Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.143.1612

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:
Określone w § 1 w pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 225 i Nr 57, poz. 338, z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 70, Nr 19, poz. 116, Nr 28, poz. 166, Nr 41, poz. 241 i Nr 82, poz. 478, z 1991 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 82, poz. 367, z 1992 r. Nr 60, poz. 304, z 1993 r. Nr 33, poz. 148, z 1995 r. Nr 141, poz. 694, z 1996 r. Nr 151, poz. 713, z 1998 r. Nr 45, poz. 270, z 1999 r. Nr 7, poz. 52 i Nr 43, poz. 429 oraz z 2000 r. Nr 90, poz. 996) odsetki ustawowe ustala się od dnia 15 grudnia 2001 r. w wysokości 20% w stosunku rocznym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2001 r.