§ 2. - Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1969 r.
§  2. 2
1.
Przy ocenie poziomu środowiska naukowego instytucji ubiegającej się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych należy brać pod uwagę:
1)
jej osiągnięcia w pracy naukowej w zakresie określonej dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, a szczególnie wartość oryginalnych prac publikowanych lub wykonanych i zastosowanych opracowań technologicznych, projektowych, konstrukcyjnych oraz innych o podobnym charakterze dla postępu w nauce i technice,
2)
dorobek naukowy zatrudnionych w instytucji pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych specjalizujących się w dziedzinie nauki lub w zakresie dyscypliny naukowej, które mają być objęte uprawnieniami,
3)
autorytet naukowy organu, mającego nadawać stopnie naukowe, uzasadniony jego składem osobowym,
4)
zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć następującej liczby pracowników reprezentujących dziedzinę nauki lub dyscypliny naukowe, które mają być objęte uprawnieniami:
a)
przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora - co najmniej pięciu pracowników z tytułami naukowymi lub ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego albo zajmujących stanowiska docentów lub samodzielnych pracowników naukowo-badawczych, a posiadających stopień naukowy doktora,
b)
przy ubieganiu się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego - co najmniej dziesięciu pracowników z tytułami naukowymi lub ze stopniami naukowymi doktora habilitowanego, w tym co najmniej sześciu z tytułami profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego,
5)
posiadanie odpowiednich środków, szczególnie w zakresie wyposażenia aparaturowego, zaplecza warsztatowego i księgozbiorów, niezbędnych do dalszego rozwijania prowadzonych badań naukowych.
2.
Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze ubiegające się o prawo nadawania stopni naukowych powinny posiadać rady naukowe o odpowiednim składzie osobowym, zapewniającym prawidłową ocenę przedkładanych im prac. Oceny składu osobowego dokonuje Główna Komisja Kwalifikacyjna przy Polskiej Akademii Nauk.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 maja 1969 r. (Dz.U.69.16.117) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1969 r.