§ 1. - Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1969 r.
§  1. 1
Wydziały i inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze oraz samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego mogą uzyskać prawo nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, jeżeli w zakresie określonych dziedzin nauki lub dyscyplin naukowych tworzą środowisko o odpowiednio wysokim poziomie naukowym.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 1969 r. (Dz.U.69.16.117) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 1969 r.