Określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. - Dz.U.2016.1264 t.j. - OpenLEX

Określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2)
cel zajęcia pasa drogowego;
3)
lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
4)
planowany okres zajęcia pasa drogowego.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1)
szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
2)
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
4.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:
1)
ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2)
oświadczenie o:
a)
posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b)
zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
c)
zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1)
projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
2)
harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
1.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać w szczególności:
1)
imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2)
cel zajęcia pasa drogowego;
3)
powierzchnię zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy;
4)
okres zajęcia pasa drogowego;
5)
wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
2.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać dodatkowo:
1)
sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 1;
2)
warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
3.
W warunkach przywrócenia pasa drogowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa się:
1)
zakres i technologię robót przywracających stan użyteczności;
2)
sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego;
3)
zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc przepisy § 1-7, 9 i 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.1986.6.33) utrzymane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2003.200.1953).