Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.210.1536

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2007 r.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1938).