Określenie wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.33.152

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82) zarządza się, co następuje:
1. 1
Wpis od sprzeciwu od ugody bankowej zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym wynosi 500 zł.
2.
Od wniosku o rozwiązanie ugody bankowej pobiera się wpis określony w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 października 1994 r. (Dz.U.94.119.575) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.