Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.25.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 1973 r.
w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
Jednostki organizacyjne szkół wyższych, samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze i inne jednostki typu naukowo-badawczego mogą uzyskać prawo nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, jeżeli w zakresie danych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych tworzą środowisko naukowe o odpowiednio wysokim poziomie.
1.
Przy ocenie poziomu środowiska naukowego jednostki (placówki) ubiegającej się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych należy brać pod uwagę:
1)
jej osiągnięcia w pracy naukowej w zakresie danej dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, a szczególnie wartość oryginalnych prac publikowanych lub wykonanych i zastosowanych opracowań technologicznych, projektowych, konstrukcyjnych albo innych o podobnym charakterze dla postępu w nauce i technice,
2)
dorobek naukowy zatrudnionych w jednostce (placówce) nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-badawczych specjalizujących się w dziedzinie nauki lub w dyscyplinach naukowych, w których zakresie mają być nadawane stopnie naukowe,
3)
zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć następującej liczby pracowników reprezentujących dziedzinę nauki lub dyscypliny naukowe, które mają być objęte uprawnieniami:
a)
przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - co najmniej pięciu pracowników z tytułami naukowymi lub ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego,
b)
przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego - co najmniej dziesięciu pracowników z tytułami naukowymi lub stopniami naukowymi doktora habilitowanego, w tym co najmniej sześciu z tytułami naukowymi,
4)
posiadanie odpowiednich środków, szczególnie w zakresie wyposażenia aparaturowego, zaplecza warsztatowego i księgozbiorów, niezbędnych do dalszego rozwijania prowadzonych badań naukowych.
2.
Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze oraz inne jednostki typu naukowo-badawczego, ubiegające się o prawo nadawania stopni naukowych, powinny mieć rady naukowe o odpowiednim składzie osobowym, zapewniające prawidłową ocenę przedstawianych im prac naukowych.
1.
Przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych jednostkom (placówkom) odpowiadającym warunkom wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 1-4 następuje w trybie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 32 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89).
2.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach może nastąpić przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych jednostce (placówce) nie odpowiadającej warunkom wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 3 na podstawie pozytywnej opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych.
1.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych mogą być cofnięte w całości albo w zakresie określonych dyscyplin naukowych, jeżeli jednostka (placówka) przestała odpowiadać warunkom, które były podstawą przyznania jej uprawnienia. Cofnięcie uprawnień następuje w trybie określonym w § 3 ust. 1.
2.
Minister nadzorujący jednostkę (placówkę) uprawnioną do nadawania stopni naukowych jest obowiązany zawiadomić Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o każdej zmianie warunków, które stanowiły podstawę do przyznania tej jednostce (placówce) uprawnień.
3.
Decyzja o cofnięciu uprawnienia powinna równocześnie określać warunki zakończenia rozpoczętych przewodów doktorskich lub habilitacyjnych.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nauk określi szczegółowy tryb przygotowania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz rodzaj dokumentacji wymaganej do stwierdzenia warunków, o których mowa w § 2.
Wykaz jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz określenie stopni naukowych, które mogą być przez te jednostki (placówki) nadawane, jak również wszystkie zmiany w tym wykazie ogłasza się w Monitorze Polskim.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określania warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 8, poz. 54 i z 1969 r. Nr 16, poz. 117).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Sekretarzowi Naukowemu Polskiej Akademii Nauk oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.