Określenie wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.100.1080

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli. *

Na podstawie art. 61 § 1 i 3 i art. 87 § 3 w związku z art. 462 i 585 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852 i Nr 94, poz. 1037) zarządza się, co następuje:
Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne, są:
1)
organizacje, do których zadań statutowych należy udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,
2)
organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,
3)
organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,
4)
organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane,
5)
organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym osobom,
6)
związki zawodowe,
7)
organizacje zrzeszające rolników.
Organizacjami społecznymi, których przedstawiciele mogą być pełnomocnikami w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenia alimentacyjne oraz o przysposobienie, są organizacje wymienione w § 1 pkt 1.
Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach z zakresu ochrony konsumentów oraz które mogą wstąpić do postępowania w sprawach z tego zakresu, są:
1)
organizacje zrzeszające konsumentów,
2)
organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,
3)
organizacje naukowo-techniczne i techniczne,
4)
związki zawodowe,
5)
organizacje zrzeszające zmotoryzowanych, z wyłączeniem zrzeszających osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przewozu.
Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić za zgodą powoda do postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska, są:
1)
organizacje zajmujące się ochroną i kształtowaniem środowiska,
2)
organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,
3)
organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,
4)
organizacje naukowo-techniczne i techniczne,
5)
związki zawodowe,
6)
organizacje zrzeszające rolników,
7)
organizacje zrzeszające konsumentów,
8)
organizacje młodzieżowe,
9)
organizacje sportowe.
Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić za zgodą powoda do postępowania w sprawach z zakresu wynalazczości, są:
1)
organizacje zrzeszające twórców projektów wynalazczych,
2)
organizacje naukowo-techniczne i techniczne,
3)
związki zawodowe,
4)
organizacje zrzeszające rolników,
5)
organizacje młodzieżowe.
Organizacjami społecznymi, które mogą wszcząć postępowanie w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, w sprawach o roszczenia członków spółdzielni ze spółdzielczej umowy o pracę oraz w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, są:
1)
związki zawodowe,
2)
organizacje zrzeszające rolników,
3)
organizacje działające w zakresie obrony praw człowieka,
4)
organizacje mające na celu udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom,
5)
organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,
6)
organizacje zrzeszające kombatantów i osoby represjonowane,
7)
organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne oraz organizacje zajmujące się udzielaniem pomocy tym osobom,
8)
organizacje naukowo-techniczne i techniczne,
9)
organizacje młodzieżowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 5 lutego 2005 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), w związku ze zmianą tego przepisu przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.172.1804).