Określenie wysokości opłaty za powszechne świadectwo udziałowe i tryb jej wniesienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.128.623

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 1995 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za powszechne świadectwo udziałowe i trybu jej wniesienia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłatę za powszechne świadectwo udziałowe w wysokości 20 zł.
Opłata za powszechne świadectwo udziałowe jest wnoszona w gotówce, w punkcie wydawania świadectw.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.