Określenie wysokości mnożników celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.426

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 14 czerwca 1923 r.
w przedmiocie określenia wysokości mnożników celnych.

Na podstawie art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty celnej normalnej (mnożnika celnego normalnego), której podlegają towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 67 poz. 612), w § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 106 poz. 988), w § 1 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 12 poz. 80), w § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 131) i w § 1 rozporządzenia z dnia 9 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 50 poz. 336), określa się na 1.499.900% (czyli mnożnik 15.000).
Wysokość dopłaty celnej zniżonej (ulgowej) (mnożnika celnego zniżonego, czyli ulgowego), której podlegają wszystkie towary, nieobjęte rozporządzeniami powołanemi w § 1 niniejszego rozporządzenia, ani rozporządzeniem z dnia 27 marca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 35 poz. 230), określa się na 1.124.900% (czyli mnożnik 11.250).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po oroszeniu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 9 maja 1323 r. w przedmiocie określenia wysokości mnożników celnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 357).