Określenie wykazu chorób, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.174.1687

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 września 2003 r.
w sprawie określenia wykazu chorób, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania

Na podstawie art. 21a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz chorób zakaźnych zwierząt, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 65, poz. 1590.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, CO DO KTÓRYCH NALEŻY SPORZĄDZAĆ PLANY GOTOWOŚCI ICH ZWALCZANIA

1) pryszczyca (Foot and mouth disease);

2) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease);

3) afrykański pomór świń (African swine fever);

4) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever, Hog cholera);

5) influenza ptaków o wysokiej zjadliwości d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza d. Fowl plague);

6) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease);

7) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis - IHN);

8) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy);

9) księgosusz (Rinderpest);

10) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants);

11) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

12) guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease);

13) ospa owiec i kóz (Sheep and goat pox);

14) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

15) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

16) afrykański pomór koni (African horse sickness).