Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1085

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji

Na podstawie art. 3f ust. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wynagrodzenie za udział w pracach oraz realizację zadań Rady do Spraw Repatriacji, zwanej dalej "Radą", wynosi:
1) 3000 zł miesięcznie dla przewodniczącego Rady;
2) 2500 zł miesięcznie dla wiceprzewodniczącego Rady;
3) 1500 zł miesięcznie dla każdego z pozostałych członków Rady.
2.  W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Rady wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady, w których członek nie uczestniczył w danym miesiącu.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.