 miesięcy

Teściowa - świadczenia lecznicze oraz bilety kredytowane w maju i

czerwcu

Teść - zasiłek stały wyrównawczy

Sposób wypełniania tabeli:

kolumna

1234
Wiersz 2mąż- zasiłek okresowy4116
żona- zasiłek okresowy
teść- zasiłek stały wyrównawczy
teściowa- bilet kredytowany
Wiersz 3żona- zasiłek celowy4116
pierwsze dziecko- zasiłek celowy - kolonie
drugie dziecko- zasiłek celowy - obiady w szkole
teściowa- świadczenie lecznicze
Wiersz 1mąż- zasiłek okresowy6116
żona- zasiłek okresowy - zasiłek celowy
teść- zasiłek stały wyrównawczy
teściowa- świadczenie lecznicze - bilet

kredytowany

dziecko- zasiłek celowy - kolonie
dziecko- zasiłek celowy - obiady w szkole
Wiersz 4-----
Wiersz 5-----

W przypadku pomocy w formie kolonii, obiadów w szkole, za osobę otrzymującą decyzją świadczenie należy uznać osobę korzystającą z tego świadczenia, a więc dziecko ew. dzieci.

Podany powyżej sposób wypełniania tabeli pozwoli na wykazanie faktycznej liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenie (a także liczby rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach) w ramach zadań zleconych wiersz 2, własnych wiersz 3 oraz korzystających z pomocy bez względu na sposób finansowania (zlecone - własne) wiersz 1. Pozwoli to uniknąć w danym wierszu 1, 2, 3 zawyżenia liczby rodzin i osób korzystających z danego rodzaju pomocy.

Wiersz 1 nie będzie więc sumą wiersza 2, wiersza 3 i wiersza 4.

Zarówno w wierszu 1, 2 i 3 nie podajemy osób, którym pomoc została udzielona wyłącznie w formie pracy socjalnej. Osoby, rodziny, liczbę osób w tych rodzinach otrzymujące tę formę pomocy wykazujemy wyłącznie w wierszu 5.

Oznacza to, iż osoba (rodzina), która otrzymała pomoc w formie zasiłku okresowego, biletu kredytowanego, zasiłku celowego oraz której udzielono pomoc w formie pracy socjalnej zostanie wykazana raz w wierszu 2 (zasiłek okresowy, bilet kredytowany), raz w wierszu 3 (zasiłek celowy), raz w wierszu 1 (korzysta z pomocy społecznej) oraz raz w wierszu 4 (otrzymała pomoc w formie pracy socjalnej).

Dział 3 "LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ" obejmuje łącznie osoby lub rodziny objęte pomocą społeczną wyszczególnioną w działach 2 A, 2 B, 2 C - 1, 2 C -2, 2 C - 3.

Dział 4.

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

Charakteryzując rodzinę z punktu widzenia powodu przyznania pomocy należy podać wszystkie przyczyny trudnej sytuacji życiowej wymienione w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, iż w jednej rodzinie może wystąpić kilka przyczyn np. bezrobocie, alkoholizm itd., a więc dana rodzina winna być wykazana w kilku wierszach.

Przykład:

Rodzina otrzymuje pomoc z powodu trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. bezrobociem i alkoholizmem. Rodzinę tę należy wykazać raz w wierszu 5 (bezrobocie) oraz raz w wierszu 11 (alkoholizm).

Za rodziny wielodzietne należy uznać rodziny posiadające 4 i więcej dzieci.

Za osobę lub rodzinę, której powodem przyznania pomocy było "UBÓSTWO" - wiersz 1 należy uznać osobę lub rodzinę w której dochód na osobę był RÓWNY LUB NIŻSZY od kwot wymienionych w art. 4.1 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 5.

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Dział 5. "Typy rodzin objętych pomocą społeczną" - należy wypełniać wyłącznie w okresach rocznych, tj. za I-XII.

Przy wypełnianiu tego formularza należy uwzględniać ogólną zasadę, że rodzina objęta pomocą występuje, tylko raz w wierszu 1 niezależnie od rodzaju, formy, liczby oraz źródła finansowania udzielonej pomocy. Natomiast w zależności od jej typu i składu (liczba osób, liczba dzieci) może wystąpić również w wierszach 8, 16 i 21.

Przykład:

Rodzina 5-osobowa (mąż, żona, troje dzieci), w której przeważającym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

Rodzinę tę należy wykazać w wierszach:

1 oraz 6

8 oraz 11

21 oraz 25.

Rodzina ta nie zostanie natomiast wykazana w wierszach 16-20, gdyż nie jest rodziną niepełną.

Liczba rodzin wykazana w wierszu 1 w kolumnie 1 i liczba osób w tych rodzinach (wiersz 1 kolumna 3) winna być sumą wiersza 1 /kolumna 2/ oraz wiersza 5 /kolumna 2/ z Działu 3.

Podobnie liczba rodzin na wsi wykazana w wierszu 1 kolumna 2 winna być sumą wiersza 1 /kolumna 3/ i wiersza 5 /kolumna 3/ z Działu 3.

Za rodzinę niepełną należy uznać rodzinę, w skład której wchodzi jedno z rodziców (matka lub ojciec) z dzieckiem (z dziećmi).

Za rodzinę emerytów i rencistów należy uznać rodzinę, w której wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

Dział 5 " TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ" obejmuje łącznie osoby lub rodziny objęte pomocą społeczną wymienione w działach 2A,2B,2C-1,2C-2,2C-3.

MPiPS - 04

Sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce

w ..... półroczu 200... roku

wzór

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS-04 o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom Polsce

Dział 1

Przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę i zezwolenia na pracę dla cudzoziemców podejmujących pracę u polskich pracodawców

Dział 1, a także działy 2 i 3 dotyczą przyrzeczeń wydania zezwolenia na pracę i zezwoleń na pracę udzielonych zarówno pracodawcom polskim jak też przedstawicielstwom (oddziałom itp.) firm zagranicznych, które działają pod rządami prawa polskiego. W dziale tym uwzględnia się także przyrzeczenia i zezwolenia dla cudzoziemców oddelegowanych do pracy na terytorium RP, których pracodawcy zagraniczni mają siedzibę poza granicami Polski, jeżeli do wykonania danej pracy wymagane jest zezwolenie właściwego organu. Wiersz 01 działu 1 dotyczy także wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę.

Uwaga: Grupa ta nie obejmuje pracowników delegowanych do Polski w ramach usług eksportowych.

Dział 2

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP według państwa stałego pobytu cudzoziemców, wybranych grup pracowniczych, grup zawodów i okresu ważności zezwoleń na pracę

Rubryki 2-5, pokazują liczbę udzielonych zezwoleń na pracę zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

Rubryki 6-13 pokazują natomiast strukturę zawodową pracujących w Polsce cudzoziemców.

Statystyka prowadzona w rubrykach 6-13 winna być zgodna z "Klasyfikacją zawodów i specjalności" (KZiS) wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 222, poz. 1868).

W rubryce 6 - Zawody informatyczne - uwzględnia się grupy oznaczone kodami 213 i 312 KZiS.

W rubryce 7 - Zawody prawnicze - uwzględnia się grupę oznaczoną kodem 242 KZiS.

W rubryce 8 - Zawody artystyczne - uwzględnia się grupy oznaczone kodami 245 i 347 (z wyjątkiem grupy elementarnej 3475) KZiS.

W rubryce 9 - Zawody medyczne - uwzględnia się grupy oznaczone kodami 223 (z wyjątkiem grupy elementarnej 2233), 224, 322 (z wyjątkiem grupy elementarnej 3225) i 323 KZiS.

W rubryce 12 - Zawody nauczycielskie- uwzględnia się grupy oznaczone kodami 23, 33 oraz grupę elementarną 3146 KZiS.

W rubryce 16 - Pracownicy delegowani, o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz. U z 2003 r. Nr 58, poz. 514).

Uwaga: W części dotyczącej okresu ważności należy uwzględnić także przedłużenia wcześniej udzielonych zezwoleń.

Rubryka 2+4+5 ≤ rubryka 1 dla każdego wiersza

Rubryka 6+7+8+9+12 ≤ rubryka 1 dla każdego wiersza

Suma rubryk 14-15 = rubryka 1 dla każdego wiersza

Dział 3

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP wg państwa stałego pobytu cudzoziemców, sekcji PKD i wielkości przedsiębiorstwa

Tabela ta przedstawia zezwolenia na pracę udzielone cudzoziemcom w podziale na sekcje działalności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 1997r. Nr 128, poz. 829, ze zmianami).

Rubryka 2 - Przetwórstwo przemysłowe - to produkcja artykułów spożywczych i napojów, wyrobów tytoniowych, produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych, odzieży, drewna i wyrobów z drewna, wyrobów z papieru, działalność wydawnicza, produkcja wyrobów chemicznych, metali i wyrobów metalowych (maszyn i urządzeń), maszyn biurowych i komputerów, sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej, instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, pojazdów mechanicznych i mebli.

Rubryka 3 - Budownictwo - obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, inżynierię lądową i wodną, wykonywanie instalacji budowlanych i budowlane prace wykończeniowe.

Rubryka 4 - Handel hurtowy i detaliczny - obejmuje: naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Sekcja ta zawiera także: sprzedaż, obsługę i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli, handel hurtowy, komisowy i detaliczny.

Rubryka 5 - Hotele i restauracje; prowadzenie hoteli, moteli, pól campingowych i innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, restauracji, barów, stołówek i punktów gastronomicznych

Rubryka 6 - Pośrednictwo finansowe i obsługa nieruchomości. Sekcja pośrednictwo finansowe, obejmuje: ubezpieczenia i fundusz emerytalno-rentowy, działalność pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym (np. administrowanie rynkiem finansowym). Sekcja obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obejmuje: obsługę nieruchomości (zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, działalność agencji obsługi nieruchomości, itp.), wynajem maszyn i sprzętu oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, informatykę i działalność pokrewną, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz pozostałą działalność związaną z prowadzeniem interesów (np. działalność prawnicza, księgowość, doradztwo podatkowe, badanie rynku, badanie i analizy techniczne, reklama, rekrutacja pracowników, itp.).

Rubryka 7 - Edukacja - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, średnie, wyższe, szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia np. kursy językowe, zawodowe, prowadzenie ośrodków metodycznych.

Rubryka 8 - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - działalność w zakresie ochrony zdrowia (szpitalnictwo, praktyka lekarska), działalność weterynaryjną, opiekę społeczną (np. placówki opieki społecznej, żłobki, przedszkola).

Uwaga: Należy zaznaczyć, że podział zezwoleń na pracę ze względu na Polską Klasyfikację Działalności (dział 3) jest podziałem przedmiotowym - jednostką klasyfikacyjną jest rodzaj działalności prowadzonej przez podmioty społeczno-gospodarcze. Natomiast podział uwzględniony w dziale 2 (ze względu na "Klasyfikację zawodów i specjalności") ma charakter podmiotowy i jest podziałem pokazującym strukturę zawodów i specjalności zatrudnionych cudzoziemców.

Suma rubryk 2-8 ≤ rubryka 1 dla każdego wiersza

Suma rubryk 9-12 = rubryka 1 dla każdego wiersza

Dział 4

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców oddelegowanych do Polski w celu realizacji usług eksportowych wg państwa pochodzenia usługodawcy, sekcji PKD, grup pracowniczych i okresu ważności zezwoleń na pracę

Dotyczy zezwoleń wydanych pracodawcom zagranicznym, związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych. Pracodawcą zagranicznym jest w tym przypadku jednostka zagraniczna, która zawarła z polskim podmiotem umowę o świadczenie usług eksportowych i zamierza w tym celu oddelegować do Polski własnych pracowników.

Uwaga: Suma rubryk 2-4 = rubryka 1 dla każdego wiersza

Suma rubryk 5-7 ≤ rubryka 1 dla każdego wiersza

Suma rubryk 9-10 = rubryka 1 dla każdego wiersza

MPiPS - 05

Sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia

za 200... rok

wzór

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS - 05 o kontroli legalności zatrudnienia

Urzędy wojewódzkie sporządzają i przekazują do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania będące wynikiem działań kontrolnych dotyczących kontroli przestrzegania przepisów ustawy, znajdujących umocowanie prawne w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514) zwanej dalej "ustawą" oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1627). Urzędy wojewódzkie przekazują sprawozdania wraz z oceną przestrzegania przepisów ustawy, opracowaną zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy.

DZIAŁ 1

KONTROLE I PODJĘTE DZIAŁANIA POKONTROLNE

Wiersz 01. W wierszu tym należy wpisać liczbę kontroli zakończonych, z wyodrębnieniem kontroli zakończonych protokołem kontroli (wiersz 02).

Wiersz 03. W wierszu tym należy wpisać liczbę jednostek kontrolowanych, w których stwierdzono zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej bezrobotnym (z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku) bez zawiadomienia urzędu pracy.

Wiersz 04. W wierszu tym należy wpisać liczbę stwierdzonych przypadków zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej osobom bezrobotnym, spełniającym warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy, co do których nie zostały zachowane przepisy określone w art. 12 ust. 4 i 5 oraz w art. 26 ustawy, z wyodrębnieniem bezrobotnych pobierających zasiłek (wiersz 05).

Wiersz 06. W wierszu tym należy wpisać liczbę agencji zatrudnienia prowadzonych niezgodnie z przepisami ustawy o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10 oraz w art. 60 ust 2 pkt. 4 ustawy, z wyodrębnieniem liczby agencji zatrudnienia, w których stwierdzono nielegalne kierowanie do pracy za granicą (wiersz 07).

Wiersz 08. W wierszu tym należy podać liczbę decyzji pokontrolnych wydanych przez starostę, zgodnie z umocowaniem prawnym określonym w ustawie (art. 13 ust. 3, art. 6 pkt. 6 lit. c) z wyodrębnieniem decyzji polegających na pozbawieniu statusu bezrobotnego (wiersz 09).

DZIAŁ 2

KONTROLE NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA

Wiersz 01. W wierszu tym należy wpisać liczbę jednostek kontrolowanych, w których stwierdzono nielegalne zatrudnienie lub wykonywanie innej nielegalnej pracy zarobkowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy.

Wiersz 02. W wierszu tym należy wpisać liczbę stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia lub innej nielegalnej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy. Wiersz 02 stanowi sumę wierszy 03+05+06.

Wiersz 03. W wierszu tym należy wpisać liczbę stwierdzonych przypadków o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy z wyodrębnieniem przypadków wykonywania nielegalnego zatrudnienia lub innej nielegalnej pracy zarobkowej przez osoby bezrobotne pobierające zasiłek lub nieposiadające prawa do zasiłku (wiersz 04).

Wiersz 05. W wierszu tym należy wpisać liczbę stwierdzonych przypadków o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy.

Wiersz 06. W wierszu tym należy wpisać liczbę stwierdzonych przypadków wykonywania pracy przez cudzoziemców bez zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.

Uwaga: Podstawę do klasyfikowania jednostek kontrolowanych według rodzaju działalności (odpowiednio rubryki 2-5) stanowi Polska Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 1997r. Nr 128, poz. 829, ze zmianami) - poziom pierwszy sekcje.

Dział 3

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDÓW REJONOWYCH

W wierszach 01-08 należy podać liczbę stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy.

W odniesieniu do pracodawców naruszenia ustawy dotyczą art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66 i art. 67.

W odniesieniu do pracobiorców naruszenia ustawy dotyczą art. 63 ust. 3, art. 64 ust. 2 oraz art. 67.

Wiersz 08 w rubryce 1 stanowi sumę wierszy od 01 do 05 i odpowiednio wierszy od 05 do 07 w rubryce 2.

Dział 4

EFEKTY DZIAŁAŃ KONTROLNYCH

Wiersz 01 powinien zawierać liczbę przypadków legalizacji zatrudnienia, z wyodrębnieniem zawartych w wyniku kontroli umów o pracę (wiersz 02).

Wiersz 03 powinien zawierać liczbę przypadków oraz kwotę, podaną w liczbach bezwzględnych, naliczoną do zwrotu, nienależnie pobranych zasiłków przysługującym osobom zarejestrowanym jako bezrobotne oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Wiersz 04 powinien zawierać liczbę rozpatrzonych spraw oraz kwotę, podaną w liczbach bezwzględnych, grzywien orzeczonych przez sądy rejonowe.

Wiersz 05 powinien zawierać liczbę przypadków oraz kwotę, podaną w liczbach bezwzględnych, zaległych składek na Fundusz Pracy opłaconych w wyniku działań kontrolnych.

Wiersz 06 powinien zawierać sumę kwot, podaną w liczbach bezwzględnych, z wierszy 03, 04 i 05.

Dział 5

KONTROLE WSPÓLNE I ZAWIADOMIENIA O NARUSZENIACH PRZEPISÓW

W wierszu 01 należy podać liczbę kontroli przeprowadzonych z "jednostkami współdziałającymi" wymienionymi w rubrykach 2 - 8.

Uwaga: W przypadku dokonywania kontroli z więcej niż jedną "jednostką współdziałającą", kontrolę należy wykazywać odrębnie dla każdej jednostki, odpowiednio w rubrykach 2-8. Liczba kontroli wspólnych podana w wierszu 01 w rubryce 1 nie stanowi sumy rubryk 2-8.

W wierszu 02 należy podać liczbę zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa przekazanych do właściwych jednostek, z tego skierowanych do jednostek wymienionych w rubrykach 2 - 8.

Uwaga: W rubryce 2 należy podać liczbę zawiadomień, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy, a w rubryce 3 zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy.

MPiPS - 06

Sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy

za rok 200...

wzór

OBJAŚNIENIA

do sporządzania sprawozdania na formularzu MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy

Część I

DANE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Dział I. 1. Płynność zatrudnienia

Wiersz 01. Zatrudnienie w WUP.

Rubryki 1 i 2 Przyjęcia do pracy. W rubrykach tych należy podać liczbę osób przyjętych do pracy w wojewódzkim urzędzie pracy (WUP) i jego filii bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, formę zatrudnienia i źródło finansowania wynagrodzeń. Rubryka 1 dotyczy wszystkich osób przyjętych, natomiast rubryka 2 tylko kobiet.

Rubryki 3 i 4. Zwolnienia z pracy. W rubrykach tych należy podać liczbę osób zwolnionych w ciągu roku z pracy z wojewódzkiego urzędu pracy wraz z jego filiami bez względu na sposób rozwiązania stosunku pracy. Rubryka 3 dotyczy wszystkich osób zwolnionych, natomiast rubryka 4 tylko kobiet.

Rubryki 5 i 6. Zatrudnieni ogółem. W rubrykach tych należy podać liczbę osób zatrudnionych w końcu roku w wojewódzkim urzędzie pracy wraz z jego filiami bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, formę zatrudnienia i źródło finansowania wynagrodzeń. Rubryka 5 dotyczy wszystkich osób zatrudnionych, natomiast rubryka 6 tylko kobiet.

Rubryki 7 i 8. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy. W rubrykach tych należy podać liczbę osób zatrudnionych w końcu roku w niepełnym wymiarze czasu pracy w wojewódzkim urzędzie pracy wraz z jego filiami. Rubryka 7 dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, natomiast rubryka 8 tylko kobiet.

Wiersz 02. Zatrudnieni w filiach WUP.

Zasady podawania informacji analogiczne jak w wierszu 01.

Wiersz 02a. Kod. Zawiera kody przyczyn zwolnienia z pracy, a mianowicie:

1 - na własną prośbę,

2 - naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

3 - restrukturyzacja zatrudnienia w urzędzie (np. likwidacja stanowiska),

4 - zakończenie uczestnictwa w programie aktywnym rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, programy specjalne),

5 - brak kwalifikacji,

6 - względy zdrowotne,

7 - przejście na emeryturę lub rentę,

8 - inne przyczyny

Wiersz 02b. Liczba osób. Należy podać liczbę osób zwolnionych z pracy w roku sprawozdawczym według głównej przyczyny zwolnienia, uwzględniając podane w wierszu 02a kody. Suma liczb podanych w wierszu 02b powinna być równa liczbie zawartej w wierszu 01 w rubryce 3.

Dział I. 2. Struktura zatrudnienia

Wiersz 03. Zatrudnienie w WUP.

Rubryka 1. Ogółem. Należy podać liczbę zatrudnionych w WUP wraz z filiami wg stanu w końcu roku. Liczba ta powinna być identyczna jak podana w wierszu 01 rubr. 5 Działu I.1.

Rubryki 2-6. Wiek zatrudnionych w WUP pracowników. Podstawą zakwalifikowania do odpowiedniej grupy wieku jest rok urodzenia. Podane przedziały grup wieku należy traktować jako lewostronnie domknięte, co oznacza, że jeśli pracownik posiada wiek 34 lata i 10 miesięcy to powinien zostać wykazany w rubryce 3 w grupie 25-34 lata.

Rubryka 7. Absolwenci. W rubryce tej należy wykazać liczbę zatrudnionych w końcu roku w WUP wraz z jego filiami absolwentów. Przez absolwenta należy rozumieć osobę będącą w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, zgodnie z przepisami art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514).

Rubryka 8. Niepełnosprawni. W rubryce tej należy wykazać liczbę osób niepełnosprawnych ogółem w końcu roku w WUP wraz z jego filiami. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Wiersze 10-13 dotyczą struktury zatrudnienia w WUP wraz z filiami wg poziomu wykształcenia i rodzaju zajmowanych stanowisk.

Uwaga: Wyodrębnione w wierszach rodzaje stanowisk związane są z typem funkcji i charakterem wykonywanej pracy. W grupie stanowisk kierowniczych powinny być ujęte osoby pełniące funkcje dyrektorów i wicedyrektorów oraz naczelników (kierowników) i ich zastępców we wszystkich komórkach organizacyjnych WUP, w grupie stanowisk podstawowych aktywizujących osoby zajmujące się podstawową działalnością urzędu (analizy, programowanie, CliPKZ itp.), w grupie stanowisk regulacyjno-wspomagających pracownicy komórek zabezpieczających funkcjonowanie urzędu (kadry, księgowość, zespół ds. prawnych), w grupie stanowisk pomocniczych osoby zajmujące się obsługą techniczną i zabezpieczeniem budynków (kierowcy, sekretarki, pracownicy gospodarczy, ochrona budynku).

Wiersze 14-18 dotyczą struktury zatrudnienia w WUP wraz z filiami wg poziomu wykształcenia i stażu pracy w służbach zatrudnienia.

Uwaga: Dane uzyskane z sumowania wierszy 10-13 "o" oraz 14-18 "o" powinny być równe odpowiednim danym z wiersza 09 "o".

Dane uzyskane z sumowania wierszy 10-13 "k" oraz 14-18 "k" powinny być równe odpowiednim danym z wiersza 09 "k".

Dział I. 3. Wyposażenie techniczne WUP

Wiersze 19-28 obejmują rubryki 1 i 2, których wypełnienie nie wymaga dodatkowych objaśnień.

Część II

DANE DOTYCZĄCE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Sporządzenie tej części sprawozdania odbywa się według zasad analogicznych jak omówione dla części I.

MP I PS - 07

SPRAWOZDANIE

O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIE POZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

W .. PÓŁROCZU 2003 ROKU

wzór

Objaśnienia do sporządzania sprawozdania MPiPS-07

o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu

DZIAŁ 1. EWIDENCJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część 1.1. Osoby niepełnosprawne będące w ewidencji urzędu pracy

Rubryki 1 i 2. W rubrykach tych należy podać liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu włączonych do ewidencji osób niepełnosprawnych w ciągu półrocza, za który sporządza się sprawozdanie.

Rubryki 4 i 5. W rubrykach tych należy podać liczbę osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu według stanu w ostatnim dniu półrocza, za który sporządza się sprawozdanie.

Wiersz 01. Bezrobotni. Należy podać liczbę osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu1 oraz art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2.

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie należy uwzględniać osób odbywających szkolenie i staż oraz osób, które uprawnione są do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Uwaga: w rubrykach 1 i 2 należy uwzględnić również osoby, które w momencie rejestracji w urzędzie pracy nie były zaliczone do populacji osób niepełnosprawnych (i w związku z tym nie zostały wykazane w sprawozdaniu MPiPS-01 jako osoby niepełnosprawne), gdyż nie posiadały lub nie okazały orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), ale okazały takie orzeczenie w terminie późniejszym.

Wiersz 02. Osoby uwzględnione w sprawozdaniu MPiPS-01. Liczba osób niepełnosprawnych wykazanych w tym wierszu w rubrykach 1 i 2 powinna być równa sumie liczb osób wykazywanych w poszczególnych miesiącach danego półrocza w sprawozdaniu MPiPS-01, w dziale 1, wierszu 06, rubr. 1 i 2. Liczba ta może być równa lub mniejsza od liczby osób wykazanych w wierszu 01 w rubrykach 1, 2 w sprawozdaniu MPiPS-07

Liczba osób niepełnosprawnych wykazanych w tym wierszu w rubrykach 3 i 4 powinna być równa liczbie osób wykazanych w miesiącu kończącym dane półrocze w sprawozdaniu MPiPS-01, w dziale 1, wierszu 06, rubr. 5 i 6.

Wiersz od 03 do 12. Wiersze te powinny odnosić się do wiersza 01 tj. w wierszach tych należy wykazać także osoby, które w momencie rejestracji w urzędzie pracy nie były zaliczone do populacji osób niepełnosprawnych (i w związku z tym nie zostały wykazane w sprawozdaniu MPiPS-01 jako osoby niepełnosprawne), gdyż nie posiadały lub nie okazały orzeczenia o niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), ale okazały takie orzeczenie w terminie późniejszym.

Wiersz 03. Zarejestrowani po raz kolejny. Należy wykazać osoby, które po raz kolejny zostały zarejestrowane w urzędzie pracy bez względu na to jaki miały status przy poprzedniej rejestracji.

Wiersz 04. Z wiersza 03 z tym samym statusem. Należy wykazać osoby, które przy poprzedniej rejestracji były również zarejestrowane jako bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Wiersz 05. Osoby poprzednio pracujące. Należy tu zaliczyć osoby, które kiedykolwiek wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz inną pracę zarobkową, a także prowadziły pozarolniczą działalność.

Wiersz 06. Do momentu zarejestrowania się. Należy wykazać osoby, u których okres pomiędzy dniem zaprzestania pracy a dniem zarejestrowania się nie jest dłuższy niż 3 miesiące.

Wiersz 07. Spośród osób wykazanych w wierszu 06 należy wykazać osoby, których ostatnim miejscem pracy był zakład pracy chronionej.

Wiersz 08. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Należy podać liczbę osób, które z ostatniego miejsca pracy zostały zwolnione z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 20a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Wiersz 09. Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona na podstawie stałego miejsca zameldowania lub pobytu osoby, zgodnie z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego3. Miejscowość uznana za wieś ma kod 2 i 5 w 7. pozycji identyfikatora.

Wiersz 10. Posiadający gospodarstwo rolne. Należy wykazać osoby zamieszkałe na wsi, będące właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnych oraz gospodarstw stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz e ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Wiersz 11. Z wykształceniem co najmniej średnim. Liczba tych osób wykazana w rubryce 3 powinna być równa sumie osób wykazanych w dziale 2 w rubr. 1, w wierszach 20, 22 i 25, zaś liczba wykazana w rubryce 4 powinna być równa sumie osób wykazanych w dziale 2 w rubr. 1, w wierszach 21, 23 i 26.

Wiersz 13. Absolwenci. Należy podać ogólną liczbę niepełnosprawnych absolwentów spełniających warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, lit. a-g ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Wiersz 21. Poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu. Należy podać liczbę osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu, spełniające warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2, lit. g) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Liczba osób w wierszu 15 w rubryce 3 i 4 powinna być równa liczbie osób wykazywanych w miesiącu kończącym dane półrocze w sprawozdaniu MPiPS-01, w dziale 2, wiersz 17, rubryka 1 i 2.

Wiersz 22. Zarejestrowani po raz kolejny. Należy wykazać osoby, które po raz kolejny zostały zarejestrowane w urzędzie pracy bez względu na to jaki miały status przy poprzedniej rejestracji.

Wiersz 23. Należy wykazać osoby, które przy poprzedniej rejestracji były również zarejestrowane jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

Wiersz 24. Poprzednio pracujący. Informacja powinna być ustalona podobnie jak w wierszu 05.

Wiersz 25. Do momentu zarejestrowania się. Informacja powinna być ustalona podobnie jak w wierszu 06.

Wiersz 27. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Informacja powinna być ustalona podobnie jak w wierszu 08.

Wiersz 28 Zamieszkali na wsi. Informacja powinna być ustalona podobnie jak w wierszu 09.

Wiersz 29. Posiadający gospodarstwo rolne. Informacja powinna być ustalona podobnie jak w wierszu 10.

Wiersz 32. Pobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy. Należy wykazać osoby, które otrzymują świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub z tytułu niezdolności do służby.

Wiersz 33. Pobierający rentę socjalną. Należy wykazać osoby, które otrzymują rentę socjalną (która przysługuje osobom określonym w art. 27a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej4).

Wiersz 34. Zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły. Należy podać liczbę osób poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, w przypadku których nie minął jeszcze okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli:

a)
uczęszczali w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
b)
ukończyli studia podyplomowe lub doktoranckie, podjęte w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
c)
ukończyli szkołę, o której mowa w lit. a), do której uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym i w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,
d)
ukończyli co najmniej 12-miesięczne przygotowanie zawodowe, odbyte w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
e)
ukończyli kursy zawodowe, trwające co najmniej 24 miesiące i w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,
f)
ukończyli szkołę specjalną,
g)
są niepełnosprawnymi, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu.

Część 1.2. Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy w półroczu sprawozdawczym.

Liczby osób w grupach określonych w rubrykach od 01 do 18 z wyjątkiem rubryk 05 i 14 należy ustalić w podobny sposób jak w analogicznych grupach w części 1.1. Liczby osób w grupach określonych w rubrykach 05 i 14 należy ustalić w podobny sposób jak w dziale 2. w rubryce 7 i 14 (według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach).

Wiersz 01. Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych w ciągu półrocza sprawozdawczego. Powinny tu być ujęte osoby, które utraciły status osoby bezrobotnej lub podjęły szkolenie albo staż, a także osoby, które tego statusu nie utraciły, ale utraciły status osoby niepełnosprawnej.

Wiersz 02. Podjęcie pracy. W rubrykach tych należy podać liczbę osób, które w półroczu sprawozdawczym:

- podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, podjęły inną pracę zarobkową, a także podjęły działalność na własny rachunek, bez względu na okres wykonywania pracy,

- powiadomiły PUP o fakcie podjęcia pracy, chociaż pracę podjęły wcześniej (w poprzednich miesiącach).

Liczba osób wykazanych w tym wierszu, w rubryce 01 (i analogicznie w rubr. 02) powinna być równa sumie liczb osób wykazywanych w poszczególnych miesiącach danego półrocza w sprawozdaniu MPiPS-01, w dziale 1, wierszu 06, rubr. 3 (i analogicznie w rubr. 4).

Wiersz 04. Na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON. Należy podać liczbę osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę na miejscach pracy refundowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wiersz 05. Z wiersza 04 - w zakładach pracy chronionej. Należy podać liczbę osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę w zakładach pracy chronionej, o których mowa w art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na miejscach pracy refundowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 26 powyższej ustawy.

Wiersz 06. W zakładach pracy chronionej - pozostałe. Należy podać liczbę pozostałych osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę w zakładach pracy chronionej.

Wiersz 09. Przez pracę sezonową należy rozumieć pracę, na którą istnieje obiektywne zapotrzebowanie tylko przez część roku. Pracą sezonową jest w szczególności praca wykonywana w ramach kampanii żniwnej lub cukrowniczej, a także praca przy wykopkach, przy zbiorze owoców, praca palaczy c.o., praca w ośrodkach turystycznych w okresie zimowym lub wakacji letnich.

Wiersz 11. Rozpoczęcie szkolenia lub stażu. Należy podać osoby, które w miesiącu sprawozdawczym podjęły szkolenie niezależnie od źródeł jego finansowania (Funduszu Pracy, PFRON, innych środków) oraz absolwentów, którzy podjęli staż (art. 37b ustawy).

Wiersz 12. Rezygnacja. Należy podać osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy oraz z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy nie pozostającego w zatrudnieniu.

Wiersz 13. Należy podać osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ponieważ minął okres ważności orzeczenia o ich niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).

Wiersz 14. W wierszu "inne" należy uwzględnić osoby niepełnosprawne wyłączone z ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu z następujących przyczyn:

- podjęcia nauki, w tym podjęcia dalszej nauki,

- ukończenia 60/65 lat,

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych,

- nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- innych.

DZIAŁ 2

Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu według miejsca zamieszkania, płci, wieku, poziomu wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, przyczyny niepełnosprawności, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy, w końcu półrocza sprawozdawczego.

Czas pozostawania bez pracy (wykazany w główce) obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, tj. od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy, obliczony w pełnych miesiącach.

Wiek (wykazany w boczku). Podstawą do zakwalifikowania do grupy wieku jest rok urodzenia. Na przykład bezrobotny:

a) w wieku 17 lat i 9 miesięcy, który pozostaje bez pracy 6 miesięcy, powinien zostać wykazany w wierszu 06 i w rubrykach 1 i 4,

b) w wieku 17 lat, który pozostaje bez pracy 6 miesięcy i 1 dzień, powinien zostać wykazany w wierszu 06 i w rubrykach 1 i 5.

W wierszach oznaczonych literą K należy podać liczbę kobiet w danym wieku.

Wykształcenie. W wierszach oznaczonych literą K należy podać liczbę kobiet posiadających dane wykształcenie. W wierszach oznaczonych literą S należy podać liczbę osób, które ukończyły szkoły specjalne (na poziomie równym poziomowi wykształcenia).

Stopień niepełnosprawności (w boczku). Stopień niepełnosprawności należy określać według zasad zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rodzaj niepełnosprawności (w boczku). Rodzaj niepełnosprawności powinien być ustalony w miarę możliwości na podstawie przedstawionego dokumentu, jeżeli nie jest to możliwe, rodzaj niepełnosprawności można ustalić na podstawie wywiadu z osobą rejestrowaną. Należy ustalić główną dysfunkcję z punktu widzenia możliwości zatrudnienia. W przypadku osób, które zostały zarejestrowane przed 1 stycznia 2003 r. należy zaktualizować kod rodzaju niepełnosprawności przy okazji wizyty w urzędzie pracy.

Objaśnienia do kodów wprowadzonych do programu PULS:

01. Upośledzenie umysłowe

02. Choroby psychiczne

03. Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04. Choroby narządu wzroku

05. Upośledzenia narządu ruchu

06. Epilepsja

07. Choroby układu oddechowego i układu krążenia

08. Choroby układu pokarmowego

09. Choroby układu moczowo - płciowego

10. Choroby neurologiczne

11. Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

Staż pracy ogółem (wykazany w boczku). W wierszach od 52 do 57 podaje się osoby poprzednio pracujące (zgodnie z definicją osoby poprzednio pracującej, wiersz 05 działu 1 sprawozdania MPiPS-07) według lat stażu pracy.

Liczba osób w wierszu 01, kol. 1 powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w dziale 1, w wierszu 01, w rubryce 3.

Liczba osób w wierszu 01, kol. 8 powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w dziale 1, w wierszu 21 w rubryce 3.

Liczba osób w wierszu 01 powinna być sumą osób wykazanych w dziale 2, w wierszach (odpowiednio): 02 i 03, 04 i 05, 06+08+10+12+14+16+18, 20+22+25+28+31+34, od 37 do 39, od 40 do 51 oraz od 52 do 58.

Liczba osób w wierszu 03, kol. 1 powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w dziale 1, w wierszu 09, w rubryce 3.

Liczba osób w wierszu 03, kol. 8 powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w dziale 1, w wierszu 28 w rubryce 3.

Liczba osób w wierszu 05, kol. 1 powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w dziale 1, w wierszu 01, w rubryce 4.

Liczba osób w wierszu 05, kol. 8 powinna być zgodna z liczbą osób wykazanych w dziale 1, w wierszu 21 w rubryce 4.

Liczba osób w wierszu 05 powinna być sumą osób wykazanych w dziale 2, w wierszach (odpowiednio): 07+09+11+13+15+17+19 oraz 21+23+26+29+32+35.

________

1 Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.514, ze zmianami

2 Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zmianami

3 Dz.U. z 1998 r. Nr 157, poz.1031, ze zmianami

4 Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414, ze zmianami

65. RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej

grafika

66. RAF-2 - sprawozdanie o produkcji i obrotach produktami naftowymi

grafika

67. RAF-3 - sprawozdanie o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i niektórych produktów naftowych

grafika

68. GUNB-1 - obiekty budowlane przekazane do użytkowania

grafika

69. GUNB-2 - nakazy rozbiórki obiektów budowlanych

grafika

70. KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach

grafika

71. KN-1 - sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych

grafika

72. PM-1 - roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach

grafika

73. MPiPS-01 - (skreślony)

74. MPiPS-02 - (skreślony)

75. MPiPS-03 - (skreślony)

76. MPiPS-04 - (skreślony)

77. MPiPS-05 - (skreślony)

78. MPiPS-06 - (skreślony)

79. MPiPS-07 - (skreślony)

80. RRW-1 - sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin

grafika

81. RRW-2 - sprawozdanie z nakładów na środki trwałe oraz efekty rzeczowe w zakresie wodociągów i sanitacji wsi

grafika

82. RRW-3 - sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr

grafika

83. RRW-4 - sprawozdanie z prac zakładów higieny weterynaryjnej

grafika

84. RRW-5 - sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego

grafika

85. RRW-6 - sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny i królików

grafika

86. RRW-7 - sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych

grafika

87. RRW-8 - sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

grafika

88. RRW-9 - sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych

grafika

89. RRW-10 - sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych

grafika

90. RRW-11 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie: wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów

grafika

91. RRW-12 - roczne sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

grafika

92. RRW-13 - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej

grafika

93. RRW-14 - sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich

grafika

94. RRW-15 - sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych

grafika

95. RRW-16 - sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego

grafika

96. RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic

RRW - 17

Sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic

wzór

97. RRW-18 - sprawozdanie z inseminacji loch

RRW - 18

Sprawozdanie i inseminacji loch

wzór

98. RRW-19 - sprawozdanie o wykonaniu ważniejszych zadań w zakresie połowów i przetwórstwa ryb

grafika

99. RRW-20 - sprawozdanie o rozliczeniu czasu pracy statków rybackich

grafika

100. RRW-21 - sprawozdanie o połowach w relacji pełnej i wyładunkowej

A - bałtyckie,

B - połowy dalekomorskie

grafika

101. RRW-22 - sprawozdanie o połowach według metod połowów, nakładów pracy, podobszarów/rejonów, gatunków ryb oraz typów statków

grafika

102. RRW-23 - sprawozdanie o produkcji i sprzedaży według ilości i wartości w gospodarce rybnej

grafika

103. RRW-24 - sprawozdanie ze stanu knurów w punktach kopulacyjnych

grafika

104. MSP-01 - informacja dotycząca przekształceń własnościowych mienia komunalnego

grafika

105. MS-KD 1 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w sądach rejonowych

grafika

106. MS-KD 2 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w sądach apelacyjnych

grafika

107. MS-KD 3 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych

grafika

108. MS-KD 4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach resortowych

grafika

109. MS-KD 5 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w prokuraturach rejonowych i okręgowych

grafika

110. MS-KD 6 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

grafika

111. MS-KD 7 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

grafika

112. MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika

grafika

113. MS-Not 24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych

grafika

114. MS-P1c i P1a - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych

grafika

115. MS-P1k - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych

grafika

116. MS-P1n - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego

grafika

117. MS-P2 - sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli

grafika

118. MS-P3 - karta statystyczna z aktu oskarżenia

grafika

119. MS-RODK-25 - sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

grafika

120. MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) z ewidencji spraw

grafika

121. MS-S2o - sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw

grafika

122. MS-S2r - sprawozdanie w sprawach cywilnych (według właściwości rzeczowej) według rodzajów spraw

grafika

123. MS-S4a - sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej)

grafika

124. MS-S4o - sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej)

grafika

125. MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i o wykroczenia

grafika

126. MS-S6kks - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych z kodeksu karnego skarbowego w sądach pierwszej instancji

grafika

127. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej)

grafika

128. MS-S6r - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej)

grafika

129. MS-S6 wojsk. - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych wg właściwości rzeczowej

grafika

130. MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

grafika

131. MS-S8 - sprawozdanie w sprawach karnych w postępowaniu odwoławczym

grafika

132. MS-S9 - sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie (według właściwości rzeczowej)

grafika

133. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

grafika

134. MS-S10r - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

grafika

135. MS-S11 - sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (według właściwości rzeczowej)

grafika

136. MS-S12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej)

grafika

137. MS-S13 - sprawozdanie w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego według rodzajów spraw

grafika

138. MS-S14 - sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy

grafika

139. MS-S15 - sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych

grafika

140. MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych

grafika

141. MS-S17 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych według rodzajów spraw

grafika

142. MS-S18 - sprawozdanie w sprawach nieletnich

grafika

143. MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

grafika

144. MS-S20 - sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

grafika

145. MS-S20k - sprawozdanie w sprawach wieczysto-księgowych

grafika

146. MS-S21 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych według rodzajów spraw (w zakresie właściwości rzeczowej)

grafika

147. MS-S22 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym

grafika

148. MS-S28 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego

grafika

149. MS-S29 - karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego

grafika

150. MS-Stp1 - zgłoszenie o wszczęciu postępowania

grafika

151. MS-Stp2 - zgłoszenie o zakończeniu postępowania

grafika

152. MS-Stp3 - zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych

grafika

153. MS ZK-1 - miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych

grafika

154. MS ZK-2 - miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych

grafika

155. MS ZK-3 - kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie

grafika

156. MS ZK-4 - sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń

grafika

157. MS ZK-5 - roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych

grafika

158. MS ZK-6 - sprawozdanie o szkoleniu skazanych

grafika

159. MS ZK-7 - sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia

grafika

160. MS ZK-8 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa według stopni służbowych funkcjonariuszy, płci, wieku, według rodzajów przygotowania zawodowego, odpowiedzialności służbowej, absencji oraz wykonanie etatowe

grafika

161. MS-ZN 26p - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym

grafika

162. MS-ZN 26s - sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich

grafika

163. MS-ZN 27p - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym

grafika

164. MS-ZN 27s - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków

grafika

165. MSW-29 - sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA

grafika

166. MSW-30 - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia

grafika

167. MSW-32 - sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZZOZ ZSZ MSWiA

grafika

168. MSW-33 - sprawozdanie z działalności diagnostycznej

grafika

169. MSW-34 - sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej

grafika

170. MSW-35 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

grafika

171. MSW-36 - sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego

grafika

172. MSW-37 - sprawozdanie dodatkowe dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej

grafika

173. MSW-38 - sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego

grafika

174. MSW-40 - sprawozdanie z małoobrazkowych badań radiofotograficznych

grafika

175. MSW-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej

grafika

176. MSW-42 - sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych

grafika

177. MSW-43 - sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego

grafika

178. MSW-44 - sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycia preparatów krwiopochodnych

grafika

179. MSW-45 - sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego MSWiA

grafika

180. MSW-47a - sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej

grafika

181. OŚ-1 - sprawozdanie ze szkód i strat powodziowych oraz akcji przeciwpowodziowej

grafika

182. OŚ-2a - sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami

grafika

183. OŚ-2b - półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

grafika

184. OŚ-2b - roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

grafika

185. OŚ-3 - sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

grafika

186. OŚ-4 - sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów

OŚ - 4

Sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów za okres od początku roku do końca ..... kwartału 2003* za rok 2003*

wzór

Objaśnienia do formularza OŚ-4 - sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów -roczne/kwartalne.

Objaśnienia ogólne:

1. Podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia sprawozdania, zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 są zarządy województw.

2. Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu winny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Dane dotyczące początku okresu sprawozdawczego powinny być zgodne z analogicznymi danymi wg stanu na koniec okresu poprzedniego. W przypadku niezgodności należy dołączyć do sprawozdania informację wyjaśniającą różnice.

3. Sprawozdanie roczne obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar oraz inne wpływy występujące w danym roku sprawozdawczym.

Sprawozdania kwartalne (4 razy w roku) sporządzane są w układzie narastającym, tj. na 30 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia ( Dz.1, kolumna 3), jak również obejmują dane dotyczące danego kwartału (Dz 1, kolumna 2), za który sporządza się sprawozdanie.

Informacje o karach podaje GIOŚ ze sprawozdań rocznych OŚ- 2b roczne.

4. Obok działu podstawowego, dotyczącego wpływów z opłat, sporządza się również dział 2, który dotyczy podziału otrzymanych wpływów, dział 3 dotyczący zobowiązań zarządu województwa wobec funduszy, dział 4 informujący o zawartych w okresie sprawozdawczym ugodach dotyczących przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności z tytuł opłat i kar oraz ich podziału na rzecz poszczególnych funduszy.

5. Zarządy województw sporządzają i przesyłają sprawozdania w terminie do 45 dnia po upływie kwartału sprawozdawczego, oraz roczne w terminie do dnia 1 marca po upływie roku sprawozdawczego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6. GIOŚ raz w roku, w terminie do 30 marca, po roku sprawozdawczym przekazuje informację o karach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie otrzymanych sprawozdań, sporządza zbiorcze zestawienie i przesyła je w terminie do 60 dnia po upływie kwartału sprawozdawczego oraz roczne w terminie do dnia 15 maja po upływie roku sprawozdawczego do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów.

Objaśnienia szczegółowe:

Dział 1 Wniesione opłaty i kary oraz ich redystrybucja

Część 1.1. Otrzymane środki oraz ich redystrybucja

Wiersz I - stan środków na początek roku sprawozdawczego - winien obejmować posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie oraz akcje i udziały (według wartości nominalnej), faktycznie będących w posiadaniu urzędu marszałkowskiego według stanu na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczego lub pierwszy dzień kwartału sprawozdawczego, za który sprawozdanie to sporządza się. Kwota ogólna środków na początek roku sprawozdawczego winna zgadzać się z danymi z końca roku sprawozdawczego poprzedniego: przez analogię dotyczy to również poszczególnych kwartałów.

W wierszach od 1.1 do 1.4 - wpływy z opłat w roku sprawozdawczym - należy podać wpływy z opłat jako "należność główna" plus wartość nominalna akcji i udziałów, w podziale na dziedziny, zgodnie z ich brzmieniem. W wierszu 1.4 - pozostałe dziedziny należy m.in. uwzględnić ochronę przyrody.

Wiersze od 2.1 do 2.3 zgodne z treścią wierszy.

W wierszu 2.4 - wpływy z tytułu błędnych wpłat podlegających zwrotowi - wykazać należy wpływy wymagające wyjaśnienia co do ich pochodzenia i zakwalifikowania, bądź do podziału lub zwrotu. Rozliczenie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

W wierszu 2.5 - pozostałe wpływy - należy ujmować wpływy takie jak dobrowolne wpłaty, nawiązki, itp., które podlegają ustawowemu podziałowi na fundusze.

Wiersz III - wydatki w okresie sprawozdawczym - wiersz 3 obejmują przekazane środki z tytułu ustawowego podziału wpływów z opłat na rzecz gminnych, powiatowych, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu

Wiersze 4, 5,6 zgodne z treścią wierszy.

Wiersz 7 - wydatki związane z odsetkami za przeterminowane wpłaty opłat - w razie nieterminowego przekazania wpływów, podaje się w tym wierszu odsetki za zwłokę, określone w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wiersz IV - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - oblicza się następująco: wiersza I + wiersz II - wiersz III.

Wiersz V - kary przeznaczone na rzecz - wartości te podaje NFOŚiGW raz w roku, ze sprawozdań OS-2b -Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Wiersz VI - wpływy środków pochodzących z opłat i kar - kwota wynikająca z sumy wartości pochodzących z opłat i kar (wiersz 1 + wiersz V).

Dział II - Podział otrzymanych wpływów z tytułu opłat w roku sprawozdawczym na rzecz funduszy gminnych i powiatowych, wojewódzkich i Narodowego.

W dziale II wiersz 1 kol. 3,5,7,9 następuje podział otrzymanych środków ze względu na dziedziny, jak również na fundusze ( dane przeniesione z działu I wiersz - 1).

Dział II wiersz 2 - wpływy z tytułu odsetek karnych i bankowych - zawiera wpływy z tytułu odsetek karnych oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych. Te ostatnie powiększone o wpływy z odzyskanych kosztów postępowań egzekucyjnych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe funduszy.

Dział II wiersz 4 kol.1 jest sumą wierszy 1,2,3, jak również sumą kol. 3,5,7 i 9.

Dział II kol. 2,4,6,8 należy podać udział % kwot z tytułu opłat na rzecz poszczególnych funduszy.

Dział III - Zobowiązania Zarządu Województwa wobec poszczególnych funduszy

W wierszu 1 - wpływy w roku sprawozdawczym - należy wykazać kwoty wpływów w roku sprawozdawczym, które są na rachunku urzędu marszałkowskiego i zostały podzielone odpowiednio dla każdego z funduszy, zgodnie z wyliczeniami zawartymi w dziale II wiersz 4 rubryki,3,5,7,9 i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r -Prawo ochrony środowiska.

W wierszu 2 - zobowiązania z tytułu podziału wpływów według stanu na 31 grudnia 200....r. - należy wykazać kwoty zobowiązań Zarządu Województwa wobec każdego z funduszy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy, łącznie z przejętymi akcjami i udziałami.

W wierszu 3 - przekazane środki (środki pieniężne - przelewy oraz akcje i udziały) dokonane w roku sprawozdawczym - razem - należy podać wszystkie przekazane faktycznie środki pieniężne, akcje i udziały w okresie roku sprawozdawczego (zbiorczo), na rzecz wszystkich funduszy.

Wyliczenie wiersza 4 "Pozostaje do przekazania .." - kwotę otrzymuje się poprzez odjęcie od sumy kwot wykazanych w wierszach 1 i 2 kwoty wykazanej w wierszu 3, w danej rubryce.

Sprawdzenie poprawnego wypełnienia danych działu III - uzyskuje się poprzez poziome i pionowe podsumowanie kwot zawartych w wierszach od 1 do 3 i rubrykach 3,5,7,9, przy czym kwota podana w wierszu 4, rubryce 1 jest liczbą kontrolną (tzn. w rubryce 1 suma wiersza 1 i 2 pomniejszona o wiersz 3 powinna być tą samą, jaka wynika z podsumowania rubryk 3,5,7,9 w wierszu 4.

Dział IV - Informacja o zawartych w okresie sprawozdawczym ugodach dotyczących przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności z tytułu opłat i kar oraz ich podziału na rzecz poszczególnych funduszy.

Dział ten dotyczy województw, w których wystąpiły przypadki restrukturyzacji wierzytelności dotyczących opłat i kar na akcje i udziały dłużników, ich przejęcie i przekazanie poszczególnym funduszom.

Zawarte umowy winny być ujmowane w kolejności ich wpływu odpowiednio w rubrykach od 1 do 7 za okres sprawozdawczy.

O ile przekazano funduszom należne im pakiety akcji i udziałów, winno to znaleźć wyraz w rubrykach następnych, tj. od 8 do 12. Podstawą są stosowne dokumenty przejęcia.

Uwagi końcowe

W przypadku wystąpienia różnic w powiązaniu danych z roku poprzedniego z rokiem sprawozdawczym należy zamieścić opisowe wyjaśnienia przyczyn powstałych niezgodności.

187. OŚ-4g - sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

188. OŚ-4p - sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

189. OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

190. OŚ-21 - zestawienie zasobów i danych o złożu

grafika

191. OŚ-22 - zestawienie zmian zasobów złoża

grafika

192. OŚ-23 - roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża

grafika

193. OŚ-24 - zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

grafika

194. OŚ-25 - zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

grafika

195. OŚ-26 - sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych

grafika

196. OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych

grafika

197. OŚ-28 - zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych, wód o właściwościach leczniczych i wód termalnych

grafika

198. OŚ-29/k - kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska

grafika

199. MZ-01 - kwartalne sprawozdanie z zakresu i rodzaju świadczeń zdrowotnych nabywanych przez kasy chorych

grafika

200. MZ-06 - roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych

grafika

201. MZ-10A - roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, aptekarza, pielęgniarki i położnej

grafika

202. MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

grafika

203. MZ-11S - roczne sprawozdanie o opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą

grafika

204. MZ-12 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej

grafika

205. MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

grafika

206. MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

grafika

207. MZ-15 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego oraz zakładach (oddziałach) leczenia środowiskowego (domowego)

grafika

208. MZ-16 - roczne sprawozdanie o leczonych w zakładzie lecznictwa odwykowego (poradnia, przychodnia)

grafika

209. MZ-17 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji uzależnionych

grafika

210. MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży

grafika

211. MZ-26 - roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej

grafika

212. MZ-29 - sprawozdanie o działalności zakładu stacjonarnej niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej

grafika

213. MZ-30 - roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej

grafika

214. MZ-35 - roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

grafika

215. MZ-35A - roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących

grafika

216. MZ-42 - roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

grafika

217. MZ-45 - sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

grafika

218. MZ-45A - sprawozdanie z zatrudnienia

grafika

219. MZ-46 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej

grafika

220. MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku

grafika

221. MZ-49 - sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej

grafika

222. MZ-50 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy

grafika

223. MZ-52 - sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony radiologicznej i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości

grafika

224. MZ-53 - roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży

grafika

225. MZ-54 - roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych

grafika

226. MZ-55 - dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach

grafika

227. MZ-56 - dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi

grafika

228. MZ-57 - sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości

grafika

229. MZ-58 - sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę i odrę

grafika

230. MZ-76 - roczne sprawozdanie z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz ich wyrobu i przerobu

grafika

231. MZ-88 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia

grafika

232. MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych

grafika

233. MZ-101 - karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego

grafika

MZ/N-1a *)

KARTA

zgłoszenia nowotworu złośliwego

wzór

MZ/Szp-11

KARTA STATYSTYCZNA SZPITALNA OGÓLNA

wzór

Objaśnienia do wypełniania karty statystycznej szpitalnej ogólnej (MZ/Szp-11) wraz z formatem przekazywania danych

Uwaga: W części zatytułowanej "Dane pacjenta" znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie na potrzeby wewnętrzne szpitala.

Punkt - "Części systemu resortowych kodów" - poszczególne (I i V) części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych należy wypełniać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz. 1880).

Punkt - "Kod położenia jednostki organizacyjnej" - kod terytorialny położenia jednostki organizacyjnej udzielającej świadczenia.

Punkt - "Księga Główna" - na poziomie tego punktu należy wpisać: rok, którego dotyczy numer pacjenta w Księdze Głównej, i numer Księgi Głównej.

Punkt - "Data wystawienia skierowania" - datę należy wpisać cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień. Brak "daty wystawienia skierowania" może wystąpić tylko w przypadku przyjęcia do szpitala w trybie nagłym bez skierowania.

Punkt - "Data wpisu do księgi oczekujących" - datę należy wpisać cyframi arabskimi w następującej kolejności: rok, miesiąc, dzień. Musi być wpisana w przypadku pacjenta zarejestrowanego w księdze oczekujących.

Punkt - "Data przyjęcia do szpitala" - datę należy wpisać cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Punkt - "Data wypisu ze szpitala (zgonu)" - należy wpisać cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Punkt - "Płeć" - płeć osoby hospitalizowanej należy podać przez wpisanie odpowiedniej kategorii.

Punkt - "Numer w Księdze Głównej" - należy wpisać numer pacjenta w Księdze Głównej, nie wykorzystując ostatniej pogrubionej kratki. Na kartach statystycznych dla noworodków należy wpisać numer matki w Księdze Głównej, a w ostatniej pogrubionej kratce cyfrę "1" - dla jednego (pierwszego) noworodka, a cyfrę "2" lub dalszą dla drugiego i kolejnych noworodków, przy ciąży mnogiej.

Punkt - "Kod gminy TERYT" - należy wpisać odpowiedni (siedmiocyfrowy) symbol miejsca zamieszkania w oparciu o aktualny "Wykaz symboli terytorialnych jednostek administracyjnych kraju" opracowany przez GUS.

Punkt - "Data urodzenia" - datę urodzenia należy wpisać cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Punkt - "Kod płatnika" - należy wpisać kod kasy chorych lub innego płatnika.

Punkt - "Tryb przyjęcia" - należy wpisać właściwą kategorię.

Punkt - "Tryb wypisu" - należy wpisać właściwą kategorię.

Punkt - "W przypadku zgonu podać przyczyny według karty zgonu" - w punkcie tym należy wpisać zgodnie z kartą zgonu przyczyny: bezpośrednią, wtórną i wyjściową i podać symbol (kod) jednostki chorobowej według ICD-10.

Punkt - "Przebywał na oddziale" - "Data przyjęcia na oddział" - datę należy wpisać cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień. "Kod" - VII i VIII część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania).

"Data wypisu z oddziału" - datę należy wpisać cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Punkt - "Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego" - w punkcie tym należy wpisać (na górnym poziomie) tę chorobę lub sytuację wpływającą na stan zdrowia lub kontakt ze służbą zdrowia (Rozdział XXI), którą lekarz uznał za główną przyczynę hospitalizacji.

Punkt - "Choroby współistniejące" - w punkcie tym należy wpisać trzy najważniejsze według lekarza choroby, poza główną przyczyną hospitalizacji, które również były przedmiotem postępowania medycznego.

Punkt - "Zabiegi operacyjne i procedury" - w punkcie tym należy wpisać przeprowadzone zabiegi operacyjne lub procedury według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych - drugiej polskiej edycji z aneksem, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1999.

Nie należy wpisywać badań laboratoryjnych oraz badań i porad lekarskich, konsultacji (kody 89.00-89.07).

Zgromadzone w formie elektronicznej dane należy przekazywać według następującego formatu przekazywania danych.

PoziomZnacznikiKrotnośćNazwaFormat [WartośćOpisOgraniczenia i inne zależności
ElementAtrybutydomyślna]
0mz : komunikat1KomunikatElement główny komunikatu
xmlns : mz1Przestrzeń nazwDefiniuje przestrzeń nazw (namespace)Zawiera stałą wartość: http://www.csioz.gov.pl/start/xml
typ1Typ komunikatu6 znaków (duże litery)Identyfikuje rodzaj przesyłu oraz decyduje o szczegółach składniPrzyjmuje wartość "SZP 11"
wersja1Numer wersjiDo 2 cyfr + kropka + 2 cyfryNumer wersji komunikatu - może decydować o szczegółach składniPrzyjmuje wartość "1.03"
1mz : producent0-1ProducentElement zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat
nazwa1Nazwa producentaDo 20

znaków

Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe
wersja1Wersja oprogramowaniaDo 10 znakówWersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat
nr0-1Numer seryjnyCiąg znakówNumer dodatkowo precyzujący oprogramowanie, które wygenerowało komunikat
e-adres0-1Adres elektronicznyDo 40 znakówAdres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu
2mz : dokument1DokumentElement obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu
id1Identyfikator dokumentuLitera D i numer (do 9 cyfr)Nadawany przez wysyłającego, unikalny u niego numer dokumentu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentuTen sam identyfikator dokumentu obejmuje wszystkie fragmenty sprawozdania określonego poprzez numer i okres, którego dotyczy, w elemencie sprawozdanie. Fragmenty te mogą być przesyłane w odrębnych komunikatach.
nr1Numer przesłaniaNumer (cyfry) [1]Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym idPierwsze przesłanie dokumentu ze sprawozdaniem lub jego częścią za określony okres powinno mieć numer 1; przesłania o kolejnych numerach zawierają uzupełnienia lub korekty dokonywane przed "zamknięciem" bieżącego sprawozdania.
zakres0-1Zakres danych1 duża litera

[C]

Określenie, czy przekazywane dane stanowią nową całość dokumentu, czy jego fragmentyC - nowa całość dokumentu - należy zastąpić wszystkie dokumenty o mniejszych numerach nr i tym samym id (a więc dotyczących tego samego sprawozdania), całością aktualnego dokumentu;
F - fragmenty - przekazane dane są uzupełnieniem lub korektą danych (niezamkniętego sprawozdania), przekazanych w poprzednich dokumentach o tym samym id
tryb0-1Tryb przesłania1 duża litera

[N]

Określenie, czy przekazywane dane "zamykają" sprawozdanie (są ostatnim fragmentem danych dotyczących sprawozdania), czy też jeszcze nie zamykają go (N)Po otrzymaniu wskaźnika "Z", odbiorca może traktować sprawozdanie jako kompletne (chyba że nadawca i odbiorca postanowią inaczej). Jeżeli pojawi się konieczność przesłania korekt, odbywa się to poprzez odrębne sprawozdanie korygujące (z nowym id dokumentu).
Wskaźnik "N" oznacza, że przekazywanie danych dotyczących bieżącego sprawozdania będzie kontynuowane w kolejnych komunikatach o tym samym id dokumentu.
data1Data dokumentuRRRR-MM-DDData przygotowania dokumentu w postaci komunikatu elektronicznego
mz : nadawca1Nadawca dokumentuDane nadawcy dokumentu
3mz : podmiot1Dane

identyfikacyjne nadawcy

Dane identyfikujące nadawcę
typ0-1Typ symbolu1 cyfra [0]Typ symbolu identyfikującego nadawcę0 - 9 pierwszych

cyfr numeru

REGON;

1 - 12 cyfr (9

cyfr REGON + 3

cyfry id

komórki

organizacyjnej);

2 - 11 cyfr (9

cyfr REGON + 2

cyfry id

jednostki

organizacyjnej);

symbol1Symbol nadawcySymbol identyfikujący nadawcę, odpowiedni dla typu symbolu
2mz : odbiorca1Odbiorca

dokumentu

Dane odbiorcy dokumentu
3mz : podmiot1Dane identyfikacyjne odbiorcyDane identyfikujące odbiorcę
typ0-1Typ symbolu1 cyfra [0]Typ symbolu identyfikującego odbiorcę0 - 9 pierwszych

cyfr numeru

REGON;

1 - 12 cyfr (9

cyfr REGON + 3

cyfry id

komórki

organizacyjnej);

2 - 11 cyfr (9

cyfr REGON + 2

cyfry id

jednostki

organizacyjnej);

9 - inny symbol

ustalony

między nadawcą

a odbiorcą.

symbol1Symbol odbiorcySymbol identyfikujący odbiorcę, odpowiedni dla typu symbolu
2mz : sprawozdanie1SprawozdanieZestaw danych objętych sprawozdaniem
symbol0-1Symbol sprawozdaniaCiąg znakówUzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdaniaWystępuje tylko wtedy, gdy został uzgodniony między stronami.
korekta0-1Wskaźnik korekty1 duża litera

[S]

Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S), czy jego korekta (K)Jeżeli jest to sprawozdanie korygujące, a więc dotyczące "zamkniętego" już sprawozdania okresowego, wskaźnik przyjmuje wartość "K".
data1Data sprawozdaniaRRRR-MM-DDData przygotowania tej części sprawozdania
3mz : okres1Okres sprawozdawczyDane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie
typ0-1Typ okresu sprawozdawczego1 duża litera

[M]

Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane daneR - rok, K - kwartał, M - miesiąc, P - pół miesiąca
rok1Rok4 cyfryRok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy
nr1Numer okresuDo 2 cyfrNumer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1-24)
data-od0-1Początek okresu sprawozdawczegoRRRR-MM-DDData pierwszego dnia okresu sprawozdawczegoDla celów kontrolnych
data-do0-1Koniec okresu sprawozdawczegoRRRR-MM-DDData ostatniego dnia okresu sprawozdawczegoDla celów kontrolnych
3mz : komorka-org0-1Komórka sprawozdającaZestaw danych identyfikujących świadczeniodawcę, którego dotyczy sprawozdanieJeżeli zostanie określona, to wszystkie dane sprawozdania dotyczą tego świadczeniodawcy, chyba że w ramach elementu

mz:usluga zostanie określona inna

mz : komorka - org dla tej usługi.

regon1Nr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON
jednostka0-1Nr jednostki organizacyjnej2 cyfryNumer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)Nie musi być określona w tym miejscu - może być sprecyzowana w elemencie mz:usluga.
teryt0-1Kod TERYT7 cyfrKod TERYT gminy - miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnejNie musi być określony w tym miejscu - może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga.
nr0-1Nr komórki3 cyfryNumer komórki organizacyjnej (część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)Nie musi być określony w tym miejscu - może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga.
typ0-1Typ komórki organizacyjnej4 cyfryKod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)Nie musi być określony w tym miejscu - może być sprecyzowany w elemencie mz:usluga.
2mz : pozycja0-nPozycja dokumentuZestaw danych opisujących pozycję dokumentuKrotność = 0 ma sens wtedy, gdy jest to zamknięcie sprawozdania bez przekazania dodatkowych danych, a więc tryb w mz:dokument powinien mieć wartość "Z".
id1Identyfikator pozycjiLitera P i numer (do 9 cyfr)Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego, chyba że powiązany z trybem U lub PNawet w trybie U lub P nie może się powtarzać w ramach jednego komunikatu, natomiast może - w różnych komunikatach dotyczących tego samego sprawozdania.
tryb0-1Typ przesłania1 duża litera

[D]

Określa - czy przesyłane dane mają być dopisane, usunięte czy poprawioneD - dodanie pozycji;

U - usunięcie pozycji;

P - poprawienie pozycji dokumentu (zastąpienie poprzedniego zestawu danych o określonym id - nowym)

3mz : swiadczenie1ŚwiadczenieZestaw danych charakteryzujących pobyt w szpitalu
typ0-1Typ świadczenia1 znak

[2]

Kod typu świadczeniaNie musi wystąpić. Dotyczy zawsze opieki stacjonarnej.
platnik0-1Płatnik2 cyfryKod płatnika zgodnie z kartą statystyczną szpitalnąGdy płatnikiem jest kasa chorych, może nie wystąpić, gdyż kasa jest określona jako mz:ubezpieczenie w elemencie mz:pacjent.
4mz : zlecenie0-1ZlecenieZestaw danych charakteryzujących fazę zlecenia świadczenia
data1Data wystawieniaRRRR-MM-DDData wystawienia skierowania
5mz : komorka - org0-1Komórka organizacyjnaDane identyfikujące świadczeniodawcę lub jego komórkę organizacyjną, w której zlecono wykonanie świadczenia
regon1Nr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGON
nr0-1Nr komórki3 cyfryNr komórki organizacyjnej
4mz : pacjent1PacjentZestaw danych związanych z pacjentem, któremu udzielono świadczenia
5mz : ubezpieczenie1Ubezpieczenie pacjenta
kod-kasy1Kod kasy chorych2 cyfryIdentyfikator kasy chorych, w której ubezpieczony jest pacjent
5mz : pacjent-stat1Dane demograficzneZestaw danych o pacjencie dla analiz statystycznych
urodz1Data urodzeniaRRRR-MM-DDData urodzenia pacjenta
plec1Płeć pacjenta1 znakOznaczenie płci pacjenta
teryt1Gmina zamieszkania7 cyfrKod TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta
4mz : ksiega0-1Dane księgi przyjęćNumery z księgi przyjęć dotyczące świadczenia
rok1Rok księgi4 cyfryRok, którego dotyczą numery
nr0-1Nr księgi2 cyfry [00]Nr księgi przyjęć u świadczeniodawcy
poz1Nr w księdzeDo 5 cyfrNumer pozycji w księdze przyjęć
nr-dziecka0-1Nr dziecka1 cyfraNr kolejny urodzonego dziecka (dla bliźniąt)
4mz : kolejka0-1Dane księgi oczekującychDane związane z księgą oczekujących
data1Data zapisuRRRR-MM-DDData wpisania do księgi oczekujących
4mz : przyjęcie0-1PrzyjęcieDane dotyczące fazy przyjęcia
data1Data przyjęciaRRRR-MM-DDData przyjęcia do szpitalaZgodna z datą rozpoczęcia pierwszego pobytu na oddziale (mz:usługa)
tryb1Tryb przyjęcia1 cyfraTryb przyjęcia do szpitala
4mz : wypis0-1WypisDane dotyczące fazy wypisu
data1Data wypisuRRRR-MM-DDData wypisu ze szpitalaZgodna z datą zakończenia ostatniego pobytu na oddziale (mz:usługa)
tryb1Tryb wypisu1 cyfraTryb wypisu ze szpitala
5mz : przyczyna-zgonu0-1Przyczyny medyczne zgonuZestaw przyczyn dotyczących zgonuTylko jeżeli nastąpił zgon pacjenta.
bezposrednia1Bezpośrednia przyczyna zgonu4 znakiKod określający bezpośrednią przyczynę zgonu
wtorna0-1Wtórna przyczyna zgonu4 znakiKod określający wtórną przyczynę zgonu
wyjsciowa0-1Wyjściowa przyczyna zgonu4 znakiKod określający wyjściową przyczynę zgonu
4mz : usluga1-nUsługaZestaw danych związanych z pobytem na oddziale
data1Data rozpoczęcia usługiRRRR-MM-DDData przyjęcia na oddział
data-do1Data zakończenia usługiRRRR-MM-DDData wypisu z oddziału
kod0-1Kod rejestrowy1 cyfra + kropka + do 4 cyfr [1.1]Kod jednostkowego świadczenia zdrowotnego
5mz : komorka - org0-1Komórka organizacyjnaDane szczegółowe identyfikujące świadczeniodawcęMuszą wystąpić, jeżeli nie określono ich w elemencie mz:sprawozdanie.

Mogą wystąpić, jeżeli inne niż określono w elemencie mz:sprawozdanie.

regon0-1Nr REGON9 cyfrPierwsze 9 cyfr numeru REGONWystępuje tylko wtedy, gdy nie określono go w elemencie

mz:sprawozdanie

jednostka0-1Nr jednostki organizacyjnej2 cyfryNumer jednostki organizacyjnej ZOZ-u (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)Występuje wtedy, gdy nie określono go w

mz: sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie

teryt0-1Kod TERYT7 cyfrKod TERYT gminy - miejsca prowadzenia działalności jednostki organizacyjnejWystępuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie
nr0-1Nr komórki3 cyfryNr komórki organizacyjnejWystępuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie.
typ0-1Typ komórki organizacyjnej4 cyfryKod typu specjalności komórki organizacyjnej (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)Występuje wtedy, gdy nie określono go w mz:sprawozdanie lub gdy inny niż w mz:sprawozdanie
5mz : przyczyna1Przyczyna medycznaPrzyczyna medyczna udzielenia świadczenia
katalog0-1Kod katalogu przyczyn2 znaki [10]Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznychNa razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie "10" (ICD-10).
kod1Kod przyczyny4 znakiKod przyczyny medycznej
6mz : przyczyna-inna0-nPrzyczyna medyczna współistniejącaIstotne współistniejące przyczyny medyczne udzielenia świadczenia
typ0-1Typ współprzyczyny1 cyfra [0]Kod określający, czego dotyczy współprzyczyna medyczna0-choroba współistniejąca,

1-przyczyna urazu,

2-kod dodatkowy przyczyny.

katalog0-1Kod katalogu przyczyn2 znaki [10]Kod klasyfikacji zawierającej kody przyczyn medycznychMa razie wykorzystywany jest wyłącznie katalog o kodzie "10" (ICD-10).
kod1Kod przyczyny4 znakiKod przyczyny medycznej określanej oprócz przyczyny zasadniczej
5mz : procedura0-nProcedura medycznaZestaw danych opisujących procedurę medyczną wykonaną w ramach hospitalizacji
katalog0-1Katalog kodu procedury2 znaki [09]Kod katalogu, z którego wchodzi kod procedury medycznej
kod1Kod procedurydo 8 cyfrKod wykonanej procedury
ilosc0-1Ilość powtórzeńliczba

[1]

Liczba powtórzeń procedury o określonym kodzie

Objaśnienia:

1) RRRR-MM-DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne - numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie - numer dnia w miesiącu.

2) Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0.

MZ/Szp-11B

KARTA STATYSTYCZNA PSYCHIATRYCZNA

wzór

234. KNUiFE-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń

grafika

235. KNUiFE/AI-03 - sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych

grafika

236. MN-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii

grafika

237. MN-02 - sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 4

1. LOT-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze, sieci i przewozach w transporcie lotniczym rozkładowym

grafika

2. LOT-2 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze i przewozach w transporcie lotniczym nierozkładowym

grafika

3. ŁP-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

grafika

4. ŁP-2 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych

grafika

5. ŁP-3 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji

grafika

6. ŁT-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych

grafika

7. ŁT-1mk - Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej

grafika

8. ŁT-1mp - Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej-łączach głównych

grafika

9. ŁT-2 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonentów telewizji kablowej

grafika

10. ŁT-3 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących

grafika

11. ŁT-4 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji i usługach telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym

grafika

12. ŁT-5 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach w zakresie radiokomunikacji

grafika

13. ŁT-6 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i łączach głównych w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.

grafika

14. ŁT-7 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i usługach radiokomunikacyjnych oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów poza TP S.A.

grafika

15. ŁT-10 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej

grafika

16. MT-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra

grafika

17. PKP-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego

grafika

18. PKP-2 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym

grafika

19. PKP-2a - Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym

grafika

20. PKP-3 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym

grafika

21. PKP-3a - Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym

grafika

22. PKP-4 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno-ekonomicznych taboru kolejowego

grafika

23. PKP-5 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej

grafika

24. PKP-6 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym

grafika

25. PERN-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych

grafika

26. PL-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP "Porty Lotnicze"

grafika

27. PL-2 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym

grafika

28. TL-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanego taboru lotniczego w GILC

grafika

29. TWS-1 - Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych

grafika

30. Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej

grafika

31. Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytku nowe budynki mieszkalne

grafika

32. Zestawienie tabelaryczne - imienne dane o statkach wraz z danymi w postaci numerycznej

grafika

33. Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich

grafika

1 § 1 ust. 1 pkt 19 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 68a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 98 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 106a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 106b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 106c dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
7 § 1 ust. 1 pkt 106d dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
8 § 1 ust. 1 pkt 106e dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
9 § 1 ust. 1 pkt 106f dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
10 § 1 ust. 1 pkt 106g dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
11 § 1 ust. 1 pkt 106h dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
12 § 1 ust. 1 pkt 106i dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
13 § 1 ust. 1 pkt 106j dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
14 § 1 ust. 1 pkt 106k dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
15 § 1 ust. 1 pkt 106l dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
16 § 1 ust. 1 pkt 106m dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
17 § 1 ust. 1 pkt 106n dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
18 § 1 ust. 2 pkt 13-19 uchylone przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
19 § 1 ust. 2 pkt 21a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
20 § 1 ust. 2 pkt 21b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
21 § 1 ust. 2 pkt 21c dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
22 § 1 ust. 2 pkt 30-36 uchylone przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
23 § 1 ust. 2 pkt 38-40 uchylone przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
24 § 1 ust. 2 pkt 42-44 uchylone przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
25 § 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.
26 § 2 ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
27 § 2 ust. 3 pkt 55a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
28 § 2 ust. 3 pkt 55b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
29 § 2 ust. 3 pkt 55c dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
30 § 2 ust. 3 pkt 55d dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
31 § 2 ust. 3 pkt 55e dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
32 § 2 ust. 3 pkt 55f dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
33 § 2 ust. 3 pkt 55g dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
34 § 2 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
35 § 2 ust. 12 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
36 § 2 ust. 13 pkt 36 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.03.51.444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2003 r.
37 § 2 ust. 13 pkt 37 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.03.51.444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2003 r.
38 § 2 ust. 13 pkt 38 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.03.51.444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2003 r.
39 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.

40 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.
41 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U.03.51.444) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.127.1174) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. (Dz.U.03.157.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2003 r.