Określenie wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.273 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28 i 185) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

1.
Materiały budowlane i urządzenia:
1)
materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2)
węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3)
kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4)
kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5)
zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6)
kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);
7)
przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8)
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9)
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10)
materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11)
pompa ciepła wraz z osprzętem;
12)
kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13)
ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14)
stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15)
materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
2.
Usługi:
1)
wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2)
wykonanie analizy termograficznej budynku;
3)
wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4)
wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5)
docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6)
wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7)
wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8)
montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9)
montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10)
montaż pompy ciepła;
11)
montaż kolektora słonecznego;
12)
montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13)
montaż instalacji fotowoltaicznej;
14)
uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15)
regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16)
demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).