Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.26.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1962 r.
w sprawie określenia właściwości Ministra Żeglugi do wydawania zezwoleń na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przekazuje się do właściwości Ministra Żeglugi sprawy o wydawanie zezwoleń jednostkom gospodarki nie uspołecznionej na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą w zakresie działania Ministra Żeglugi.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, Minister Żeglugi wydaje w uzgodnieniu z Ministrem Finansów.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Żeglugi oraz Finansów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.