Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.154.753

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. *

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2005 r. (Dz.U.05.68.609), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

..................................................

Na podstawie art. 37 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189) oraz art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej wynosi:
1)
do 10.000 zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł;
2)
od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10.000 zł - 7%;
3)
od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł - 3.600 zł, a od nadwyżki ponad 50.000 zł - 6%;
4)
powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł - 6.600 zł, a od nadwyżki ponad 100.000 zł - 5%, nie więcej jednak niż 100.000 zł.
§  2. 
Jeżeli przewiduje się wpis w postaci ułamkowej części, to wpis ten nie może wynosić mniej niż 15 zł.
§  3. 
Wpis tymczasowy określa się w granicach od 20 zł do 500 zł, chyba że rozporządzenie przewiduje inne granice tego wpisu.
§  4. 
1. 
Wpis stały w kwocie 15 zł pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
1)
oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika lub biegłego,
2)
skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego lub osoby trzeciej oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
3)
przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
4)
wynagrodzenia biegłego,
5)
należności świadka.
2. 
Wpis stały w kwocie 15 zł pobiera się od wniosku o:
1)
przeprowadzenie postępowania pojednawczego,
2)
zabezpieczenie dowodów.
§  5. 
Wpis tymczasowy w granicach od 60 zł do 200 zł określa się od wniosku w sprawie o:
1)
uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
2)
uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym,
3)
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed takim sądem.
§  6. 
1. 
Jeżeli wartość przedmiotu ugody przewyższa wartość przedmiotu sprawy przyjętej za podstawę obliczenia wpisu stosunkowego, pobiera się od tej nadwyżki dodatkowo piątą część wpisu stosunkowego. Na poczet tego dodatkowego wpisu zalicza się połowę wpisu uiszczonego od pisma wszczynającego postępowanie w tej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej. Zwrotowi podlega jedynie nadwyżka, która pozostała po takim zaliczeniu.
2. 
Dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wartości przedmiotu ugody zawartej w postępowaniu pojednawczym. Na poczet tego wpisu zalicza się wpis uiszczony od wniosku o przeprowadzenie tego postępowania.

Przepisy ogólne

§  7. 
1. 
Cały wpis pobiera się od:
1)
pozwu głównego i wzajemnego,
2)
interwencji głównej,
3)
apelacji,
4) 1
 skargi kasacyjnej,
5)
skargi o wznowienie postępowania,
6)
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,
7) 2
 skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
2. 
W sprawach o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się cały wpis obliczony od wartości zasądzonego roszczenia. W razie nakazania eksmisji jednego z małżonków, przyznania mieszkania jednemu małżonkowi, podziału wspólnego mieszkania albo podziału wspólnego majątku pobiera się wpis w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
§  8. 
Połowę wpisu pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.
§  9. 
1. 
Czwartą część wpisu pobiera się od:
1)
pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
2)
wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego wydanego za granicą,
3) 3
 wniosku o wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym.
2. 
Trzy czwarte części wpisu pobiera się od:
1)
zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym,
2)
powoda, w razie wniesienia przez pozwanego w terminie sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.
3. 
Piątą część wpisu pobiera się od:
1)
interwencji ubocznej, jeżeli zgłoszenie nie jest połączone z inną czynnością procesową podlegającą wpisowi,
2)
zażalenia, jeżeli nie jest połączone z innym środkiem zaskarżenia.
§  10. 
Jeżeli zażalenie zostało złożone lub interwencja uboczna została zgłoszona przed ustaleniem wpisu ostatecznego, wpis od zażalenia lub interwencji ubocznej oblicza się według ustalonego wpisu tymczasowego.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

§  11. 
Wpis tymczasowy w granicach od 30 zł do 600 zł określa się od pozwu w sprawie o:
1)
ochronę dóbr osobistych,
2)
ochronę praw autorskich,
3)
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
4)
unieważnienie małżeństwa,
5)
rozwiązanie przysposobienia,
6)
rozwód,
7)
zaprzeczenie ojcostwa,
8)
zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.
§  1114
 Wpis stały w kwocie 500 zł pobiera się od pozwu w sprawie o separację.
§  12. 
1. 
Wpis stały w kwocie 80 zł pobiera się od pozwu w sprawie o:
1)
naruszenie posiadania,
2)
opróżnienie lokalu mieszkalnego,
3)
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
4)
uchylenie uchwały organu spółdzielni,
5) 5
 uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.
2. 
Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od pozwu w sprawie o:
1)
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej,
2)
opróżnienie lokalu użytkowego.
§  13. 
Wpis uiszczony od powództwa cywilnego pozostawionego przez sąd karny bez rozpoznania zalicza się przy wytoczeniu tego powództwa przed sąd cywilny, jeżeli pozew zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia sądu karnego o pozostawieniu powództwa cywilnego bez rozpoznania.

Sprawy gospodarcze

§  14. 
1. 
Wpis tymczasowy w granicach od 200 zł do 1.000 zł określa się od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki.
2. 
Wpis stały w kwocie 800 zł pobiera się od pozwu w sprawie wyłączenia wspólnika ze spółki.
§  15. 
Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór.
§  16. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska.
§  17. 
Wpis stały w kwocie 1.500 zł pobiera się od pozwu w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji.
§  18.  6
1.  7
 Wpis stały w kwocie 1.000 zł pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tych sprawach.
2.  8
 Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także od skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tych sprawach.
3. 
Wpis stały w kwocie 500 zł pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. 
Wpis stały w kwocie 50 zł pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.  9
 Wpis stały w kwocie 3.000 zł pobiera się od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach o zamówienie publiczne.

Postępowanie nieprocesowe

Przepisy ogólne

§  19. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że rozporządzenie przewiduje inną wysokość wpisu.
§  20. 
1.  10
 Od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i od skargi o wznowienie postępowania pobiera się taki sam wpis jak od wniosku o wszczęcie postępowania, a od zażalenia - piątą część tego wpisu.
2. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od apelacji i od skargi o wznowienie postępowania w sprawie, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu.
3. 
Wpis stały w kwocie 15 zł pobiera się od:
1)
zażalenia w sprawie, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu,
2)
zażalenia na czynność notarialną lub na odmowę dokonania tej czynności przez notariusza.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

§  21. 
1. 
Wpis stały w kwocie 50 zł pobiera się od wniosku w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej ukończonych lat osiemnastu lub mężczyźnie nie mającemu ukończonych lat dwudziestu jeden.
2. 
Wpis stały w kwocie 20 zł pobiera się od wniosku w sprawie o zmianę wyroku rozwodowego, w części dotyczącej władzy rodzicielskiej.
§  21111
 Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji.
§  22. 
Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku w sprawie o:
1)
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
2)
zwolnienie cudzoziemca od przedstawienia dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa.
§  23. 
1. 
Piątą część wpisu stosunkowego, obliczonego od wartości majątku podlegającego podziałowi, pobiera się od wniosku w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2. 
Połowę wpisu wymienionego w ust. 1 pobiera się, jeżeli podział majątku wspólnego zostaje dokonany na zgodny wniosek.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

§  24. 
1. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku w sprawie o:
1)
ustanowienie drogi koniecznej,
2)
rozgraniczenie nieruchomości,
3)
stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie,
4)
ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
5)
ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania,
6)
rozstrzygnięcie w sprawie dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.
2. 
Wpis przewidziany w ust. 1 pkt 5 ściąga się od zarządcy z dochodów uzyskanych z rzeczy, jeżeli wnioskodawca nie miał obowiązku jego uiszczenia.
§  25. 
Połowę wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie.
§  26. 
1. 
Piątą część wpisu stosunkowego, obliczoną od wartości przedmiotu współwłasności, pobiera się od wniosku w sprawie o zniesienie współwłasności.
2. 
Połowę wpisu wymienionego w ust. 1 pobiera się, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności.

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

§  27. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§  27112
 Wpis stały w kwocie 80 zł pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego.
§  28. 
Wpis stały w kwocie 20 zł pobiera się - jeżeli dotychczasowe prawa były ujawnione w księdze wieczystej - od wniosku o wpis:
1)
własności lub prawa użytkowania wieczystego, w wypadku gdy dotychczasowy właściciel (użytkownik wieczysty) zachował lub otrzymał na własność lub w użytkowanie wieczyste działkę w związku z podjęciem przez radę gminy uchwały określającej granice gruntów, na których realizowane będzie skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
2)
własności nieruchomości zamiennej przyznanej tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
3)
własności nieruchomości rolnej lub jej części nabytej w wyniku scalenia gruntów,
4)
własności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, nabytych przez dotychczasowych właścicieli tych gruntów.
§  29. 
Wpis stały w kwocie 20 zł pobiera się od wniosku o wpis:
1)
ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika, który zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,
2)
własności nieruchomości rolnej nabytej na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 1983 r. o przekazaniu gospodarstwa rolnego,
3)
ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika, który przekazał gospodarstwo rolne na podstawie umowy, o której mowa w pkt 2,
4)
własności na podstawie działu spadku lub zniesienia współwłasności, jeżeli prawa właścicieli lub spadkobierców były wpisane w księdze wieczystej,
5)
o zmianie pierwszeństwa prawa wpisanego,
6) 13
 połączenia nieruchomości lub jej części w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
7) 14
 (skreślony),
8)
własności nieruchomości nabytej w wyniku umowy:
a)
w celu wykonania umowy z następcą, przenoszącej własność gospodarstwa rolnego na następcę,
b)
darowizny lub dożywocia, zawieranej w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia.
§  30. 
Wpis stały łącznie w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o wpis:
1)
użytkowania wieczystego gruntu, własności budynku na tym gruncie oraz od wniosku o wpis hipoteki zabezpieczającej wierzytelność z tytułu nabycia własności tego budynku,
2)
własności nieruchomości wniesionej na pokrycie wkładu niepieniężnego w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, utworzonej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 268 i Nr 106, poz. 496).
§  31. 
Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku o wpis:
1)
własności (prawa użytkowania wieczystego), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
2)
ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
3)
przelewu lub innego przejścia prawa wpisanego.
§  32. 
Dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku o wpis:
1)
własności nabytej na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, jeżeli prawa współwłaścicieli lub spadkobierców nie były wpisane do księgi wieczystej,
2)
własności nieruchomości nabytej od Skarbu Państwa lub gminy,
3)
prawa użytkowania wieczystego nabytego na podstawie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste lub umowy o przedłużenie tego prawa,
4)
własności nieruchomości rolnej nabytej przez osobę należącą w chwili nabycia do kręgu osób uprawnionych do ustawowego dziedziczenia po zbywcy,
5)
własności nieruchomości rolnej, której nabycie zostało potwierdzone aktem własności ziemi,
6) 15
 hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej, hipoteki umownej łącznej lub przymusowej,
7)
na wniosek nabywcy hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia:
a)
reszty ceny sprzedaży nieruchomości nabytej od Skarbu Państwa lub gminy,
b)
reszty ceny sprzedaży nieruchomości rolnych,
c)
dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości rolnych zamienianych przez rolników,
d)
wierzytelności banku z tytułu udzielonego rolnikowi kredytu na kupno nieruchomości rolnej,
8)
praw osobistych i roszczeń osobistych,
9)
dożywocia.
§  33. 
Dwudziestą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku o wpis:
1)
własności nabytej na podstawie umowy przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na członka własności domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym z prawem do działki zajętej pod budowę,
2)
własności nabytej na podstawie umowy potwierdzającej przekształcenie się własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub we własność domu jednorodzinnego,
3)
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni),
4)
przejęcia przez bank regionalny wierzytelności zabezpieczonej hipoteką od zrzeszonego w nim banku spółdzielczego.
§  34. 
1. 
Wpis stosunkowy przewidziany w § 31, 32 i 33 oblicza się od wartości prawa przyjmowanego na koniec ostatniego kwartału za podstawę przy ustalaniu zobowiązania podatkowego od spadku i darowizny lub za podstawę przyjmowaną w tym czasie do wyliczenia opłaty skarbowej.
2. 
W sprawach, w których przepis ust. 1 nie ma zastosowania, podstawą obliczenia wpisu stosunkowego jest wartość prawa podana przez wnioskodawcę.
3. 
Wpis stosunkowy przewidziany w § 31, 32 i 33 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego poszczególnego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
4. 
Przy ustalaniu podstawy obliczenia wpisu stosunkowego nie odlicza się obciążeń.
§  35.  16
 Jeżeli połączenie nieruchomości lub jej części w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, następuje w związku z nabyciem własności, wpis stały pobiera się niezależnie od wpisu za dokonanie wpisu własności.
§  36. 
Od wniosku o wykreślenie praw, od których należy się wpis stosunkowy lub stały, pobiera się połowę wpisu, jaki uiszcza się od wpisu tych praw.
§  37.  17
 Od wniosku o złożenie wniosku i dokumentów do zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, która nie ma założonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu - pobiera się odpowiedni wpis przewidziany dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

§  38. 
1. 
Wpis stały w kwocie 20 zł pobiera się od wniosku o:
1)
stwierdzenie nabycia spadku,
2)
zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza,
3)
przyjęcie lub odrzucenie spadku.
2. 
Jeżeli zabezpieczenie spadku lub spis inwentarza następuje z urzędu lub na wniosek osoby nie mającej obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, należny wpis ściąga się z majątku spadkowego.
3. 
Od skargi na czynności komornika w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera się wpis przewidziany w § 44 pkt 2.
§  39. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się z majątku spadkowego za każdy rozpoczęty rok nadzoru nad zarządem majątkiem spadkowym, sprawowanym przez kuratora spadku lub zarządcę tymczasowego.
§  40. 
Wpis stały w kwocie 50 zł pobiera się za rozstrzygnięcie o wydaniu właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu. Wpis ten ściąga się z majątku spadkowego.
§  41. 
1. 
Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku w sprawie o:
1)
dział spadku,
2)
dział spadku połączony z postępowaniem o zniesienie współwłasności.
2. 
Podstawą obliczenia wpisu jest wartość spadku po odliczeniu długów spadkowych, a od wniosku wymienionego w ust. 1 pkt 2 - wartość majątku będącego przedmiotem obu połączonych postępowań.
3. 
Połową wpisu wymienionego w ust. 1 pobiera się, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku lub działu spadku i zniesienia współwłasności.
§  42. 
1. 
Piątą część wpisu tymczasowego pobiera się za zabezpieczenie praw do spadku po cudzoziemcu osób zamieszkałych w Polsce lub obywateli polskich zamieszkałych za granicą.
2. 
Podstawę obliczenia wpisu jest wartość majątku spadkowego, zatrzymanego na zabezpieczenie.
§  43. 
1. 
Wpis, o którym mowa w § 19 i § 38 ust. 1 pkt 1, od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku albo o wydanie postanowienia uzupełniającego w przedmiocie dziedziczenia gospodarstwa rolnego pobiera się również w wypadku, gdy stwierdzenie nabycia spadku następuje w sprawie o dział spadku.
2. 
Wpis, o którym mowa w § 19 i § 38 ust. 1 pkt 3, od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo uchyleniu się od skutków prawnych takiego oświadczenia pobiera się również w wypadku, gdy oświadczenie zostało odebrane w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku.
§  44. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się:
1)
za nadzór nad dozorem ustanowionym w toku wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
2)
od skargi na czynności komornika w toku wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza.

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

§  45.  18
1. 
Wpis stały w kwocie 1.000 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Wpis stały w kwocie 150 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców osoby fizycznej, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego - wpis stały wynosi 80 zł.
3. 
Wpis stały w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców - wpis stały wynosi 1.000 zł.
4. 
Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. 
Wpis stały w kwocie 400 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2.
6. 
Wpis stały w kwocie 150 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie wpisanego do rejestru przedsiębiorców.
7. 
W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę - pobiera się jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu spraw wpisy w różnej wysokości - pobiera się wpis wyższy.
8. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
9. 
Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2.
10. 
Wpis stały w kwocie 150 zł pobiera się od wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
11. 
Wpis stały w kwocie 150 zł pobiera się od wniosku o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.
12. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
13. 
Wpis stały w kwocie 300 zł pobiera się od wniosków innych niż wymienione w ust. 1, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
14. 
Od zażalenia pobiera się piątą część wpisu stałego.
§  45119
1. 
Wpis stały w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.
2. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów.
3. 
Wpis stały w kwocie 50 zł pobiera się od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.
4.  20
 Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od wniosku o wpis do rejestru zastawów zastawu wpisanego do prowadzonego przez bank rejestru zastawów.
§  46. 
Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku w sprawie o umorzenie utraconego dokumentu.
§  47. 
Dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku w sprawie o:
1)
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
2)
wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

§  48. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się:
1)
od wniosku o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie lub w toku postępowania,
2)
od wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego,
3)
od wniosku o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz o umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,
4)
od wniosku o ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela,
5)
od wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać,
6)
za udział sądu w wykonywaniu orzeczenia dotyczącego odebrania osoby.
§  49. 
Wpis stały w kwocie 30 zł pobiera się od:
1)
wniosku o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego,
2)
wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.
§  50. 
1. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się za każdy rozpoczęty rok sprawowania nadzoru nad zarządem ustanowionym w toku egzekucji z nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości.
2. 
Wpis, o którym mowa w ust. 1, pobiera się od zarządcy z dochodów nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa.
§  51. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości.
§  52. 
Od skargi na czynności komornika pobiera się wpis stały:
1)
jeżeli roszczenie nie ma charakteru majątkowego albo jeżeli wartość egzekwowanego roszczenia nie przewyższa kwoty 100 zł - w kwocie 10 zł,
2)
jeżeli wartość egzekwowanego roszczenia przewyższa kwotę 100 zł - w kwocie 50 zł.
§  53. 
Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się:
1)
od wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego lub innego roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie lub w toku postępowania,
2)
od wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub innego roszczenia majątkowego,
3) 21
 od wniosku o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
4)
w postępowaniu o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
5)
za udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości. Wpis ten oblicza się od ceny nabycia i uiszcza przed przysądzeniem własności,
6)
od wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika,
7)
od zażalenia.
§  54.  22
1. 
Dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się:
1)
od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
2)
od wniosku o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości,
3)
od wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono,
4)
od wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
5)
za zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenie do planu zmian lub uzupełnień.
2. 
Wpis, o którym mowa w ust. 1, oblicza się:
1)
w wypadkach przewidzianych w pkt 1, 2 i 4 - od wartości egzekwowanego roszczenia,
2)
w wypadku przewidzianym w pkt 3 - od sumy wkładu,
3)
w wypadku przewidzianym w pkt 5 - od sumy wydzielonej na zaspokojenie wierzycieli, a ściąga się przez potrącenie z tej sumy.

Postępowanie upadłościowe, układowe i naprawcze 23

§  55.  24
 Wpis stały w kwocie 200 zł pobiera się od:
1)
wniosku o ogłoszenie upadłości,
2)
oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
3)
zażalenia.
§  56. 
Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od:
1)
zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału,
2)
wniosku wierzyciela o uchylenie układu,
3)
przyznania prawa nabycia przedsiębiorstwa upadłego.
§  57. 
Piątą część wpisu stosunkowego obliczonego od wartości przedmiotu zaskarżenia pobiera się od sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności.
§  58. 
Wpis stały, o którym mowa w § 52, pobiera się od skarg na czynności komornika lub notariusza w toku postępowania upadłościowego.
§  59. 
1. 
Za przeprowadzenie postępowania upadłościowego pobiera się:
1)
cały wpis stosunkowy - w razie ukończenia postępowania upadłościowego przez podział masy,
2)
dwie piąte części wpisu stosunkowego - w razie zakończenia postępowania przez zawarcie układu,
3)
wpis w granicach od 20 zł do 500 zł w zależności od stanu majątkowego upadłego i od czasu trwania postępowania - w razie uchylenia lub umorzenia postępowania z innych przyczyn.
2. 
Wpisu stosunkowego nie pobiera się w razie umorzenia postępowania z powodu braku majątku masy na zaspokojenie kosztów postępowania.
§  60. 
1. 
Wpis stosunkowy oblicza się:
1)
w wypadku wymienionym w § 59 ust. 1 pkt 1 - od sumy przypadającej według każdorazowego planu podziału za zaspokojenie wierzytelności,
2)
w wypadku wymienionym w § 59 ust. 1 pkt 2 - od sumy, która według układu ma być wypłacona na zaspokojenie wierzytelności.
2. 
Do podstawy wymiaru wpisu nie wlicza się sum potrzebnych na zaspokojenie wierzytelności, należących do kategorii pierwszej i drugiej.
§  61. 
Wpis stosunkowy uiszcza:
1)
w razie ukończenia postępowania upadłościowego przez podział - syndyk masy upadłości,
2)
we wszystkich innych wypadkach - upadły.
§  62. 
Zatwierdzenie układu oraz wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania może nastąpić dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu opłat sądowych.
§  63. 
Za przeprowadzenie postępowania układowego pobiera się:
1)
piątą część wpisu stosunkowego obliczonego od sumy, która według układu ma być wypłacona na zaspokojenie wierzytelności - w razie ukończenia postępowania przez zawarcie układu,
2)
wpis w granicach od 80 zł do 800 zł w zależności od stanu majątkowego dłużnika i czasu trwania postępowania - w razie umorzenia postępowania.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  64. 
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określone w nim stawki wpisów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia wpisu powstał po tym dniu.
§  65. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 46, poz. 210, z 1994 r. Nr 133, poz. 691 i z 1996 r. Nr 52, poz. 232).
§  66. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 1 stycznia 1998 r. na skutek uchylenia ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U.91.30.127) przez art. 241 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.97.115.741).
1 § 7 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
2 § 7 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
3 § 9 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1997 r. (Dz.U.97.141.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 1997 r.
4 § 111 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 listopada 1999 r. (Dz.U.99.91.1038) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1999 r.
5 § 12 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1998 r. (Dz.U.98.16.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1998 r.
6 § 18 zmieniony przez:

- § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1997 r. (Dz.U.97.141.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 1997 r.

- § 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1999 r. (Dz.U.99.45.452) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 1999 r.

7 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
8 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
9 § 18 ust. 5:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 października 2001 r. (Dz.U.01.131.1467) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

10 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
11 § 211 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 listopada 1999 r. (Dz.U.99.91.1038) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1999 r.
12 § 271 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1998 r. (Dz.U.98.16.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1998 r.
13 § 29 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U.02.44.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2002 r.
14 § 29 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U.02.44.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2002 r.
15 § 32 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U.02.44.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2002 r.
16 § 35 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U.02.44.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2002 r.
17 § 37 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U.02.44.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2002 r.
18 § 45 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.117.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem § 45 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
19 § 451 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1997 r. (Dz.U.97.141.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.
20 § 451 ust. 4 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.50.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 1998 r.
21 § 53 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
22 § 54 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.901) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
23 Tytuł rozdziału 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.70.649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2003 r.
24 § 55 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.70.649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2003 r.