Określenie właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.11.62

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 lutego 1939 r.
w sprawie określenia właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.

Na podstawie art. 9 ust. (2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585) zarządzam co następuje:
Na ziemie wymienione w art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585), o ile stanowią samoistne jednostki administracyjne (gminy, gromady), rozciąga się właściwość następujących sądów grodzkich:

na miejscowości odzyskane we Frydeckiem - właściwość Sądu Grodzkiego w Cieszynie;

na miejscowości odzyskane w Czadeckiem - właściwość Sądu Grodzkiego w Jabłonkowie;

na miejscowości odzyskane w Jaworzynie Spiskiej - właściwość Sądu Grodzkiego w Zakopanem;

na miejscowości odzyskane w Pieninach- właściwość Sądu Grodzkiego w Krościenku nad Dunajcem.

Na części ziem odzyskanych (§ 1), nie stanowiące samoistnych jednostek administracyjnych (gmin, gromad), a włączone do istniejących już jednostek, rozciąga się właściwość sądów grodzkich, do których należą owe jednostki (gminy, gromady).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia zjednoczenia danego obszaru z Rzecząpospolitą Polską.